สำนักงานเลขานุการ 
ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
ฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการ
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
ฝ่ายเอกสารและวารสาร
โครงการจัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนำฝ่าย

     งานการเงินและพัสดุ

 • จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ

 • จัดทำแบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่าย

 • เสนอแฟ้มขออนุมัติและรายงานผลการซื้อ/ จ้าง

 • ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการเงินมหาวิทยาลัย

 • ดำเนินการติดตาม ทวงถามและเร่งรัดการเบิกจ่าย

 • ให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย

 • แจ้งบริษัท ห้างร้าน และเจ้าหนี้ให้มารับเงิน

 • หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกองคลังและทรัพย์สิน

 • หักเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว และนำส่งกองคลังและทรัพย์สิน

 • จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

 • จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายทุกหมวด

 • ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ

 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

 • จ่ายเงินจากเงินทดรอง

 • รายงานการจ่ายจริงเงินงบประมาณ

 • สรุปรายงานงบประมาณคงเหลือ

 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และรายงานผล

 • รายงานรายจ่ายจริงเงินรายได้

 • จัดทำบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน เก็บรักษาเงินสด

 • ดำเนินการขออนุมัติโครงการเงินรายได้

 • ตรวจสอบและควบคุมการโอนเงินระหว่างหมวด

 • เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้

 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณและค่าตอบแทน

 • นำส่งเงินรับฝากและเงินบริจาคต่าง ๆ

 • จัดทำและรายงานผลการใช้จ่ายเงินบริจาคและเงินรับฝาก

 • รับเงินและส่งเงินรายได้อื่น ๆ

 • จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปี

 • รายงานผลตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

 • จัดทำทะเบียนคุมบัญชีพัสดุและทะเบียนคุมบัญชีครุภัณฑ์

 • ควบคุมการบันทึกบัญชีพัสดุและทะเบียนคุมบัญชีครุภัณฑ์

 • คุมบัญชีใบเบิกพัสดุ

 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

 • จัดทำคำสั่ง ประกาศและรายงานต่าง ๆ

 • จัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบราคา

 • จัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกวดราคา

 • จัดทำหนังสือสั่งซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา

 • จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและบันทึกทะเบียนคุมสัญญา

 • รับเงินและขอถอนเงินค่าหลักประกันสัญญา

 • จัดทำทะเบียนคุมหนังสือค้ำประกันสัญญาและถอนคืน

 • ออกหมายเลขและเขียนหมายเลขครุภัณฑ์

 • ดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี

 • ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี

<BACK

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข,อ.เมือง, ชลบุรี 20131. โทร. (038) 745900 ต่อ 4010 โทรสาร (66 038) 390049
 Copyright © 2000 - 2004 BUU Library. All rights reserved.