งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3418 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2560
เพ่งพิศ. นราธิป, Phengphit. N, กาญจนสุธรรม. สุพรรณ, Karnchanasutham. S, นวลฉวี. แก้ว, Nualchawee. K, ภัทราพร สร้อยทอง., Phattraporn Soytong. การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินจากข้อมูลจากดาวเทียมจังหวัดระยอง. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Geoinformation Technology of Burapha University 2560;3(2)
มูนละมณี. จินดา, Mounlanany. C, กาญจนสุธรรม. สุพรรณ, Karnchanasutham. S, นวลฉวี. แก้ว, Nualchawee. K, อินทวิเชียร. นฤมล, Narumon Intarawichian. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาว. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Geoinformation Technology of Burapha University 2560;3(2)
ธีระวุฒิ สวามินี, Theerawuth. S, ขวัญอ่อน. ปฏิยุทธ์, Kwunon. P. การประยุกต์ใช้สารเคลือบกันหืนจากอัลจิเนตเพื่อ ยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้ม: ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
แสงอินทร์. ศิริวรรณ, Sangin. S. การพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง. 2560;25(1)
อมรรัตนพันธ์. พัชรนันท์, Patcharanan Amornrattanapan. การพัฒนาการตรึงเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงจากแบคทีเรียบนวัสดุราคาประหยัดเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
การะเกด เทศศรี., Karaked Tedsree. การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยานาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงในขั้นตอนเดียวจากการรวม กระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชันและไฮโดรจิเนชันบางสวน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
สมีน้อย. ยุภาพร, Sameenoi. Y. การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณแบบกระดาษเพื่อการวิเคราะหแบบรูผลรวดเร็ว ของความสามารถการตานอนุมูลอิสระในอาหารและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., Suwanna Junprasert., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., เจนจิรา เจริญการไกร., Jareankankai. J, นิสากร กรุงไกรเพชร., Nisakorn Krungkraipetch., สนั่นเรืองศักดิ์. ศิริยุพา, Sananreungsak. S, เตชะศักดิ์ศรี. ตติรัตน์, Tachasaksri. T, วิริยะ. ชรัญญากร, Viriya. C, ฤทธิ์งาม. อริสรา, Ritngam. A, ชำนาญช่าง. สุธารัตน์, Chamnanchang S, ยุวดี ลีลัคนาวีระ., Leelukkanaveera Y, จงเจริญ. อังคนา, ChongChareun. A, อังคประสาทชัย. วชรีกร, Aungkaprasatchai. W. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wetha Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanuengnit Usimat., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Rachaneeporn Chueasuwan., สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Inchai. P, เชาวน์นิยม. วนัสรา, Chaoniyom. W, ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, Tanongsak Yingratanasuk. การพัฒนาเมืองผูสูงอายุแสนสุข (ปที่ 3). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai., คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanungnit U-Simat., กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การพัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผูสูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปที่ 3) : การจัดการความรูและศึกษาศักยภาพในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุของแกนนํา ครอบครัวและชุมชนหลังไดรับการพัฒนาตามรูปแบบเพื่อการดูแลผูสูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ศรีมงคล. สินีนาฏ, Srimongkol. S. การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. การศึกษาการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตเพื่อทํานายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
บุญมามีพูล. จันทนีย์, Boonmameepool. J, กาญจนสุธรรม. สุพรรณ, Karnchanasutham. S, นวลฉวี. แก้ว, Nualchawee. K, พลีรักษ์. ณรงค์, Pleerux. N. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ ความหนาแน่นของบ้านเรือนและอัตราการระบาด เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Geoinformation Technology of Burapha University 2560;3(2)
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. การแพร่ของคลอไรด์และความสามารถเก็บกักคลอไรด์ของซีเมนต์เพสต์ ผสมเถ้าลอย ผงหินปูน สารขยายตัวและเส้นใย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
อมรรัตนพันธ์. พัชรนันท์, Patcharanan Amornrattanapan. การโคลนและสมบัติของยีนไลเปสจาก Bacillus sp. ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. กําลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายใต้ การทําลายของเกลือคลอไรด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และการเกิดสนิมของเหล็กเสริมใน คอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูนที่เผชิญสิ่งแวดล้อมทะเล. . ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและผง หินปูน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ค่าคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและผงหินปูน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทรงยศ บัวเผื่อน., Songyot Buaphuen. บทบาทสื่อมวลชนในยุค คสช. กับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนในภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ตามเที่ยงตรง. รัตนาภรณ์, Tamteangtrong. R, แสงอินทร์. ศิริวรรณ, Sangin. S, วรรณี เดียวอิศเรศ., Wannee Deoisres. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. ารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)
ดารัสนี โพธารส., Darussanee Potaros. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)
พุทธรักษา. ณภาภัช, Puttharaksa. N, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Chanandchidadussadee Toonsiri., พรนภา หอมสินธุ์., Pornnapa Homsin. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2560;25(1)
จุลวนิชย์พงษ์. ธนิดา, Julvanichpong. T. ผลการใช้เทคนิค classical relaxation ต่อระดับความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
สุขสวัสดิ์. บุศรา, Suksawat. B, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์., Pornpat Hengudomsub., ชนัดดา แนบเกษร., Nabkasorn. C. ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความหวัง และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)

Pages