งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3418 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso., โชติช่วง. พัชรินทร์, Chotchuang. P, สุขคำ. วรวัฒน์, sunkkham. W, ภูมิศักดิ์. วิทยา, Poomipak. W. การตรวจสอบสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสายสกุลของโรตาไวรัสในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการท้องเสียรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ปิยะพงษ์. จันทิมา, Piyapong. C, ศศิธร มั่นเจริญ., Muncharoen S. การตอบสนองทางพฤติกรรมและความทนทานต่อโลหะหนักของหอยโข่ง (Pila spp.) ที่เป็นชนิดพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จันทรวรรณ แสงแข., Chuntharawan Saengkae., เอื้อวงศ์ญาติ. นภาภรณ์, , สุนันทา โอศิริ., Sunantha Osiri. การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกัน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapol., แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar. การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง., Thamnoon Rasmeemasmuang. การทดลองห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการลดทอนของคลื่นในป่าชายเลน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิไล ลิ่มถาวรานันต์., Wilai Limthawaranun. การทับศัพท์ชื่อ-สกุลคนไทยแบบถ่ายเสียงจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จตุภัทร เมฆพายัพ., Jatupat Mekparyup. การทํานายค่าความเข้มข้นของ PM10 ในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยวิธีการถดถอยส่วนประกอบหลัก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อรุณธัญญา. สมชาย, Somchai Dechaprompwun., สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan., คณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education. การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรีเท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรี. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2558;9(2)
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ยรรยงเกษมสุข. รุังนภา, Rungnapa Yanyongkasemsuk., อินทวงศ์. สุมิต, Intawong. S. การประกวดนางงามกับระบบชายเป็นใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(1)
พิณพาทย์. ชูชาติ, Chuchart Pinpart. การประเมิน "หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต" ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์., Srirat Lormphongs., กองสมบัติสุข. มริสสา, Kongsombatsuk. M, แก้วบุญชู. อรวรรณ, Kaewboonchoo. O. การประเมินการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbons และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อระดับไนตริคออกไซด์ของลมหายใจออกของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
นิลรัตน์. ปุณยวีร์, Ninrat. P, พุธโธทา. วัฒนา, Puttota. W, วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจาก ผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion test. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2558;20(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3653/1060
จุฑามาศ แหนจอน., Juthamas Haenjohn., เกศรา น้อยมานพ., Ketsara Noimanop. การประเมินคุณภาพการปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทักษะชีวิตแก่นิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กิติธร สรรพานิช., Sanphanit. K, ธีรพงศ์ ด้วงดี., Teerapong Duangdee., อัญชลี จันทร์คง. การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ปีงบประมาณ 2556-2557). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พันธ์พฤกษา. กิตติมา, Panruksa. K, ชมภู. วิโรฒน์, Chompoo. W, ต่ายเมือง. ศาณิตา, Taimuang. S, ถาวรณา. ลักษณ์มงคล, Thawornna. L, พูลสวัสดิ์. ชัชวาล, Wattanakul. C, แสงจันทรา. สิริลักษณ์, Saengchantra. S. การประเมินหลักการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จรัสวีวัฒน์. สิราวรรณ, Jaradrawiwat. S, นิ่มนวล. ชนาสร, Nimnual C, เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit., โชติประดิษฐ์. สุทธาภา, Chotipradit. S, ปานมณี. รัฐพร, Panmanee. R, แก่นสาร. ศศิชญา, Kaensan. S, ณฐมนต์ คมขำ., Natamon Komkhum., อินต๊ะสิน. กัลยาณี, Intasin. K. การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(3)
ตรีไพบูลย์. คมสัน, Treepiboon. K, พงษ์พันธุ์. พาวา, Pongpan. P, เถิงจ่าง. พจนีย์, Thoengchang. P, รูปตำ. สญามณ, Ruptam. S, บุญพยุง. รุ่งอรุณ, Bunphayung. R, จินดาสวัสดิ์. รัตนาภรณ์, Jindasawas. R. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(3)
เชื้อวัชรินทร์. นพมณี, Nopmanee Chauvatcharin., จันทร์พร พรหมมาศ., Prommas. C, สิงห์ลพ. สมศิริ, Singlop. S, ทิพย์เนตร. ภคมน, Thipnet. P, เมฆิยานนท์. มันทนา, Mekiyanon. M, ภักดิ์ศรีแพง. ภาสกร, Paksripang. P, ราชบุรี. วชิราภรณ์, Rachiburi. W, ต่ายเมือง. ศาณิตา, Taimuang. S. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เชื้อวัชรินทร์ นพมณี, Chauvatcharin N, พรหมมาศ จันทร์พร, Prommas C, สิงห์ลพ สมศิริ, Singlop S, ทิพย์เนตร ภคมน, Thipnet P, เมฆิยานนท์ มันทนา, Mekiyanon M, ภักดิ์ศรีแพง ภาสกร, Paksripang P, ราชบุรี วชิราภรณ์, Rachiburi W, ต่ายเมือง ศาณิตา, Taimuang S, คณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(3)
เฟื่องเกษม. อภิพัชร, Faungasame. A, พิณพาทย์. ชูชาติ, Chuchart Pinpart., พลรักดี. กมลวรรณ, Phonrakdee. K, บัวผา. อรวรา, Buapha. O, วัฒนประดิษฐ์ ภัฐธีร์ตา, Wattanapadit. P. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
พานิชเจริญ. เกษมสันต์, Panicharoen. K, เชิดชัย ชาญสมุทร., Cherdchai Chansamut., มานะสม. เอกยศ, Manasom. E, จูเภาส์. ปนัดดา, Jupao. P, เดือนเพ็ญศรี. ระพีพัฒน์, Daunphensri. R, อาภรณ์ศิริโรจน์. โสภณ, Apornsirilert. S. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พานิชเจริญ. เกษมสันต์, Panicharoen. K, เชิดชัย ชาญสมุทร., Cherdchai Chansamut., มานะสม. เอกยศ, Manasom. E, จูเภาส์ ปนัดดา, Jupao. P, เดือนเพ็ญศรี. ระพีพัฒน์, Daunphensri. R, อาภรณ์ศิริโรจน์. โสภณ, Apornsirilert. S. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
ชัยประเสริฐ. ภัทรภร, Chaiprasert. P, คงศักดิ์ วัฒนโชติ., Wattanachod. K, สั่งการ พรจันทร์, Sangkarn. P, เดชศรี ฉัตรสุดา, Detsri. C, ฉายแสง. ณิชนันทน์, Chaisang. N, วรญาโรปกรณ์ ปิยะธิดา, Worrayanopakorn. P. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(3)
ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee., เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Sompongtam C. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.

Pages