จดหมายเหตุ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพาได้เริ่มดำเนินการมาตั่งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โดยจัดแสดงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จนเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน มีการพัฒนาดังนี้   ปี ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบูรพาในรูปแบบต่างๆ ปี ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพาให้อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักหอสมุด

ปี ๒๕๕๕ เปลี่ยนชื่อเป็นจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพาและดำเนินการจัดทำเป็นดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนระเบียบการเข้าใช้บริการ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพาให้ทราบโดยทั่วกัน จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย คณาจารย์และศิษย์เก่าที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านเอกสารตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย