งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 1961 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., เนตรชนก ธรรมเนียมดี., ปาริชาติ ชุมทอง., ชลี ไพบูลย์กิจกุล., เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., ศิราวุธ กลิ่นบุหงา., Rachanimuk Hiransuchalert., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul. การค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมชนิด cDNA-AFLP ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ในบ่อดิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., สมจิตต์ ปาละกาศ., Krongchan Ratanaphadit., Somjit Palakas. การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สิรินธร สินจินดาวงศ์., ภัทราวดี มากมี., ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม., ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม., วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล., สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย., กันต์ฤทัย คลังพหล., วราภรณ์ ไทยมา., เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม., Pattrawadee Makmee., Sirinthorn Sinjindawong., Narongrith Intanam., Chaiyos Paiwithayasiritham., Waiyawut Yoonisil., Satida Sakulrattanakulchai., Kanreutai Klangphahol., Waraporn Thaima., Kemmanat Mingsiritham. การพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ระดับสูง: การวิจัยนำร่องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สิรินธร สินจินดาวงศ์., วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล., ภัทราวดี มากมี., ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม., ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม., Pattrawadee Makmee., Sirinthorn Sinjindawong., Waiyawut Yoonisil., Chaiyos Paiwithayasiritham., Narongrith Intanam. การพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ชลี ไพบูลย์กิจกุล., เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul., Rachanimuk Hiransuchalert. การพัฒนาสารเร่งสีสำหรับสัตว์น้ำจากดอกดาวเรือง Tagetes erecta. จันทบุรี. (Chanthaburi).: มหวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Campus).; 2557.
จันทึก. ธีระวัฒน์, เสรี ชัดแช้ม., Thirawat Chantuk., Seree Chadcham., วิทยาลัยการวิจัยและปัญญา., College of Research Methodology and Cognitive Science. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(1)
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์., Chompunuch Punyapiroje. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์., Phetchalas Wiriyasuebphong., สังวรณ์ งัดกระโทก., พัชรี นนทศักดิ์., เพชรประกาย กุลตังวัฒนา., กิติภัทท์ ปรีดาธรรม., เพ็ญนภา วิริยะรัตนศักดิ์. การวิจัยและพัฒนาการขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
กาญจนา พิบูลย์., เกษม ใช้คล่องกิจ., Kanchana Piboon., Kasem Chaiklongkit. การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว., Akkarat Wongkaew. การสังเคราะห์ออกไซด์ผสมคอปเปอร์ อลูมิน่า ขนาดนาโน และศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคในน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์., Srirat Lormphongs. การเปรียบเทียบการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon และรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานที่รับสัมผัสสารในเขตกรุงเทพมหานคร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
โอริสา อยู่อุดมสุข., Orisa Yoo-Udomsook. ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสื่อจากอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่เรียนวิชา 212211 หลักการอ่าน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
บงกช นักเสียง., Bongkoch Naksiang. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เพียงพักตร์ สุขรักษ์., Phiangphak Sukkharak. ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วิภูษิต มัณฑะจิตร., สุชา มั่นคงสมบูรณ์., สืบสิน สนธิรัตน์., Vipoosit Manthachitra., Sucha Munkongsomboon., Suebsin Sontirat. ปลาในแนวปะการังในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล., จุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล., Punnipa Siripermpool. ผลของน้ำมันหอมระเหยจากขิงต่อ Planktonic cells และไบโอฟิล์ม ของ Candida albicans: ผลของลูกอมขิง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. พฤติกรรมคาน-เสา-แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
กุลธิดา กล้ารอด., Kultida Klarod. ระดับวิตามินอีและบีตาแคโรทีนที่ตอบสนองต่อผลของการออกกำลังกายแบบฉับพลัน และแบบฝึกในผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อภิรดี ปิลันธนภาคย์., สุดารัตน์ สวนจิตร., Apiradee Pilantanapak., Sudarat Suanjit. ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากรานาเกลือ ปีที่ 1. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุปราณี แก้วภิรมย์., Supranee Kaewpirom., ศิริเดช บุญแสง. เครื่องต้นแบบในการผลิตปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
2556
สัมพันธ์พร. ฐิติภา, Thitipa Samphanphorn., ธาดาอำนวยชัย. มนฤดี, ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์., Chompunuch Punyapiroje. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (จีทีเอช) : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก.เออเร่อ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
ปานเสก อาทรธุระสุข., Pansek Arthornturasook. กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัย. (Burapha University).; 2556.
ณัฐิตา กัลศรี., สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์., Natthita Kunlasri., Suchada Pongkittiwiboon. กลยุทธ์และประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จ.ชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(35)
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว., Akkarat Wongkaew. การกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรีฟอร์มก๊าซเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อใช้กับเซลเชื้อเพลิงแบบเมเบรน ปีที่ 2. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olarn Thinbangtieo. การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(1)

Pages