งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3007 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2559
สิรนนท์ธนา ณิษา, Siranonthana N, ประทุมยศ จารุนันท์, Pratoomyot J, วัฒนะโชติ จันทร์จรัส, Watanachote J. กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
ธนะวัฒน์ วรรณประภา., Thanawat Wannaprapha. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
Huy P, Mov S, ชาลี วิเชียร, CHALEE WICHIAN. การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
กิมานุวัฒน์ นิยม, Kimanuwat. ์N, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., Vichit Suratruangchai., สุนทร บำเรอราช., Bumrerra. S. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
อุ่ยพานิช. ธวัชชัย, Uipanich. T, สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan., สุวรรณพิทักษ์ สมบัติ, Suwanpitak S. การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
เรวัต แสงสุริยงค์., Rewat Sangsuriyong. การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรินิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ศรีบุญนำ. สุนันทา, Sriboonnam. S, สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan., ไชยชมภู. สุรัตน์, Chaichompu. S. การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., สุพรรณี ลีโทชวลิต., Leethochavalit. S, ศิรนนท์ธนา. ณิษา, Nisa Siranonthana., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri. การศึกษาเบื้องต้นของคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยแพลงก์ตอนพืช และผลต่อการสืบพันธุ์ของปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus Herre, 1927). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal 2559;21(2)
ขจรพิสิฐศักดิ์ สาลินี, Khachonpisitsa. S, ม่วงมี. วุฒินันท์, Muangmee. W. การสำรวจความหลากหลายของนกในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
เกวะระ. พรรณวลัย, Kewara. P. การเรียนภาษาอังฤษแบบวิทยภาษาบูรณาการ: แนวคิดและมุมมองสำหรับครูไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์., Warakorn Supwirapakorn., ถุงแก้ว. พัชรี, Thoongkaew. P. ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน: กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
ธีระวุฒิ สวามินี, Savaminee Teerawut, ขวัญอ่อน ปฏิยุทธ์, Kwanon P, อาจพงษ์ รัชดาภรณ์, Arjpong R. ชาเขียวและวิตามินซีกับการชะลอการเสื่อมคุณภาพของเนื้อหอยแมลงภู่สุก: คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
แก้วบูชา. มนัส, Kaewbucha M. บ้านเรือน: มรดกทางวัฒนธรรมเมืองชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
phone. TKhantha, วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., นลินี บำเรอราช., Nalinee Bumrerraj. ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
ภรดี พันธุภากร., Panthupakorn. P. วัฒนธรรมอาหาร: ภูมิปัญญาท้องถิ่นชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สุชาติ เถาทอง., Suchat Thaothong. ศาลเทพารักษ์: บทบาทและความเชื่อในวิถีชุมชนชาวน้ำบางปลาสร้อย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สมถวิล จริตควร., Somtawin Jaritkhuan., ถนอมศักดิ์ บุญภักดี., Thanomsak Boonphakdee., พุดหอม. อลงกรณ์, Phudhom. A. แพลงก์ตอนสัตว์เศรษฐกิจ: การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบริเวณอ่าวไทยตอนใน ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 . วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
2558
จันทรโกศล. พิมพ์วดี, Chantarakoson. P, สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang., ศรีวรรณ ยอดนิล., Yodnik. S. กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
สุกัญญา บูรณเดชาชัย., Buranadechachai. S, ทรงยศ บัวเผื่อน., Songyot Buaphuen., สิริอัตตะกุล. ปริญญา, Siriattakul. P. กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บูรณประทีปรัตน์ อนุกูล, Anukul Buranapratheprat., ทองอุดม ศิราพร, Tong-u-dom. S, ธิดารัตน์ น้อยรักษา., Thidarat Noiraksa. กระแสน้ำบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2558;20(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3665/1072
สมชาย พัทธเสน., Somchai Phattasen. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
รวิวรรณ วัฒนดิลก., Rawiwan Watanadilok., นารีบุญ. ปาริชาติ, Nareeboon. P, ทวีเดช. สมรัฐ, Taweedet. S. การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. การจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
นามนิมิตรานนท์ นัฐกานต์, Namnimitranon N, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, Sirisawat C, โรมา เสาวลักษณ์, Roma S. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 4. Problem-based learning to promote scientific reasoning on basic chemistry 10th grade students. 2558;26(3)

Pages

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80