Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

Menu

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
สำนักบริการวิชาการ
ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาคนดีศรีบูรพา

vh

ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
คณะสหเวชศาสตร์
ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการวิจัย

ผศ.ดร.คณิณทร์ ธีรภาพโอฬาร
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการวิจัย

นายเกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์
คณะแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล “รัตนบุรพา” สาขาบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ

รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการบริการวิชาการ

อาจารย์นิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย 
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการสร้างสรรค์
และประดิษฐ์คิดค้น (สาขาการประดิษฐ์คิดค้น)