งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3291 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
วชิราภรณ์ สุมนวงศ์., Wachiraporn Sumonwong., อาภรณ์ ดีนาน., Aporn Deenan., สงวน ธานี., Sanguan Thanee., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., วัตนะกุล. ชัชวาล, Wattanakul. C. การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ระยะที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อาภรณ์ ดีนาน., Aporn Deenan., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., สงวน ธานี., Sanguan Thanee., วชิราภรณ์ สุมนวงศ์., Wachiraporn Sumonwong., วัตนะกุล. ชัชวาล, Wattanakul. C. การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ระยะที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., อาภรณ์ ดีนาน., Aporn Deenan., สงวน ธานี., Sanguan Thanee., วชิราภรณ์ สุมนวงศ์., Wachiraporn Sumonwong., วัตนะกุล. ชัชวาล, Wattanakul. C, คณะพยาบาลศาสตร์., Faculty of Nursing. การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจวาย (ระยะที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro., วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., Suratruangchai V. การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 3 การวิจัยประเมินติดตามผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., Suratruangchai V, พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 1 การสำรวจสภาพการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พงศ์เทพ จิระโร., Jiaro. P, จันทร์พร พรหมมาศ., Prommas. C, วุฒิวรรณ์. วทัญญู, Wutthiwan. W. การวิจัยพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศ สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จรามร. กานต์นะรัตน์, Jaramorn. K, สมศักดิ์ ลิลา., Lila. S. การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังงานอำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang., ศรีวรรณ ยอดนิล., Sriwan Yodnil., พีระพงษ์ สุดประเสริฐ., Sudprasert. P. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
พฤธิกุล. ศิรประภา, Siraphapa Phruttikul. การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา และสถิติการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
อภิญญา นวคุณ., Apinya Navakhun. การศึกษาการจำแนกชนิดของสารประกอบสารหนูในสิ่งแวดล้อม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ระพินทร์ ฉายวิมล., Rapin Chayvimol. การศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2558;11(2)
อภิญญา นวคุณ., Apinya Navakhun. การศึกษาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ไอระเหยจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
มลฤดี สนธิ., Molruedee Sonthi., ธาระนารถ. ศรีภาพรรณ, Tharanat. S. การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติก และสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆ. . ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เพ็งพิลาวงศ์ คำวิไล, นนทแก้ว กัญจนวลัย, Nontakaew. K, วรรณวิชนี ถนอมชาติ., Wanvicechanee Tanoamchard. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
เพ็ญนภา กุลนภาดล., Pennapha Koolnaphadol., เปรมกมล วัชรพล, Pramkamol W. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสรา้งเอกลักษณ์ของคณะ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงในสภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เพ็งพันธ์. วรวุฒิ, Worawut Phengphan. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคม. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2558;11(2)
เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S, วิรชา เจริญดี., Wiracha Charoendee., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., Phongsantea W. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ในที่กักขัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ., Jitrapun Pusapukdepob., ชมภูศักดิ์ พูลเกษ., Poolkes. C, กลั่นกลิ่น. สิริประภา, Kankin S, ประจวบมอญ. เอมอร, Prachuabmorn. A, มาลัย. ดวงใจ, Marai D. การศึกษาผลกระทบของสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ วัด ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จันทร์แจ่ม. นิติธรรม, Chan-chaem. N, เชื้อวัชรินทร์. นพมณี, Nopmanee Chauvatcharin., ศรีแสนยงค์. สพลณภัทร์, Srisanyung S. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(2)
กำลังมาก. จริยา, Khumlangmak. C, ชัยประเสริฐ. ภัทรภร, Chaiprasert. P, ศรีแสนยงค์ สพลณภัทร์, Srisanyung S. การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์. 2558;11(1)
พวงขาว. นีรนุช, Phuangkhaw. N, ศรีแสนยงค์. สพลณภัทร, Srisanyong. S, ชัยประเสริฐ. ภัทรภร, Chaiprasert. P. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
วรรณวรางค์ รัตนานิคม., Wanwarang Ratananikom. การศึกษาพฤติกรรมการยุบอัดตัวของทรายผสมดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
คูเจริญสิน. สิทธิชัย, Khoocharoensin. S, ดุสิต ขาวเหลือง., Dusit Khawloueng., มานพ แจ่มกระจ่าง., Manop Jamkrajang. การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2558;11(2)

Pages