งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2331 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., Krongchan Ratanaphadit., สมจิตต์ ปาละกาศ., Somjit Palakas. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso., โชติช่วง. พัชรินทร์, Chotchuang. P, สุขคำ. วรวัฒน์, sunkkham. W, ภูมิศักดิ์. วิทยา, Poomipak. W. การตรวจสอบสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสายสกุลของโรตาไวรัสในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการท้องเสียรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จันทรวรรณ แสงแข., Chuntharawan Saengkae., เอื้อวงศ์ญาติ. นภาภรณ์, , สุนันทา โอศิริ., Sunantha Osiri. การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกัน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., Krongchan Ratanaphadit., สมจิตต์ ปาละกาศ., Somjit Palakas. การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์., Ratanaporn Sriwiboon., จันทร์จรัส วัฒนโชติ., Janjarus Watanachote. การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากแอคติโนมัยซีทและการผลิตเซลล์ปริมาณมาก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อมรรัตนพันธ์. พัชรนันท์, Patcharanan Amornrattanapan. การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ปัญญาคำ. ฐิติพงศ์, ปัญญา พชรกร, ไชยสิน. ประหยัด, อุปแก้ว ประทีป, วังเตือย. สุธี, เจริญพันธ์ นรินทร์, ลาน้อย ดาศักดิ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยน้ำว้าของกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข., Tanongsak Yingratanasuk., เชิดเกียรติกูล. ภาณุวัฒน์, Choedkiattikool. P, วรรณพิรุณ ปณิตา, Wannapiroon. P. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะพฤติพลัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรักษาน้ำเชื้อปลายี่สกไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วุฒิพันธุ์ชัย. วีระพงศ์, Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรักษาน้ำเชื้อปลายี่สกไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วุฒิพันธุ์ชัย. วีรพงษ์, Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุลาดำที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วุฒิพันธุ์ชัย. วีระพงศ์, Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สลิล ชั้นโรจน์., Salil Chanroj. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สวามินี ธีระวุฒิ., Theerawuth. S, ขวัญอ่อน. ปฏิยุทธ์, Kwunon. P. การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้มโดยการเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของการเคลือบน้ำมันหอมระเหย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สวามินี ธีระวุฒิ., Theerawuth. S, ขวัญอ่อน. ปฏิยุทธ์, Kwunon. P. การยืดอายุการเก็บรักษาหอยแมลงภู่สุกด้วยการเคลือบอัลจิเนตผสมสารกันหืนร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของสารละลายอัลจิเนตผสมสารกันหืน (ปีที่ 1). ชลบุรี. (ฺChonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (ฺBurapha University).; 2558.
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว., Akkarat Wongkaew. การศึกษาสภาวะในการเตรียมโลหะออกไซด์ผสมทองแดงและเหล็กต่อคุณสมบัติเฉพาะและการเร่งปฏิกิริยากำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (ฺBurapha University).; 2558.
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว., Akkarat Wongkaew. การสังเคราะห์ฟิล์มโลหะออกไซด์ผสม เพื่อคุณสมบัติการกระตุ้นด้วยแสงสำหรับใช้ในงานกระจกไร้คราบ (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
นิรันดร์ วิทิตอนันต์., Nirun Witit-anun., สุรสิงห์ ไชยคุณ., Surasing Chaiyakun. การเตรียมฟิล์มบางต้านการกัดกร่อนซึ่งเคลือบด้วยกระบวนการ PVD. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญรัตน์ ประทุมชาติ., Boonyarath Pratoomchat. การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีและกิจกรรมเอนไซม์ย่อยอาหารในรอบวงจรลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ปรีดี พิศภูมิวิถี., Predee Phisphumvidhi. ความต้องการการใช้ภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการโรงแรม: กรณีศึกษากลุ่มโรงแรมในเขตเมืองพัทยา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สุดสายชล หอมทอง., Sudsaichon Homthong., สุ่มประดิษฐ์. ธวัชชัย, Sumpradit. T. ความหลากชนิดและฤทธิ์ต้านการเจริญจุลินทรีย์ก่อโรคฉวยโอกาสของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินตะกอนป่าชายเลนในเขตจังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
นิรันดร์ วิทิตอนันต์., Nirun Witit-anun., สุรสิงห์ ไชยคุณ., Surasing Chaiyakun., อดิศร บูรณวงศ์., Adisorn Buranawong. ผลของกระแสโคเมียมคาโทดที่มีต่อสมบัติของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิคครีแอกทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ณิษา สิรนนท์ธนา., Nisa Siranonthana., จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., จันทร์จรัส วัฒนะโชติ., Janjarus Watanachote. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเล: แหล่งกรดไขมันชนิดจำเป็น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.

Pages