งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3132 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2559
สิรนนท์ธนา ณิษา, Siranonthana N, ประทุมยศ จารุนันท์, Pratoomyot J, วัฒนะโชติ จันทร์จรัส, Watanachote J. กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
กุลดิลก. พรรณพิลาศ, Kuldilok. P. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
จันทร์ชลี มาพุทธ., Chanchalee Mapudh. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตระดับอุดมศึกษา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Inchai. P, กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปืที่ 3: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapon., แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar. การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., นามจันทร์. ศักดิ์จุฬา, Namjan. S. การประยุกต์ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายบางส่วนสำหรับคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ธนะวัฒน์ วรรณประภา., Thanawat Wannaprapha. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ถาวระวรณ์. ไชยยันต์, Thavaravorn. C, เมธี ธรรมวัฒนา., Maytee Thamwattana. การประเมินผลหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
บุญเชิด หนูอิ่ม., Booncherd Nuim. การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich., สถิตมั่นในธรรม. บุญไชย, Stitmannaithum. B, เชื้อสวัสดิ์ ธิดาพร, Chuosavasdi. T. การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat., จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, นิ่มนวล. ชนาสร, NIMNUAL. CHANASORN, จตุรานนท์. วัฒนพร, JATURANON. WATTANAPORN. การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 2559.
ซ้อนบุญ. เชวง, Zonboon. C, ศิรประภา พฤทธิกุล., Siraprapa Phruttikul., ณฐมนต์ คมขำ., Natamon Komkhum., สุเฌอ สุกัลยา, Sucher. S, คณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education. การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
จตุรานนท์. วัฒนพร, JATURANON. WATTANAPORN, เจริญสุข. แก้วตา, Jaroensak. K, จรรยา ชาญสมุทร., Charansamut. J, ชัยกุล. อภิญญา, Chaikul. A, จิรนุช ขาวเมืองน้อย., Jiranuch Khaomuangnoi., คณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education. การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
พรหมรักษ์ พรรณทิพา, Promarak. P, วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., หิงคานนท์. พชรมนณ์, Hingkanon. P, ขุมทรัพย์ดี. สุภัคมณฑน์, Khumsabdee. S, เปลี่ยนสมัย. จีรสุดา, Plainssamai. J, พิมพ์สุพร สุนทรินทร์., Soontarin. P, หวานสนิท. สุรตา, Wansanit. S. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, นิ่มนวล. ชนาสร, NIMNUAL. CHANASORN. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, ประกายเกียรติ. เยาวพา, Prahaikiate. Y. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat., เชื้อวัชรินทร์. นพมณี, Nopmanee Chauvatcharin., พันธ์พฤกษา. กิตติมา, Panprueksa. K, ไชยประเสริฐ. ภัทรภร, Chaiprasert. P, ภิบาลชนม์. ศรัณย์, Phibanchan. S, จรัสรวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
Huy P, Mov S, ชาลี วิเชียร, CHALEE WICHIAN. การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
อมรรัตนพันธ์. พัชรนันท์, Patcharanan Amornrattanapan. การพัฒนาการตรึงเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงจากแบคทีเรียบนวัสดุราคาประหยัดเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
บุญรอด บุญเกิด., Boonrod Boongird., ยองเพ็ชร. บุญเลิศ, Yongphet. B, ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์., Pattavee Sattayavongtip. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยใช้หลักไตรสิกขา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ยืนยงพทธกาล. วิชมณี, Wichamanee Yuenyongputtakal., พรนภา น้อยพันธ์., Phornnaphar Noipant. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงกึ่งแห้งเสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีการออสโมซิสร่วมกับการทำแห้ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์., Kullaya Limroongreungrat., สมถวิล จริตควร., Jaritkuan. S, อโนชา สุขสมบูรณ์., Anocha Suksomboon., วรรธนะภูติ. บงกช. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไม่ทอดเพื่อสุขภาพเสริมสาหร่าย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., Wichamanee Yuenyongputtakal., อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ., Udomluck Sukuatta. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะกึ่งแห้งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การดึงน้ำออกวิธีออสโมซิสร่วมกับการท้าแห้ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.

Pages