งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2229 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
Siam Yimsiri., Ratannaikom. W. Investigation of failure criterion and plastic potenial of Bangkok clay in π-pleane by torsional shear hollow cylinder apparatus. Advances in Geotechnical Infrastructure. 2557;
Kusuma B, Teerawut S, สวามินี ธีระวุฒิ. Shelf-life extension of pre-cooked shrimp (Litopenaeus vannamei) by oregano essential oil during refrigerated storage. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olang Phengchinda. กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(3)
สมัญญา. รัตนา, Samanya. R, กิ่งทอง. สุทิน, Sutin Kingtong. กายวิภาคและมิญชวิทยาของเหงือกหอยตะโกรมกรามดํา Crassostrea iredalie. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
เทศศรี. การะเกิด, Tedsree. K. การควบคุมโครงสร้างพื้นผิวระดับนาโนของซิงค์ออกไซด์สำหรับเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวโดยแสงของสารอินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
รวิวรรณ วัฒนดิลก., Rawiwan Watanadilok., รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์., Rattanaporn Srivibool., จงกลณี จงอร่ามเรือง., Jongkolnee Jongaramruong., นารีบุญ. ปาริชาติ, Nareeboon. P. การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., เนตรชนก ธรรมเนียมดี., ปาริชาติ ชุมทอง., ชลี ไพบูลย์กิจกุล., เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., ศิราวุธ กลิ่นบุหงา., Rachanimuk Hiransuchalert., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul. การค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมชนิด cDNA-AFLP ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ในบ่อดิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สินหนัง. วีนัส, Venus Sinhnang., เพ็งนวม. อัญเชิญพร, Pangnuam. U, สุวัฒนมงคล. โชษิตา, Suwattanamongkol. C, เก่งพิทักษ์. กุลิสรา, Kulisara Kengpitak., บุญล้น. ฉรรตตฤณษ์, Chattarin Boonlon., เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์., Phetchalas Wiriyasuebphong. การจัดการการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางหู. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2557;3(1)
ประจักษ์ น้ำประสานไทย., Prajuck Numprasanthai. การจัดการบริการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
นุมกลิ่น. ชัยยศ, Chaiyod Numklin, กิ่งทอง. สุทิน, Sutin Kingtong. การจำแนกชนิดของเม็ดเลือดในหอยตะโกรมกรามดํา (Crassostreairedalie). . วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
ลีลาตระกูล. ณัฐนนท์, Nutthanon Leelathakul., อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน., Ureerat Suksawatchon., อัมพวัน. โกเมศ, Komate Amphawan., จักริน สุขสวัสดิ์ชน., Jakkarin Suksawatchon., สุนิสา ริมเจริญ., Sunisa Rimcharoen., กรชวัล ชายผา., Kornchawal Chaipah. การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เงินชัย. ประสิทธิ์, Ngernchai. P. การดำรงอยู่และบทบาทของวัฒนธรรมจีนในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 2557;6(2)
เหลืองอลงกต. พงษ์เสฐียร, นภาเศรษฐ์. นิภา, อิศรางกูร. ทิพย์วรรณ. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษาบ้านหนองมาตร ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2557;9(2)
สรร กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., อินใจ พวงทอง, Paungtong Inchai., กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปีที่ 1: ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., ผกาพรรณ ดินชูไท., Pakaphan Dinchuthai., สุริยา โปร่งน้ำใจ., Suriya Prongnamjai., เพ็ชรงาม ไชยวานิช., Pechngam Chaivanit. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol., ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Yunee Pongjaturawit. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดพื้นอารมณ์เด็กวัยเรียนฉบับภาษาไทย. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The public health journal of Burapha University. 2557;9(2)
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., Krongchan Ratanaphadit., สมจิตต์ ปาละกาศ., Somjit Palakas. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ยืนยงพทธกาล. วิชมณี, Wichamanee Yuenyongputtakal., กระแสร์ชล. นิสานารถ, Nisanarth Krasaechol., นฤศันส์ วาสิกดิลก., Wasikdilok. N, ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล., Teerarat Ltthisoponkul., อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ., Udom ๊. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสารสมุนไพรและการนำแป้งข้าวกล้องงอกไปใช้ทำอาหาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้ สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat., วุฒิพันธุ์ชัย. วีระพงศ์, Verapong Vuthiphandchai. การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 3). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจากผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion test. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเกิดสนิม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.

Pages