งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2063 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2555
วารีรัตน์ สีแดง., อุบล ธเนศชัยคุปต์., Ubon Dhanesschaiyakupa., Warirat Seedang. An analysis of the answers to english negative yes/no questions of the first-year undergraduate students at Burapha University. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(34)
Paradee Anannawee., ภารดี อนันต์นาวี. Teach less, learn more : Educational administrator perspectives. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(34)
รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์., Roongfa Kitiyanusan. กระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนิสิตต่อวิชาชีพครู : การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(1)
ศิริพรรณ หอมไกล., Siriphun Homkai., ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์., Chompunuch Punyapiroje. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลคริสโตเฟอร์ ไรท์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2555;20(33)
เมธี ธรรมวัฒนา., Maytee Thamwattana. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียน: กรณีศึกษานิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(3)
สราลี พุ่มกุมาร., Saralee Poomkumarn., สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์., Suchada Pongkittiwiboon. กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้ประโยชน์ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ในภาวะอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2555;20(33)
ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์., Pakapol Piriyabenjawat., อุบล ธเนศชัยคุปต์., Ubon Dhanesschaiyakupa. กลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจกของจิระนันท์ พิตรปรีชา ในบทบรรยายใต้ภาพยนตร์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2555;20(33)
ภรดี พันธุภากร., Panthupakorn. P, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์., Tayaphirom. S, บุญลิขิตศิริ. บุญชู, Bunlikhitsiri. B, กาเจริญ. นิกร, Kacharoen. N. กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
สุวรรณา ภาณุตระกูล., Suwanna Panutrakul. การกระจายและการสะสมตัวของโลหะหนัก แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ในดินตะกอนจากแหล่งน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
กฤษณะ ชินสาร., สุวรรณา รัศมีขวัญ., สุนิสา ริมเจริญ., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., ภูสิต กุลเกษม., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., จรรยา อ้นปันส์., เอกจิต แซ่ลิ้ม., Krisana Chinnasarn., Suwanna Rasmequan., Sunisa Rimcharoen., Annupan Rodtook., Pusit Kulkasem., Benchaporn Jantarakongkul., Janya Onpans. การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
อิทธิเดช น้อยไม้., Itthidech Noimai. การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ผังกราฟฟิกเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิด. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Education. 2555;23(2)
สุนันทา โอศิริ., วิพุธ พูลเจริญ., Sunantha Osiri. การจำหน่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ชุดตรวจการตั้งครรภ์ และการให้บริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยร้านยาในจังหวัดชลบุรี. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 2555;7(1)
สมบัติ ธำรงสินถาวร., Sombut Thamrongsinthaworn. การตลาดสัมพันธภาพกับผลประกอบการระยะยาวของธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทของชำขนาดเล็กในประเทศไทย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(33)
ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(34)
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟตและกรดซัลฟิวริคของจีโอพอลิเอร์จากเถ้าถ่านหิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว., Akkarat Wongkaew. การทดสอบประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน เมื่อใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตมาจากเอธานอลด้วยวิธีปฏิรูปด้วยไอน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว., Akkarat Wongkaew. การทดสอบประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน เมื่อใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตมาจากเอธานอลด้วยวิธีปฏิรูปด้วยไอน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์., กิดาการ สายธนู., Preeyarat Naksuwan., Kidakan Saithanu. การทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยการวิเคราะห์การจำแนกและข่ายงานระบบประสาท. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 2555;17(1)
วัลลภ ศัพท์พันธุ์., Vllop Suppun. การนำนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, Administration and Law. 2555;4(1)
พรมมะจิต. อ่อนตา, พงศ์เทพ จิระโร., ระพินทร์ ฉายวิมล., Onta Prommajit., Pongthep Jiraro., Rapin Chayvimol. การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(2)
อิสราภรณ์ พลนารักษ์., กมลวรรณ รอดหริ่ง., ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์., Issaraporn Pholnaruk., Kamolwan Rod-hring., Siriwan Pinyosiripan. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan. การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลาย. วารสารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 2555;6(1)
สุนันทา โอศิริ., จงจิตร เถลิงพงษ์., วรรณะ มงคลวิวัฒน์., พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ., ณัฐดนัย มุสิกวงศ์., มณี ธาดาบดินทร์., ธนวรรณ พานิชวัฒนา, Sunantha Osiri., Chongchit Taloengpong., Patchaphoi Sriprasert. การบูรณาการเลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพร ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Subuntith Nimrat., Verapong Vuthiphandchai. การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแช่บ๊วย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.

Pages