งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3087 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2559
สิรนนท์ธนา ณิษา, Siranonthana N, ประทุมยศ จารุนันท์, Pratoomyot J, วัฒนะโชติ จันทร์จรัส, Watanachote J. กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
กุลดิลก. พรรณพิลาศ, Kuldilok. P. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
จันทร์ชลี มาพุทธ., Chanchalee Mapudh. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตระดับอุดมศึกษา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Inchai. P, กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปืที่ 3: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapon., แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar. การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., นามจันทร์. ศักดิ์จุฬา, Namjan. S. การประยุกต์ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายบางส่วนสำหรับคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ธนะวัฒน์ วรรณประภา., Thanawat Wannaprapha. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
บุญเชิด หนูอิ่ม., Booncherd Nuim. การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., สถิตมั่นในธรรม. บุญไชย, Stitmannaithum. B, เชื้อสวัสดิ์ ธิดาพร, Chuosavasdi. T. การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat., จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, นิ่มนวล. ชนาสร, NIMNUAL. CHANASORN, จตุรานนท์. วัฒนพร, JATURANON. WATTANAPORN. การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 2559.
จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, นิ่มนวล. ชนาสร, NIMNUAL. CHANASORN. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, ประกายเกียรติ. เยาวพา, Prahaikiate. Y. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
Huy P, Mov S, ชาลี วิเชียร, CHALEE WICHIAN. การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
บุญรอด บุญเกิด., Boonrod Boongird., ยองเพ็ชร. บุญเลิศ, Yongphet. B, ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์., Pattavee Sattayavongtip. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยใช้หลักไตรสิกขา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
กิมานุวัฒน์ นิยม, Kimanuwat. ์N, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., Vichit Suratruangchai., สุนทร บำเรอราช., Bumrerra. S. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
อุ่ยพานิช. ธวัชชัย, Uipanich. T, สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan., สุวรรณพิทักษ์ สมบัติ, Suwanpitak S. การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat. การพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
เรวัต แสงสุริยงค์., Rewat Sangsuriyong. การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรินิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ธรรมศิล. จารุวรรณ, Tummasin. J, พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ศรีบุญนำ. สุนันทา, Sriboonnam. S, สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan., ไชยชมภู. สุรัตน์, Chaichompu. S. การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., สุพรรณี ลีโทชวลิต., Leethochavalit. S, ศิรนนท์ธนา. ณิษา, Nisa Siranonthana., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri. การศึกษาเบื้องต้นของคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยแพลงก์ตอนพืช และผลต่อการสืบพันธุ์ของปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus Herre, 1927). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal 2559;21(2)
ขจรพิสิฐศักดิ์ สาลินี, Khachonpisitsa. S, ม่วงมี. วุฒินันท์, Muangmee. W. การสำรวจความหลากหลายของนกในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
วงส์สุมิตร. รัชนี, Vongsumitr. R. การสื่อสารสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีชีวิตอยู่รอดภายหลังการรักษามากกว่า 5 ปี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.

Pages

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80