งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 1299 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2554
กิตติ กรุงไกรเพชร. มูลเหตุของพฤติกรรมการบริโภคสุราเป็นประจำของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2552. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์.; 2554.
สุเนตร สุวรรณละออง, สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suwanlaong S, Changprachak S. รูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
ธร สุนทรายุทธ., Suntrayuth D. รูปแบบการบริหารความเสียงที่เปราะบางเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับการจัดการที่สัมพันธ์กับผลผลิตตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. ; 2554.
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้. 2554.
จันทรวรรณ แสงแข., รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์., Chantarawan Saengkhae., Rattanaporn Srivibool. ฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสารเมตาโบไลท์ที่ออกฤทธิ์ชีวภาพ จากแอคติโนแบคทีเรียในซับออร์เดอร์ Micromonosporineae ที่แยกจากตะกอนทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
จันทรวรรณ แสงแข., วารี เนื่องจำนงค์. ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากสารสกัดบริสุทธิ์ลำบิดดงและท้าวแสนปม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
กฤษณะ ชินสาร, สุวรรณา รัศมีขวัญ., สุนิสา ริมเจริญ. วิธีการแบบผสมสำหรับการสกัดคุณลักษณะของชุดข้อมูลบนเครือข่ายเพื่อระบุผู้บุกรุกแบบเวลาจริง. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ.; 2554.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., ชลี ไพบูลย์กิจกุล., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul. ศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาของชุมชน ในเขตอ่าวนก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
กิติธร สรรพานิช., ธีรพงศ์ ด้วงดี., สุเมตต์ ปุจฉาการ., ธิดารัตน์ น้อยรักษา., อัญชลี จันทร์คง., สุชา มั่นคงสมบูรณ์., สุพัตรา อย่างสวย. สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2551-2553. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
สุวรรณี ละออปักษิณ, นงคราญ วงษ์ศรี, จินตนา อาจสันเที๊ยะ. สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จ. สมุทรปราการ. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา.; 2554.
สุนันทา โอศิริ, พลอยชนก ปทุมานนท์. หมอพื้นบ้านในภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา. หอยทะเลจิ๋วในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาชีววิทยา; 2554.
กันทิมา สุวรรณพงศ์. อัตราการติดเชื้อและผลของพรอพอลิสต่อการติดเชื้อ Nosema ceranae ของทางเดินอาหารส่วนกลางและต่อมไฮโปฟาริงค์ของผึ้งในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
ภาคภูมิ ใจมีอารี., Parkpoom Jaimeearee. เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส: กรณีศึกษาชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.; 2554.
อนามัย เทศกะทึก, ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, วัลลภ ใจดี., Thetkathuek A, Yingratanasuk T, Jaidee W. แนวทางการคัดกรองทางอาชีวอนามัยของผู้รับสัมผัสสารตัวทำละลายในพนักงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha university).; 2554.
สุวรรณา ภาณุตระกูล, วันศุกร์ เสนานาญ., ปภาศิริ บาร์เนท., นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร. แนวโน้มการตั้งประชากรของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่หลุดลอดบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของท่อความร้อน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
ญาณิศา ละอองอุทัย. โครงการ : ศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของกล้ามเนื้อในกุ้งตระกูล Penaeus. ชลบุรี (Chonburi).: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.; 2554.
อภิญญา นวคุณ. โครงการการศึกษาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ไอระเหยจากเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
สุพรรณี ลีโทชวลิต., จันทร์จรัส วัฒนะโชติ., นันทิกา คงเจริญพร., นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์., Supannee Leethochavalit, Janjarus Watanachote, Khongchareonporn N(P), Nareerat Rittirut. โรคปรสิตและระบบภูมิคุ้มกันในหอยเศรษฐกิจที่เลี้ยงบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา.(Burapha University).; 2554.
นฤมล ธีระรังสิกุล, Leepiyachart N. โอะคุริงะนะในคำกริยาภาษาญี่ปุ่นรูปพจนานุกรม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
2553
รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์. กระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนิสิตต่อวิชาชีพครู : การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์.; 2553.
อิทธิเดช น้อยไม้. กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ".; 2553.
ฤภูวัลย์ จันทรสา. การกำจัดการสูญเปล่าโดยประยุกต์หลักการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมขึ้นรูป. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2553.
รวิวรรณ วัฒนดิลก., ปาริชาต นารีบุญ., จงกลณี จงอร่ามเรือง. การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ำทะเล. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล.; 2553.

Pages