งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3446 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2559
ชูตา บุญภักดี., Chuta Boonphakdee. โครงการการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนอินซูลินไลท์โกรทแฟคเตอร์วันของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สินธารา. กวีญา, Sintara. K, แจ้งสว่าง. ธรรมนันทิกา, Jangesawang. T, อิงคเตชะ. อรวีย์, Onwaree Ingkatecha. โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกาย ค่าดัชนีความสูงของโค้งฝ่าเท้า และการทรงตัวในผู้สูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., สุพรรณี ลีโทชวลิต., Supannee Leethochavalit, ณิษา สิรนนท์ธนา., Nisa Siranonthana., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri. โครงการผลของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดารินเขียว, Synchiropus splendidus, Herre, 1927 ด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต: การยอมรับอาหารและการสืบพันธุ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์., Taweekarn P. โครงการศึกษาผลกระทบของการเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ของไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
อิงคเตชะ. อรวรีย์, Onwaree Ingkatecha., น้าคณาคุปต์. จิรภา, Nakhanakhup. C. โครงการสำรวจทางระบาดวิทยาของลักษณะความโค้งของฝ่าเท้าในเด็กเขตภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
กิ่งทอง. สุทิน, Sutin Kingtong. โครงสรางจุลกายวิภาคเซลลสืบพันธุเพศเมียและเพศผู ในอวัยวะสืบพันธุของหอยนางรมปากจีบ. . ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol., ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Yunee Pongjaturawit., ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์., Taweelap Tansavatdi., ขวัญเนตร. ชรริน, Kwannate. C. โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศ: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol., ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Yunee Pongjaturawit., ตั๊นสวัสดิ์ ทวีลาภ, Taweelap Tansavatdi., ขวัญเนตร. ชรริน, Kwannate. C. โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย : ความชุก และการศึกษาติดตาม (ระยะติดตามปีที่2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
เอกพงศ์ ประสงค์เงิน., Ekkapong Prasong-ngern. ไทยศึกษา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
2558
จันทรโกศล. พิมพ์วดี, Chantarakoson. P, สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang., ศรีวรรณ ยอดนิล., Yodnik. S. กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
แน่นหนา. สรรนภา, nanna. S, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Charoenwit Sompongtam., สมโภชน์ อเนกสุข., Sompoch Anegasukha., ไชยชมภู. สุรัตน์, Chaichompu. S, คณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education. กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2558;9(2)
สุกัญญา บูรณเดชาชัย., Buranadechachai. S, ทรงยศ บัวเผื่อน., Songyot Buaphuen., สิริอัตตะกุล. ปริญญา, Siriattakul. P. กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บูรณประทีปรัตน์ อนุกูล, Anukul Buranapratheprat., ทองอุดม ศิราพร, Tong-u-dom. S, ธิดารัตน์ น้อยรักษา., Thidarat Noiraksa. กระแสน้ำบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2558;20(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3665/1072
สมชาย พัทธเสน., Somchai Phattasen. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan. กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษา. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2558;9(2)
ศศิธร มั่นเจริญ., Sasithorn Muncharoen., หนองคาย. ปิยะพรณ, Nanongkhai. P. การกำจัดโลหะอันตรายในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยอนุภาค แม่เหล็กนาโน (Fe3O4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
รวิวรรณ วัฒนดิลก., Rawiwan Watanadilok., นารีบุญ. ปาริชาติ, Nareeboon. P, ทวีเดช. สมรัฐ, Taweedet. S. การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. การจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
นามนิมิตรานนท์ นัฐกานต์, Namnimitranon N, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, Sirisawat C, โรมา เสาวลักษณ์, Roma S. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 4. Problem-based learning to promote scientific reasoning on basic chemistry 10th grade students. 2558;26(3)
วัฒฐานะ. วันเพ็ญ, Watthana. W, สุรัตนืเรืองชัย. วิชิต, Vichit Suratruangchai., มณเทียร ชมดอกไม้., Montien Chomdokmai. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
เพ็งพันธ์. วรวุฒิ, Phengphan. W. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนากับการศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
พูลผล. กุลวรา, Pulpaol. K, อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso., ศรีสุจริตพานิช. กนกพร, Sriducharitpanit. K. การตรวจการปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogrnes ด้วยเทคนิค multiplex PCR ในอาหารพร้อมรับประทาน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภัทราพร สร้อยทอง., Phattraporn Soytong., จันทร์ชิดฟ้า. กรรณิการ์, Janchidfa. K, ชายหาด. สุชาติ, Chayhard. S, ยงศิริ. ภาสิรี, Yongsiri. P. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินศักยภาพและขีดความสามารถรองรับมลพิษในพื้นที่ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., Krongchan Ratanaphadit., สมจิตต์ ปาละกาศ., Somjit Palakas. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso., โชติช่วง. พัชรินทร์, Chotchuang. P, สุขคำ. วรวัฒน์, sunkkham. W, ภูมิศักดิ์. วิทยา, Poomipak. W. การตรวจสอบสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสายสกุลของโรตาไวรัสในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการท้องเสียรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.

Pages