Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

Menu

Month: August 2527

อาคารศรีนครินทร์

อาคารศรีนครินทร์         อาคารศรีนครินทร์ เป็นอาคาร ๖ ชั้น มีความสามารถในการให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาล ขนาด ๑๒๐ เตียง

ตึกท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก

ตึกท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก         ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก บริจาคเงินสร้างตึกท่านผู้ประภาศรี กำลังเอก เป็นอาคาร ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน ตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗