งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3007 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
ประจักษ์ น้ำประสานไทย., Prajuck Numprasanthai. การจัดการบริการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สมโรจน์รัตน์. ปัณฑ์ภากร, Somrotrat. P. การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(1)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-1/59-74.pdf
ตินตะบุระ. โศรยา, Tintabura. S, บรรพต วิรุณราช., Banpot Chompoopetch., ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์., Sarunya Lertputtarak. การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ =Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-2/127-142.pdf
นุมกลิ่น. ชัยยศ, Chaiyod Numklin, กิ่งทอง. สุทิน, Sutin Kingtong. การจำแนกชนิดของเม็ดเลือดในหอยตะโกรมกรามดํา (Crassostreairedalie). [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3262/687
ลีลาตระกูล. ณัฐนนท์, Nutthanon Leelathakul., อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน., Ureerat Suksawatchon., อัมพวัน. โกเมศ, Komate Amphawan., จักริน สุขสวัสดิ์ชน., Jakkarin Suksawatchon., สุนิสา ริมเจริญ., Sunisa Rimcharoen., กรชวัล ชายผา., Kornchawal Chaipah. การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ลือกิตินันท์. วรรรณภา, Luekitinan. W, กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่., Kanvalai Nontakaew Ferry. การจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เงินชัย. ประสิทธิ์, Ngernchai. P. การดำรงอยู่และบทบาทของวัฒนธรรมจีนในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 2557;6(2)
เหลืองอลงกต. พงษ์เสฐียร, นภาเศรษฐ์. นิภา, อิศรางกูร. ทิพย์วรรณ. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษาบ้านหนองมาตร ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2557;9(2)
สรร กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., อินใจ พวงทอง, Paungtong Inchai., กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปีที่ 1: ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., ผกาพรรณ ดินชูไท., Pakaphan Dinchuthai., สุริยา โปร่งน้ำใจ., Suriya Prongnamjai., เพ็ชรงาม ไชยวานิช., Pechngam Chaivanit. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol., ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Yunee Pongjaturawit. การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดพื้นอารมณ์เด็กวัยเรียนฉบับภาษาไทย. [Internet]. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The public health journal of Burapha University. 2557;9(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/health/article/view/3357/780
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., Krongchan Ratanaphadit., สมจิตต์ ปาละกาศ., Somjit Palakas. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุดารัตน์ สวนจิตร., Sudarat Suanjit., ชั่งชัย. ณัฏฐวี, Changchai. N, โปปัญจมะกุล. เบญจมาศ. การตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของการก่อโรคและการวิเคราะห์สงศ์วานวิวัฒนาการของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่แยกจากหอยนางรมสด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ยืนยงพทธกาล. วิชมณี, Wichamanee Yuenyongputtakal., กระแสร์ชล. นิสานารถ, Nisanarth Krasaechol., นฤศันส์ วาสิกดิลก., Wasikdilok. N, ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล., Teerarat Ltthisoponkul., อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ., Udom ๊. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสารสมุนไพรและการนำแป้งข้าวกล้องงอกไปใช้ทำอาหาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้ สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat., วุฒิพันธุ์ชัย. วีระพงศ์, Verapong Vuthiphandchai. การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 3). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจากผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion test. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเกิดสนิม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การประเมินข้อต่ออาคารคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีการทดสอบและการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองไฟไนอิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียด (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ละลอกน้ำ. นคร, Nakhon Lalognum. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar., ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapon. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคอาหารทะเล บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3307/732
เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์., Petcharat Trongtorsak., อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso., วนิดา โอฬารกิจอนันต์., Wanida Olankitanan. การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจหลอดเลือดในการให้ยาต้านโรคซึมเศร้าร่วมกับยาต้านการอักเสบในหนูขาวที่มีภาวะซึมเศร้า. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุปราณี เสงี่ยมงาม., Sangiamngam. S, พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3692/1097
กิติธร สรรพานิช., Kitithorn Sanpanich., ธีระพงศ์ ด้วงดี., Teerapong Duangdee., อัญชลี จันทร์คง., Anchalee Chankong. การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ปีงบประมาณ 2556). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Pisit Piriyapun, สุกัญญา ยิ้มใย., Sukanya Yimyai., คณะแพทยศาสตร์., Faculty of Medicine. การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.

Pages

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80