งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3087 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai., กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ., Kunwadee Rojpaisarnkit., พงษ์แสงพันธ์ ไพบูลย์, Paiboon Pongsaengpan. รูปแบบการพัฒนาชุมชนและครอบครัวต้นแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Somamanusorn. S, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Ratcharneeporn Subgranon., การะเกด กิ่งดาว, Karaket. K, ศรีโสภา. พรพรรณ, Srisopa. P, พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai. รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่บ้าน (ระยะที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Sirilak Somanusorn., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Ratcharneeporn Subgranon., การะเกด กิ่งดาว, Karaket. K, ศรีโสภา. พรพรรณ, Srisopa. P, พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai. รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่บ้าน (โครงการต่อเนื่องปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญลิขิตศิริ. บุญชู, Bunchoo Bunlikhitsiri., สุนทรนนท์. ฉลอง, Soonthornnon. C, ลัญฉวรรธนะกร. ฉัตรวรรณ์, Lanchwathanakorn. C. รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
มิดำ. คอลิด, Midam. K. ละครกับพื้นที่ในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านม้า. วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)
โสภณสุวภาพ. ไพบูลย์, Sophonsuwaparb. P. ละครเพื่อการเรียนรู้: การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านละคร สำหรับพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21. วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Institute of Marine Science. ลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแบคทีเรียและการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อำพล ธรรมเจริญ., Ampon Dhamacharoen. ลำดับของสตริงที่มีความยาวแปรเปลี่ยน และการประยุกต์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ชาลี วิเชียร, Wichian Chalee. วัสดุประสานชนิดใหม่จากเถ้าถ่านหินและสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso., สุขคำ. วรวัฒน์, sunkkham. W, ภูมิศักดิ์. วิทยา, Poomsak W. วิธี duplex RT-PCR-Enzyme-Linked Immunoassay เพื่อตรวจสอบ การปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอและโรตาไวรัสพร้อมกันในหอยนางรมสด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อภิญญา นวคุณ., Apinya Navakhun. วิธีการเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสกัดระดับจุลภาค. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2558;20(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3667/1074
อำพล ธรรมเจริญ., Ampon Dhamacharoen. วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้สมการพีชคณิตเชิงอนุพันธ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วณิชตระกูล. อาทรี, Vanichtrakul. A. วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน: ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และอุดมการณ์. วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)
ณิษา สิรนนท์ธนา., Nisa Siranonthana., จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., จันทร์จรัส วัฒนะโชติ., Janjarus Watanachote. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเล: แหล่งกรดไขมันชนิดจำเป็น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พัฒนา ภูลเปี่ยม., Pattana Poonpium. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเลในน้ำหมักชีวภาพ สำหรับกิจกรรมที่ใช้น้ำทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., ปรีชา ภูวไพรศิริศาล., Phuwapraisirisan. P. ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สมถวิล จริตควร., Somtawin Jaritkhuan., เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์., Saethawat Chamsart., สุดารัตน์ สวนจิตร., Sudarat Suanjit. ศักยภาพในการผลิตทรอสโทไคตริดส์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์., Kusalawat Kongpradit. สถานภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม DSpace ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยใช้. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
แคล้วคลาด. รุ่งฤดี, Khlaeokhlat. R, นิยมศรีสมศักดิ์. สิทธิพร, Sittiporn Niyomsrisomsak., ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee. สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
จุฑามาศ แหนจอน., Juthamas Haenjohn. อิทธิพลของการเพ่งความสนใจต่อสมรรถนะทางอารมณ์และความผาสุกของนิสิตระดับปริญญาตรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ศิริโฉม ทุ่งเก้า., Sirichom Thungkao. อุบัติการณ์และแนวทางเพื่อนำไปสู่การควบคุมการปนเปื้อน แบคทีเรียกรดแลคติกในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงของประเทศไทย (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ตันศิริคงคล. วิเชียร, Vichien Tansirikongkhon. เครือข่ายและระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองในสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(1)
สุรสิงห์ ไชยคุณ., Surasing Chaiyakun., นิรันดร์ วิทิตอนันต์., Nirun Witit-anun. เครื่องเคลือบฟิล์มบางนาโนด้วยเทคนิคระเหยสารในสุญญากาศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภรดี พันธุภากร., Poradee Panthupakorn. เซรามิคน้ำดอกไม้: การเชื่อมโยงภูมิปัญญาทางด้านเครื่องหอมกับงานศิลปะ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เปี่ยมพงศ์สานต์. ปรีชา, Plamphongsant. P, ชัยณรงค์ เครือนวน., Krunnung. C. เศรษฐกิจสีเขียวในชุมชนท้องถิ่นไทย: ศึกษาชุมชนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(2)

Pages

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80