งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 1961 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2555
จันทมาลี. สมพงษ์, รัตนอัมพรโสภณ. อุดม, สุวรรณโพธิ์. ผลาดร, Sompong Chantamalee., Udom Rattanampornsopon., Paladorn Suwannapho. การสร้างชุดการสอนวิชาเคมีศาสตร์ เรื่องสารละลาย และกรด-เบส สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ระบบ 11+3 ที่วิทยาลัยครูคังไข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์. . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(3)
ศศิธร พรหมประเสริฐ., ปริญญา ทองสอน., มณเทียร ชมดอกไม้., Sasithorn Prompasert., Parinya Tongsorn., Montien Chomdokmai. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(2)
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การสร้างดัชนีด้านความคงทนของคอนกรีตจากข้อมูลทดสอบในสภาพแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์., อภิรดี ปิลันธนภาคย์., Rattanaporn Srivibool., Apiradee Pilantanapak. การสร้างสารรงควัตถุโพรดิจิโอซินของแอคติโนมัยซีทที่แยกจากดินป่าชายเลน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
สุจิรา แก้วจินดา., ปริญญา ทองสอน., วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Sujura Kaewjinda., Parinya Tongsorn., Wimonrat Chaturanon. การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(2)
Paradee Anannawee., ภารดี อนันต์นาวี. การสอนน้อยเรียนมาก มุมมองของผู้บริหารการศึกษา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(34)
พัชร์ชานันท์ ไชยวรรธ์ณ., Patchanun Chaiyawan., วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร., Wissawat Sakulsaknimitr., เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล., Kasame Pipatpanyanugoon., พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์., Pornpen Atorngitjawat. การสังเคราะห์ฟิล์มพอลิยูรีเธนจากน้ำมันสกัดของเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2555;17(2)
จเร จรัสจรูญพงษ์., รุ่งนภา แซ่เอ็ง., กล่าวขวัญ ศรีสุข., ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์., Jaray Jaratjaroonphong., Rungnapha Saeeng., Klaokwan Srisook., Prapapan Techasauvapak. การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร 1, 1-บิส-(เฮทเทอโรเอริล) อัลเคนและอนุพันธ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., จเร จรัสจรูญพงษ์., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., ศักดิ์เกษม เกษมสุข., Rungnapha Saeeng., Jaray Jaratjaroonphong., Uthaiwan Siriou., Sakkasem Kasemsuk. การสังเคราะห์โครงสร้างบางส่วนของสารเลียนแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีต่อฤทธิ์ทางชีวภาพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
ปานเสก อาทรธุระสุข., กนกพร ศรีญาณลักษณ์., กนกวรรณ สาโรจน์., ดารณี มณีลาภ., ธัญญารัตน์ สงวนศรี., นันท์ชญา มหาขันธ์., นฤมล ลี้ปิยะชาติ., วิไล ลิ่มถาวรานันต์., สุนทรี ลาภรุ่งเรือง., อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม., Pansek Arthornturasook., Kanokporn Sriyanlug., Kanokwan Sagojna., Daranee Maneelap., Thanyarat Sanguansri., Nanchaya Mahakhun., Narumon Leepiyachart., Wilai Limthawaranun., Soontree Larprungrun., Uraiwan Jitpenthom Kim. การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(34)
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์., Suchada Pongkittiwiboon. การสำรวจสถานภาพและการสืบทอดสื่อการแสดงพื้นบ้านในภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์., Suchada Pongkittiwiboon. การสำรวจสถานภาพและการสืบทอดสื่อการแสดงพื้นบ้านในภาคตะวันออก. วารสารนิเทศศาสตร์ = Journal of Communication Arts 2555;30(3)
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์., Suchada Pongkittiwiboon. การสืบทอดสื่อพื้นบ้านเอ็งกอเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
วังกานนท์. อิสระ, ภูริภักดี. สันติธร, วิริยะกิจพัฒนา. ก่อเกียรติ, Isara Vangkanonta., Santidhorn Pooripakdee., Kawkiat Wiriyakitpattana. การสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน). วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2555;7(1)
เมธิโยธิน. สุชนนี, Suchonnee Matiyotin. การเคลื่อนไหวทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวแบบ OUTBOUND. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2555;7(1)
สุรสิงห์ ไชยคุณ., นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., อดิศร บูรณวงศ์., Attapol Choeysuppaket., Nirun Witit-anun., Somsak Bunprom. การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของสารประกอบไนไตรด์สามชนิดด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบร่วม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., จเร จรัสจรูญพงษ์., Rungnapha Saeeng., Uthaiwan Siriou., Jaray Jaratjaroonphong. การเตรียมเอริลไกล์โคไซด์เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านเบาหวาน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
กิดาการ สายธนู., Kidakan Saithanu., ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์., Preeyarat Naksuwan., จตุภัทร เมฆพายัพ., Jatupat Mekparyup. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกผลิตภัณฑ์สำหรับการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรระหว่างวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และวิธีข่ายงานระบบประสาท. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2555;17(2)
ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์., สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ., ลลิดา มหัทธนวิโรจน์., Pailin Ngaotrakanwiwat, Soipatta Soisuwan., Lalida Mahatthanawirot. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนาโนฟลูอิดโดยปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์, CTAB และอุณหภูมิ. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
บุญเชิด หนูอิ่ม., Booncherd Nuim. การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาลุ่มน้ำจากโครงการขุดคลองไทยเส้นทาง ๙A . 2555;20(33)
จิตสวาท ปาละสิงห์., Jitsawat Palasingha. การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในทัศนะของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี . วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(33)
กฤษณะ ชินสาร., สุวรรณา รัศมีขวัญ., สุนิสา ริมเจริญ., ภูสิต กุลเกษม., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., เอกจิต แซ่ลิ้ม., Krisana Chinnasarn., Suwanna Rasmequan., Sunisa Rimcharoen., Pusit Kulkasem., Benchaporn Jantarakongkul. การแก้ปัญหาการวางแผนย้ายแหล่งทำงานของโมบายล์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิงพลวัติ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
สุดสายชล หอมทอง., Sudsaichon Homthong., อัญธิกา พูลทรัพย์., Untika Poonsup., จุฑามาศ สุขศรี., Jutamas Suksree., อาฬวี ขำทอง., Alawe Chumthong. การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus ในเนื้อไก่ดิบปรุงรส. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2555;17(2)
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., ขนิษฐา สมบัติ., สุรัตนา ยั่งยืน., สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์., Uthaiwan Siriou., Khanitta Sombat., Surattana Yungyuen., Somsak Rujarawat. การใช้ ionic polymer เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการสังเคราะห์ 2-deoxy-2-iodoglycosides. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., ศักดิ์เกษม เกษมสุข., พัทธพล วัชรวิชานันท์., พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์. การใช้ isonic liquid เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ C-glycosyl heteroaromatic. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.

Pages