งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3312 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2560
ธีระวุฒิ สวามินี, Theerawuth. S, ขวัญอ่อน. ปฏิยุทธ์, Kwunon. P. การประยุกต์ใช้สารเคลือบกันหืนจากอัลจิเนตเพื่อ ยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้ม: ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ศรีมงคล. สินีนาฏ, Srimongkol. S. การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทรงยศ บัวเผื่อน., Songyot Buaphuen. บทบาทสื่อมวลชนในยุค คสช. กับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนในภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
จุลวนิชย์พงษ์. ธนิดา, Julvanichpong. T. ผลการใช้เทคนิค classical relaxation ต่อระดับความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
2559
Kaweepol Sawangpaew., Jai-ue S. Anti the piracy on the international law of the sea. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
Sekarsari RWulan, Samrit Yossomsakdi., FeftaWijaya A, Chakkri Chaipinit. Good governance perspective on spatial planning in Batu City as a tourism city. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
Ribka A, Yossomasakdi. S, FeftaWijaya A, Chakkri Chaipinit. Policy formulation process in development plan for land transport in Tuban regency. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
สิรนนท์ธนา ณิษา, Siranonthana N, ประทุมยศ จารุนันท์, Pratoomyot J, วัฒนะโชติ จันทร์จรัส, Watanachote J. กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
แตงอ่อน. รัชนี, Tangon. R, นวลแสง. เจนวิทย์, Nuansang. J. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติ: ประสบการณ์ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
กุลดิลก. พรรณพิลาศ, Kuldilok. P. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายเหนือ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น., Narongrit Thongon. กลไกระดับเซลล์ของสภาวะกรดด้านโพรงลำไส้ลดการออกฤทธิ์ของโอมิพราโซลในการยับยั้งการดูดซึมแมกนีเซียมผ่านแผ่นเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยงคาโค-2. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
Wongsatjachock. W, หวังสัจจะโชค. วีระ. การกระจุกตัวและการรวมศูนย์ทางอำนาจว่าด้วยเรื่อง "ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ" : กรณีศึกษาว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศในกรณีระบบเกษตรกรรมทางอาหาร. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy 2559;4(1)
กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., Khoeun. R, อินทรมณี. ธนินท์, Intaramanee. T. การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., ภิญญาคง. อรฤทัย, Pinyakong. onruthai. การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., Rungnapha Saeeng., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., Uthaiwan Siriou., อธิพรชัย. อนันต์, Athipornchai A. การค้นคว้าและพัฒนาสาร propargyl glycosides ให้เป็นสารกลุ่มใหม่สำหรับเครื่องสำอางค์ผิวขาว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
อัมพวัน. โกเมศ, Komate Amphawan., สรุฤกษ์. อรรถสิทธิ์, Surarerks. A, จิตพัฒนกุล. อนุชิต, Jitpattanakul. A. การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
รอบรู้. ดำรงชัย, Robroo. D, กาญจนธรรม. สุพรรณ, Karnchanasutham. S, นวลฉวี. แก้ว, Nualchawee. K, พลีรักษ์. ณรงค์, Pleerux. N. การจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Geoinformation Technology of Burapha University. 2559;1(2)
บัวศรี. นุชนาฎ, Buasri. ์N, กาญจนสุธรรม. สุพรรณ, Karnchanasutham. S, นวลฉวี. แก้ว, Nualchawee. K, นฤมล อินทรวิเชียร., Narumon Intarawichian. การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Geoinformation Technology of Burapha University 2559;1(2)
บุนนาค. นันทรัตน์, Bunnag. N. การจำแนกพลอยการ์เนต. จันทบุรี. (Chanthaburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Chanthaburi Campus).; 2559.
จันทร์ชลี มาพุทธ., Chanchalee Mapudh. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตระดับอุดมศึกษา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Inchai. P, กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปืที่ 3: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, เวธกา กลิ่นวิชิต., Wetha Klinwichit., ผกาพรรณ ดินชูไท., Pakaphan Dinchuthai., สุริยา โปร่งน้ำใจ., Suriya Prongnamjai., เพ็ชรงาม ไชยวานิช., Pechngam Chaivanit. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 2): การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., เหลือสินทรัพย์. ชิดชนก, Lursinsap. C, ยาใจ. อภิเชษฐ์, Yajai. A. การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชรา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.

Pages