งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2200 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
สุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล., ศิรดา จารุตกานนท์., Sirada Jarutakanont., Suchada Wuttipanyarattanakul. ความมีประโยชน์ของข้อมูลในงบการเงินจากการเลือกวิธีการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ด้วยวิธีตีราคาใหม่. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา = Burapha Journal of Business Management 2556;2(2)
ลักษณาพร กรุงไกรเพชร., Luksanaporn Krungkraipetch., วงศ์สุวรรณ. กนกวรรณ, Kanokwan Wongsuwan., คณะแพทยศาสตร์., Faculty of Medicine. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
จินตนา วัชรสินธุ์., Chintana Waeharasin., มณีรัตน์ ภาคธูป., Maneerat Phaktoop., สุนทราวดี เธียรพิเชฐ., Suntharawadee Theinpichet., ชีวานนท์. ณัชนันท์, Natchan Chivanon. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ = Journal of public health. 2556;8(2)
ตีระเมธี. จิตรา, ภูคํา. ณัฏฐวดี, ภัทรจินดา. สุนันท, Jittra Teeramaethee., Natthawadee Phukham., Sunan Patarajinda. ความหลากชนิดของคาลานอยดโคพีพอดทะเล บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร: การรายงานโคพีพอดที่พบเป นครั้งแรกในประเทศไทย. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง = Journal of Fisheries Technology Research. 2556;7(S1)
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร., สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Nongnud Tangkrock-olan. ความหลากชนิดของปูน้ำเค็มบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
รุจิรา จำปาปน., ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์, พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา., Ruchira Chompapon., Chanawat Tuntiwaranuruk., Pongrat Dumrangrojwattana. ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย. ความหลากชนิดของโคพีพอดและไมซิด ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแรด จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
จิรภัทร ขาวทุ่ง., เบญจวรรณ ชิวปรีชา., พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา., Chiraphat Khaothung., Benchawan Chiwapreecha., Pongrat Dumrangrojwattana. ความหลากหลายของหอยทะเลจิ๋ว (Gastropoda: caenogastropoda ตามแนวชายฝั่งบริเวณ เกาะแรด จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เบญจวรรณ ชิวปรีชา., Benchawan Chiwapreecha. ความหลากหลายชนิดพรรณไม้น้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์และลำน้ำสาขา. ชลบุรี (Chon buri).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2556.
สุเมตต์ ปุจฉาการ. ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2555. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย., Khwanruan Srinui. ความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กมลชนก เศรษฐบุตร., Kamolchanok Sreshthaputra. ความเป็นชุมชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน ที่มีต่อความภักดีในตราสินค้า. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อิงคเตชะ. อรวรีย์, Onwaree Ingkatecha., พละศูนย์. รณรงค์, Palasoon. R, Faculty of sport science. ความแตกต่างของรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของรยางค์ขาในการวิ่งเท้าเปล่าและการสวมรองเท้าวิ่งในเพศชายและเพศหญิง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2556.
รมร แย้มประทุม., Ramorn Yampratoom., บู่แก้ว. สมหญิง, Somying Bookaew., วงศ์สุทธิเลิศ. อลิสรา, Wongsuthilert. A. คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตแพทย์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
โชคชัยวรรัตน์. ศรายุทธ, Sarayuth Chokechaiworarat., ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์., Sarunya Lertputtarak., สุรัติ สุพิชญางกูร., Surat Supichayangkool., สุธาศิณี สุศิวะ., Suthasinee Susiva. คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2556;8(1)
สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์., ประจักษ์ น้ำประสานไทย., เรวัต แสงสุริยงค์., บุญเชิด หนูอิ่ม., สุเนตร สุวรรณละออง, พรทิพย์ พันธุ์ยุรา., รัตนา วิงวอน., กนกพร ตันวัฒนะ., สุธิดา แจ้งประจักษ์., Supatta Kaopradith., Prajuck Numprasanthai., Rewat Sangsuriyong., Booncherd Nuim., Sunate Suwanlaong., Porntip Punyura., Rattana Wingworn., Kanokporn Tunwattana., Suthida Changprachak. คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2545. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ณิษา สิรนนท์ธนา., จารุนันท์ ประทุมยศ., Nisa Siranonthana., Jarunan Pratoomyot. ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
การะเกด เทศศรี., Karakeo Tedsree. ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน : เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยายุคใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข., Rungnapa Yanyongkasemsuk. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับการอธิบายปรากฏการณ์สังคมจากมุมมองตัวแสดง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2556;5(2)
วรเทพ มุธุวรรณ., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., วิรชา เจริญดี., ปรารถนา เข็มทอง., อภิศักดิ์ เฮ่งพก., Vorathep Muthwan., Saowapa Sawatpeera, Nattawut Luang-oon., Wiracha Charoendee. ธุรกิจการค้าสัตว์ทะเลสวยงามในกลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ของประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เพ็ญนภา กุลนภาดล., Pennapha Koolnaphadol., ประชา อินัง., Pracha Inang., พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. นวัตกรรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมการรับภาวะวิกฤตชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นุชนาถ แก้วมาตร., Nuchanart Kaewmart. นักศึกษาพยาบาลกับภาวะซึมเศร้า. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(3)
ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์., Siriporn Chamniansawat. บทบาทของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ภายในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสและเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จาก ต่อมเพศต่อการทำงานของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัส. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2556;18(1)
พิมลจินดา. ธนวัฒน์, Pimoljida T. บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(2)
วุฒิกร เที่ยงธรรม., กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่., พรรัตน์ แสดงหาญ., Wuttikon Theingtham., Kanvalai Nontakaew Ferry., Pornrat Sadangharn. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา = Burapha Journal of Business Management 2556;2(2)

Pages