งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3218 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2559
สิรนนท์ธนา ณิษา, Siranonthana N, ประทุมยศ จารุนันท์, Pratoomyot J, วัฒนะโชติ จันทร์จรัส, Watanachote J. กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
กุลดิลก. พรรณพิลาศ, Kuldilok. P. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., Khoeun. R, อินทรมณี. ธนินท์, Intaramanee. T. การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., ภิญญาคง. อรฤทัย, Pinyakong. onruthai. การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., Rungnapha Saeeng., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., Uthaiwan Siriou., อธิพรชัย. อนันต์, Athipornchai A. การค้นคว้าและพัฒนาสาร propargyl glycosides ให้เป็นสารกลุ่มใหม่สำหรับเครื่องสำอางค์ผิวขาว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
อัมพวัน. โกเมศ, Komate Amphawan., สรุฤกษ์. อรรถสิทธิ์, Surarerks. A, จิตพัฒนกุล. อนุชิต, Jitpattanakul. A. การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
บุนนาค. นันทรัตน์, Bunnag. N. การจำแนกพลอยการ์เนต. จันทบุรี. (Chanthaburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Chanthaburi Campus).; 2559.
จันทร์ชลี มาพุทธ., Chanchalee Mapudh. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตระดับอุดมศึกษา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Inchai. P, กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปืที่ 3: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, เวธกา กลิ่นวิชิต., Wetha Klinwichit., ผกาพรรณ ดินชูไท., Pakaphan Dinchuthai., สุริยา โปร่งน้ำใจ., Suriya Prongnamjai., เพ็ชรงาม ไชยวานิช., Pechngam Chaivanit. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 2): การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., เหลือสินทรัพย์. ชิดชนก, Lursinsap. C, ยาใจ. อภิเชษฐ์, Yajai. A. การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชรา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapon., แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar. การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
ธีระวุฒิ สวามินี, Teerawut. S, ขวัญอ่อน ปฏิยุทธ์, Kwunon. P. การประยุกต์ใช้สารเคลือบกันหืนจากอัลจิเนตเพื่อยืออายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้ม: ผลของการเคลือบสารอัลจิเนตผสมสารกันหืน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., นามจันทร์. ศักดิ์จุฬา, Namjan. S. การประยุกต์ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายบางส่วนสำหรับคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ธนะวัฒน์ วรรณประภา., Thanawat Wannaprapha. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทรงกลด สารภูษิต., Songklod Sarapusit., รงค์นพรัตน์. พรพิมล, Pornpimol Rongnoparut., ดวงแก้ว. ปณิดา, Duangkaew. P. การประเมินผลกระทบของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านในโครงการป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดจันทบุรี ต่อการย่อยสลายยาแผนปัจจุบัน ผ่านการยับยั้งเอนไซม์ CYP2C9. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ถาวระวรณ์. ไชยยันต์, Thavaravorn. C, เมธี ธรรมวัฒนา., Maytee Thamwattana. การประเมินผลหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
บุญเชิด หนูอิ่ม., Booncherd Nuim. การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
กล่าวขวัญ ศรีสุข., Klaokwan Srisook., เอกรัฐ ศรีสุข., Ekaruth Srisook. การประเมินศักยภาพของ 4-methoxycinnamyl 4-coumarate ที่แยกได้จากเหง้าเร่วหอมในการเป้นสารต้านอักเสบชนิดใหม่. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
เอกรัฐ ศรีสุข., Ekaruth Srisook., กล่าวขวัญ ศรีสุข., Klaokwan Srisook. การประเมินศักยภาพและการสร้างตำรับยาใหม่ของสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., สถิตมั่นในธรรม. บุญไชย, Stitmannaithum. B, เชื้อสวัสดิ์ ธิดาพร, Chuosavasdi. T. การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat., จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, นิ่มนวล. ชนาสร, NIMNUAL. CHANASORN, จตุรานนท์. วัฒนพร, JATURANON. WATTANAPORN. การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 2559.
ซ้อนบุญ. เชวง, Zonboon. C, ศิรประภา พฤทธิกุล., Siraprapa Phruttikul., ณฐมนต์ คมขำ., Natamon Komkhum., สุเฌอ สุกัลยา, Sucher. S, คณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education. การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.

Pages