งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2923 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., Vichit Suratruangchai., จันทร์พร พรหมมาศ., Prommas. C, เพ็ญนภา กุลนภาดล., kulnapadol. P, พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro., คณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education. การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนเกาะสีชัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์., Chompunuch Punyapiroje. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ศิรประภา พฤทธิกุล., Siraphapa Phruttikul. การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3699/1104
เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์., Phetchalas Wiriyasuebphong., สังวรณ์ งัดกระโทก., พัชรี นนทศักดิ์., เพชรประกาย กุลตังวัฒนา., กิติภัทท์ ปรีดาธรรม., เพ็ญนภา วิริยะรัตนศักดิ์. การวิจัยและพัฒนาการขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พงษ์สุมสุทธิ์. ขนิตฐา, Pongsomsut. K, สมศักดิ์ ศิริไชย., Siricha. S. การวิเคราะห์พาราเบนในเครื่องสำอางโดยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3265/690
จันทรแกว. อนุรักษ, Anurak Chankaew., สุหร่ายเพชร. นันทิยา, Suraipet N, อภิญญา นวคุณ., Apinya Navakhun. การวิเคราะห์สารกลุมซัลโฟนาไมด์ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3252/677
เข็มทอง. นพัช, Khemthong. N, สมศักดิ์ ศิริไชย., สมศักดิ์ ศิริไชย. การวิเคราะหซูมาทริพแทนและอีลิทริพแทนโดยแคปปลารีอิเลคโทรโฟรีซีส. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3226/651
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำที่ถูกทำให้เข้าสู่ภาวะปกติ ของดินเหนียวกรุงเทพฯ ภายใต้สภาวะอัดตัวคายน้ำแบบปกติ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงใน สภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Toonsiri. C, สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul. การศึกษาความสามารถในการยืนหยัดเผชิญปัญหาวิกฤตเอกสิทธิ์ในการทำงาน และการตัดสินใจทางคลินิกขณะปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในเขตภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Saowapa Sawatpeera, วิรชา เจริญดี., Wiracha Charoendee., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., Phongsantea W. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ในที่กักขัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุนทรส. อนุตรา, Soontaros. A. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(1)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-1/89-107.pdf
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนตัวของดินเนื่องจากงานขุดต่อโครงสร้างข้างเคียง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ธรรมวิริยสติ นิรมล, Thamwiriyasati. N, จันทรเจริญ. ปองรุ้ง, Chancharoen. P, คณะสหเวชศาสตร์., Faculty of Allied Health Sciences. การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซี ต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ศรีพล. พัชรินทร์, Sriphon. P, เชื้อวัชรินทร์. นพมณี, Nopmanee Chauvatcharin., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2557;9(2)
หนุทอง. อรอุมา, Nuthong. O, อึ้งกิมบวน. ณรงค, Uengkimbuan. N. การศึกษาพฤติกรรมการอบแหงพริกไทยดวยไอน้ำรอนยวดยิ่ง. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3251/676
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาพลังงานประสิทธิผลในการทดสอบ Standard Penetration Test ตามแนวทางการทดสอบที่ดำเนินการ ในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การศึกษาระยะเวลากัดกร่อนเริ่มต้นของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้ภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ทรงกลด สารภูษิต., Songklod Sarapusit., พรพิมล รงค์นพรัตน์, Pornpimol Rongnoparut., เอกรัฐ ศรีสุข., Ekaruth Srisook. การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากมะเฟืองและขิงในการยับยั้งเอนไซม์ CYP2A13 และ CYP2A6 ที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosa-mino)-1-3(pyridyl)-1-butanone (NNK) ในคน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
กล่าวขวัญ ศรีสุข., Klaokwan Srisook., เอกรัฐ ศรีสุข., Ekaruth Srisook., คณะวิทยาศาสตร์., Faculty of Science. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรในเขตโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ชัชวิน เพชรเลิศ., Chatchawin Petchlert. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการนำไปใช้ในระดับเซลล์ของส่วนสกัดจากขลู่. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ทรงกลด สารภูษิต., Songklod Sarapusit., รงค์นพรัตน์. พรพิมล, Pornpimol Rongnoparut., เอกรัฐ ศรีสุข., Ekaruth Srisook. การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินในคนและเอนไซม์ CYP2A13 ที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl_-1-butanone (NHK) ของพืชสมุนไพรที่สำคัญในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ทองไพจิตร์. กนกกรณ์, Thongphaijit. K, ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee., เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Sompongtam C. การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา. . วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2557;9(2)
ชาญไววิทย์. ศิริรัตน์, Sirirat Chanvaivit., ทวีพรกลพัฒน์. อภินทรพร, Taweepornkulpat. A, ศรีวิลาศ. ปยะวรรณ, Piyawan Srivilas., วังกาน. สุนันทา, Wangkarn. S. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและวิเคราะหกรดไขมันจากเนื้อในเมล็ดมะมวงดวยเทคนิค GC-FID ใชคอลัมน DB-225 ความยาว 20 เมตร [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3255/680

Pages