งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2852 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
ดนัย บวรเกียรติกุล., Danai Bawornkiattikul., นุ่มมีชัย. เดชิษฐ์, Noommeechai. D. การสำรวจสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์., Rungrat Srisuriyawet., หอมสินธุ. พรนภา, Pornnapa Homsin. การสื่อสารของบุตรสาวกับมารดาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิง. [Internet]. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The public health journal of Burapha University. 2557;9(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/health/article/view/3334/757
จิตติมา เจริญพานิช., Charoenpanich. J. การหาจุลินทรียใต้ทะเลลึกที่สามารถผลิตเอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลสชอบอุณหภูมิสูง และมีความเสถียรในตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งผลิต ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพชนิดใหม่. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
นาอุด. ประกาย, Naudom. P, ทาเชาว มวรุต, Tachao. W, สมศักดิ์ ศิริไชย., Somsak Sirichai. การหาปริมาณคลอซอกซาโซน อินโดเมธาซินและไอบูโปรเฟนในตัวอยางยา โดยใชโครโมลิท C18 เปนคอลัมนดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3254/679
ทองทิพย. กฤษณพงค, Tongtip. K, สมศักดิ์ ศิริไชย., Somsak Sirichai. การหาปริมาณสังเคราะหโดยมอนอลิท C18 HPLC. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3256/681
จิตติมา เจริญพานิช., Jittima Charoenpanich. การหาวัสดุค้ำจุนราคาถูกสำหรับตรึงรูปเอนไซม์ไลเพสชอบอุณหภูมิสูงและทนตัวทำละลายอินทรีย์จาก Acinetobacter baylyi เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง., Kriangsak Khiaomang. การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อรุณจรัสธรรม. กิตติ, Kitti Aroonjarattham., อรุณจรัสธรรม. ปัญญา, Panya Aroonjarattham. การออกแบบอุปกรณ์นำร่องการเจาะสกรูที่กระดูกต้นคอข้อที่ 3-7. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., วิรชา เจริญดี., Wiracha Charoendee., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., Wilaiwan Phuangsanthia., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri., สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Institute of Marine Science. การออกแบบและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน., Wancheng Sittikijyothin. การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืช สำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อุ่นจิตร. สิทธิวัฒน์, Unchit. S, อดิศร บูรณวงศ์., Adisorn Buranawong., ไชยคุณ. ุสุรรสิงห, Surasing Chaiyakun, คณะวิทยาศาสตร์., Faculty of Science. การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรดที่เคลือบ ดวยวิธีรีแอคตีฟ ดีซีแมกนีตรอน โคสปตเตอริง. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3220/645
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์., Srirat Lormphongs. การเปรียบเทียบการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon และรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานที่รับสัมผัสสารในเขตกรุงเทพมหานคร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เทศศรี. นิสาชล, Tedsree. N. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไพนินโดยกระบวนการชีวภาพด้วย Aspergillus niger. จันทบุรี. (Chantaburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Chantaburi Campus.) ; 2557.
บุญเชิด หนูอิ่ม., nu-im. ฺB. การเรียนรู้จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ขัดสงคราม. ปณิดา, Khathongkram. P, วารี เนื่องจำนงค์., Waree Naengchomnong., วิสาตรี คงเจริญสุนทร., Wisatre Kongcharoensuntorn. การเสริมฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ friedelin จากรักดำ (Diospyros curranii Merr.) ร่วมกับยาแอมพิซิลลินในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส. [Internet]. 19 2557;3Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3234/659
อุตมกูล. จตุรงค์, Ytamakul. J, จันทร์เรือง. ศักดิ์ชาย, Chanroung. S, โพธิ์ทอง. อรนิชา, Pothong. O. การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมภายในของธุรกิจ อุตสาหกรรม Polyethylene foam production: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ประเทศไทย) จำกัด. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(1)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-1/135-148.pdf
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., Rachanimuk Hiransuchalert., คุตะโค. มะลิวัลย์, Maliwan Kutako., วิชญา กันบัว., Vichaya Gunbua., วศิน ยุวนะเตมีย์., Vasin Yuvanatemiya., สมถวิล จริตควร., Somtawin Jaritkhuan. การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการจัดจำแนกชนิดของสาหร่ายขนาดเล็กและไดอะตอม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์., Kusalawat Kongpradit. คลังหนวยเก็บถาวรสถาบัน และซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557;22(40)
สมัครการ. ปรียาพร, Samakkan P, วัลภา คุณทรงเกียรติ., Wanlapa Kunsongkeit., สุภาภรณ์ ด้วงแพง., Supaporn Duong Paeng. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการจากการเยี่ยมก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2557;22(4)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3385/807
โอริสา อยู่อุดมสุข., Orisa Yoo-Udomsook. ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสื่อจากอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่เรียนวิชา 212211 หลักการอ่าน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุเนตร สุวรรณละออง, Sunate Suwanlaong. ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เอื้อปิยฉัตร. วิไล, Wilai Auepiyachut. ความรู้ทางการเงิน: ตัวกำหนดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการออม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
บงกช นักเสียง., Bongkoch Naksiang. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ชัยอุดม. กันทิมา, Chaiudom. K, ภารดี อนันต์นาวี., Faculty of Education. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3680/1085
แสงจันทร์. สุริศักดิ์, Ponpaipal S, นิยมศรีสมศักดิ์ สิทธิพร, Sittiporn Niyomsrisomsak. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2557;9(2)

Pages