งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3001 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
เงินชัย. ประสิทธิ์, Ngernchai. P. การดำรงอยู่และบทบาทของวัฒนธรรมจีนในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 2557;6(2)
เหลืองอลงกต. พงษ์เสฐียร, นภาเศรษฐ์. นิภา, อิศรางกูร. ทิพย์วรรณ. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษาบ้านหนองมาตร ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2557;9(2)
สรร กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., อินใจ พวงทอง, Paungtong Inchai., กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปีที่ 1: ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., ผกาพรรณ ดินชูไท., Pakaphan Dinchuthai., สุริยา โปร่งน้ำใจ., Suriya Prongnamjai., เพ็ชรงาม ไชยวานิช., Pechngam Chaivanit. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol., ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Yunee Pongjaturawit. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดพื้นอารมณ์เด็กวัยเรียนฉบับภาษาไทย. [Internet]. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The public health journal of Burapha University. 2557;9(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/health/article/view/3357/780
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., Krongchan Ratanaphadit., สมจิตต์ ปาละกาศ., Somjit Palakas. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุดารัตน์ สวนจิตร., Sudarat Suanjit., ชั่งชัย. ณัฏฐวี, Changchai. N, โปปัญจมะกุล. เบญจมาศ. การตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของการก่อโรคและการวิเคราะห์สงศ์วานวิวัฒนาการของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่แยกจากหอยนางรมสด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ยืนยงพทธกาล. วิชมณี, Wichamanee Yuenyongputtakal., กระแสร์ชล. นิสานารถ, Nisanarth Krasaechol., นฤศันส์ วาสิกดิลก., Wasikdilok. N, ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล., Teerarat Ltthisoponkul., อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ., Udom ๊. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสารสมุนไพรและการนำแป้งข้าวกล้องงอกไปใช้ทำอาหาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้ สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat., วุฒิพันธุ์ชัย. วีระพงศ์, Verapong Vuthiphandchai. การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 3). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจากผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion test. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเกิดสนิม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การประเมินข้อต่ออาคารคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีการทดสอบและการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองไฟไนอิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียด (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ละลอกน้ำ. นคร, Nakhon Lalognum. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar., ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapon. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคอาหารทะเล บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3307/732
เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์., Petcharat Trongtorsak., อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso., วนิดา โอฬารกิจอนันต์., Wanida Olankitanan. การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจหลอดเลือดในการให้ยาต้านโรคซึมเศร้าร่วมกับยาต้านการอักเสบในหนูขาวที่มีภาวะซึมเศร้า. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุปราณี เสงี่ยมงาม., Sangiamngam. S, พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3692/1097
กิติธร สรรพานิช., Kitithorn Sanpanich., ธีระพงศ์ ด้วงดี., Teerapong Duangdee., อัญชลี จันทร์คง., Anchalee Chankong. การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ปีงบประมาณ 2556). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Pisit Piriyapun, สุกัญญา ยิ้มใย., Sukanya Yimyai., คณะแพทยศาสตร์., Faculty of Medicine. การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
แกวพิมพา. มานิตย, Manit Kaewpimpa., แสงเรืองฤทธิ์. ชลาธาร, Saengruengrt. C, การะเกด เทศศรี., Karaked Tedsree. การปรับประสิทธิภาพการเรงปฏิกิริยาของอนุภาคนาโนโลหะคู แพลเลเดียมเปลือกหุมโลหะเงินแกนกลาง (Ag@Pd) สําหรับการสลายตัวของกรดฟอร์มิก. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3241/666
พิมพ์ทอง ทองนพคุณ., Pimthong Thongnopkun., เทอดเทพพิทักษั. อรุณี, Therdteppitak. A, จามกระโทก. เมธินี, Matinee Jamkratoke. การปรับปรุงคุณภาพพาราอิบาทัวรมาลีนจากแหลงโมแซมบิคดวยความรอน. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3246/671
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., สมจิตต์ ปาละกาศ., Krongchan Ratanaphadit., Somjit Palakas. การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การผลิตคอนกรีตบล้อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์., Saethawat Chamsart., กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., Ratanaphad. K. การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยวิธีการย่อยสลายแป้ง เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล และการหมักในขั้นตอนเดียว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พอจิต นันทนาวัฒน์., Phochit Nanthanawat., นันทิกา คงเจริญพร., Nanthika Khongchareonporn., ประสาทแก้ว. วิชชุดา, Prasatkaew. W, ปภาศิริ กาญจโนภาศ-บาร์เนท., Barnette PKanchanopa. การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไซโตโครม P4501A (CYP1A) ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ที่ได้รับสารเบนโซ[เอ]ไพรีน. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3304/729

Pages

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80