งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3041 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2559
สิรนนท์ธนา ณิษา, Siranonthana N, ประทุมยศ จารุนันท์, Pratoomyot J, วัฒนะโชติ จันทร์จรัส, Watanachote J. กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
จันทร์ชลี มาพุทธ., Chanchalee Mapudh. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตระดับอุดมศึกษา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., นามจันทร์. ศักดิ์จุฬา, Namjan. S. การประยุกต์ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายบางส่วนสำหรับคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ธนะวัฒน์ วรรณประภา., Thanawat Wannaprapha. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., สถิตมั่นในธรรม. บุญไชย, Stitmannaithum. B, เชื้อสวัสดิ์ ธิดาพร, Chuosavasdi. T. การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat., จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, นิ่มนวล. ชนาสร, NIMNUAL. CHANASORN, จตุรานนท์. วัฒนพร, JATURANON. WATTANAPORN. การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 2559.
จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, นิ่มนวล. ชนาสร, NIMNUAL. CHANASORN. การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, ประกายเกียรติ. เยาวพา, Prahaikiate. Y. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
Huy P, Mov S, ชาลี วิเชียร, CHALEE WICHIAN. การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
กิมานุวัฒน์ นิยม, Kimanuwat. ์N, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., Vichit Suratruangchai., สุนทร บำเรอราช., Bumrerra. S. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
อุ่ยพานิช. ธวัชชัย, Uipanich. T, สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan., สุวรรณพิทักษ์ สมบัติ, Suwanpitak S. การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat. การพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
เรวัต แสงสุริยงค์., Rewat Sangsuriyong. การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรินิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ธรรมศิล. จารุวรรณ, Tummasin. J, พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ศรีบุญนำ. สุนันทา, Sriboonnam. S, สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan., ไชยชมภู. สุรัตน์, Chaichompu. S. การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., สุพรรณี ลีโทชวลิต., Leethochavalit. S, ศิรนนท์ธนา. ณิษา, Nisa Siranonthana., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri. การศึกษาเบื้องต้นของคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยแพลงก์ตอนพืช และผลต่อการสืบพันธุ์ของปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus Herre, 1927). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal 2559;21(2)
ขจรพิสิฐศักดิ์ สาลินี, Khachonpisitsa. S, ม่วงมี. วุฒินันท์, Muangmee. W. การสำรวจความหลากหลายของนกในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
เกวะระ. พรรณวลัย, Kewara. P. การเรียนภาษาอังฤษแบบวิทยภาษาบูรณาการ: แนวคิดและมุมมองสำหรับครูไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์., Warakorn Supwirapakorn., ถุงแก้ว. พัชรี, Thoongkaew. P. ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน: กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
อภิรดี ปิลันธนภาคย์., Apiradee Pilantanapak., สุดารัตน์ สวนจิตร., . SS, สมถวิล จริตควร., Jaritkuan. S, รักเสรี. ศรัณยา, Rakseree. S. ความหลากหลายของราในนาเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
ธีระวุฒิ สวามินี, Savaminee Teerawut, ขวัญอ่อน ปฏิยุทธ์, Kwanon P, อาจพงษ์ รัชดาภรณ์, Arjpong R. ชาเขียวและวิตามินซีกับการชะลอการเสื่อมคุณภาพของเนื้อหอยแมลงภู่สุก: คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., Uthaiwan Siriou. ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของเหลวไอออนิกชนิดกรดซัลโฟนิกในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
พูลผล. กุลวรา, Pulpaol. K. บทบาทของ Shiga Toxin กับกลไกการเกิด Hemolytic Uremic Syndrome. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal 2559;21(2)
แก้วบูชา. มนัส, Kaewbucha M. บ้านเรือน: มรดกทางวัฒนธรรมเมืองชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.

Pages

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80