งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2286 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit., มณเทียร ชมดอกไม้., Montien Chomdokmai, เกรียงศักดิ์ บุญญา., Kriengsak Boonya. การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2556.
ประนอม โอทกานนท์., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., วารี กังใจ., สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Pranom Othaganont., Ratcharneeporn Subgranon., Waree Kangchai., Sirilak Somanusorn. การพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการจัดการความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
มนตรี แย้มกสิกร., วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., วิมลรัตน์ จตุรานนท์., จันทร์พร พรหมมาศ., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, พงศ์เทพ จิระโร., Montree Yamkasikorn., Vichien Suratruangchai., Wimonrat Chaturanon., Chanphorn Prommas., Pongthep Jiraro. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat. การพัฒนาอัลกอริธึมโดยใช้คุณสมบัติเชิงแสงของน้ำทะเล เพื่อการประมาณค่าความเค็มบริเวณอ่าวไทยตอนบน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
หรรษาศิริพจน์. บุญสม, Boonsom Hansasiripot., Chakrit Noranitipadungkarn., นรนิติผดุงการ. จักรกฤษณ์, ขัตติยา กรรณสูต. การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต: มิติความสุข. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(1)
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Verapong Vuthiphandchai., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัย. (Burapha University).; 2556.
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Verapong Vuthiphandchai., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุลาดำที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วรเทพ มุธุวรรณ., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., จารุนันท์ ประทุมยศ., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., วิรชา เจริญดี., ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์., Vorathep Muthwan., Saowapa Sawatpeera, Jarunan Pratoomyot., Nattawut Luang-oon., Wiracha Charoendee., Thammasak Tapornpan., Institute of Marine Science. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocerapicta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., ชลี ไพบูลย์กิจกุล., Benjamas Paibulkichakul., Rachanimuk Hiransuchalert., Chalee Paibulkichakul. การพัฒนาและออกแบบระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพในโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สลิล ชั้นโรจน์., Salil Chanroj. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ธีระ กุลสวัสดิ์., Teera Kulsawat., เสรี ชัดแช้ม., สมสิทธิ์ จิตรสถาพร., Seree Chadcham. การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(3)
วาสนา บูชาพันธ์., Wasana Boochapun. การรับรู้และการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษา บริษัทคอบร้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(1)
สุพจน์ บุญวิเศษ., Supot Boonwises. การรับรู้และบทบาทของเทศบาลตำบลที่มีต่อการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี. การเมือง การบริหาร และกฎหมาย 2556;5(3)
ธรรมวิริยสติ นิรมล, Thamwiriyasat. N. การวิเคราะห์หาตำแหน่งบริเวณจำเพาะของ RTX ที่ใช้จับกับตัวตอบรับบนผิวเซลล์เป้าหมายของโปรตีนพิษ Adenylate cyclase-Hemolysin เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคไอกรนที่เกิดจากเชื้อ Bordetellapertussis. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อภิญญา นวคุณ., Apinya Navakhun. การศึกษาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ไอระเหยจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติของดินสำหรับการก่อสร้างคันทางรถไฟโดยการใช้สารผสมเพิ่ม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ดารณี มณีลาภ., Daranee Maneelap. การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของนิสิตเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ดรุณรัตน์ ดีทับ., อานนท์ ไชยสุริยา., Darunrat Deetab., Arnon Chaisuriya. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรู้คำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(35)
นฤมล ลี้ปิยะชาติ., Narumon Leepiyachart. การศึกษาคำกริยาภาษาญี่ปุ่นในคำพ้องรูปคันจิสมบูรณ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุเมธ งามกนก., Sumet Ngamkanok. การศึกษาคุณภาพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ., สุนิมิต กันทาผาน., Pawinee Suksuntornsiri. การศึกษาผลของการปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่มีผลต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาพฤติกรรมด้านกำลังของดินภายใต้สภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.

Pages