งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2975 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
วัลภา คุณทรงเกียรติ., Wanlapa Kunsongkeit. การพยาบาลเพื่อการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2557;22(3)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3176/602
ชินสาร สิริมา, Sirima Chinnasarn., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn. การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดกึ่งแห้งและการสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์การถ่ายเทมวลสารระหว่างกระบวนการออสโมซิส. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุพรรณี ลีโทชวลิต., Supannee Leethochavalit, จันทร์จรัส วัฒนะโชติ., Janjarus Watanachote., จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., คำเมือง ศรันยู, Saranyu Khammuang., สารธิมา รักฤดี, Rakrudee Sarnthima. การพัฒนาการผลิตวัคซีนและสารเสริมอาหารโดยเทคนิคการตรึงเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลาทะเลต่อปรสิตสัตว์น้ำหรือแบคทีเรีย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์., Rattanaporn Srivibool. การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากแอคติโนมัยซีทและการผลิตเซลล์ปริมาณมาก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ประพัศรานนท์. จิราพร, Praphatsaranon. J, ศรีแสนยงค์. สพลณภัทร์, Srisanyong. S, มณเทียร ชมดอกไม้., Montien Chomdokmai. การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3694/1099
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, Tanongsak Yingratanasuk., สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์., Suwichai Kosaiyawat., ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., Paiboon Pongsaengpan., อนามัย เทศกะทึก., Anamai Thetkathuek. การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การวิเคราะห์สถานการณ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อมรรัตนพันธ์. พัชรนันท์, Patcharanan Amornrattanapan. การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สิรินธร สินจินดาวงศ์., ภัทราวดี มากมี., ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม., ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม., วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล., สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย., กันต์ฤทัย คลังพหล., วราภรณ์ ไทยมา., เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม., Pattrawadee Makmee., Sirinthorn Sinjindawong., Narongrith Intanam., Chaiyos Paiwithayasiritham., Waiyawut Yoonisil., Satida Sakulrattanakulchai., Kanreutai Klangphahol., Waraporn Thaima., Kemmanat Mingsiritham. การพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ระดับสูง: การวิจัยนำร่องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สิรินธร สินจินดาวงศ์., วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล., ภัทราวดี มากมี., ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม., ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม., Pattrawadee Makmee., Sirinthorn Sinjindawong., Waiyawut Yoonisil., Chaiyos Paiwithayasiritham., Narongrith Intanam. การพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์., Roongfa Kitiyanusan., สุกัญญา เจริญวัฒนะ., Sukanya Charoenwattana., กนก พานทอง., Kanok Panthong. การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. ชลบุรี (Chon buri).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2557.
ศศิธร มั่นเจริญ., Sasithorn Muncharoen., การะเกด เทศศรี., Karaked Tedsree. การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยอนุภาคนาโนบิสมัทเพือเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุเมตต์ ปุจฉาการ., เทพมังกร. สิรินทร, ปุจฉาการ. เศรษฐพงษ์. การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เขตต์คีรี. สร้อยระย้า, Khatkeeree. S, ฉลอง ทับศรี., Chalong Tubsree., สฎายุ ธีระวณิชตระกูล., Sadayu Teeravanitrakul. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3684/1089
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., Wichamanee Yuenyongputtakal., นฤศันส์ วาสิกดิลก., Narusan Wasikdilok. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่กึ่งแห้งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., Paiboon Pongsaengpan. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., Paiboon Pongsaengpan., ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สงสวัสดิ์. กฤษณี, Songsawat. K, วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., สุนทร บำเรอราช., Sunthorn Bumrerraj. การพัฒนารูปแบบการเรียการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3691/1096
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Charoenwit Sompongtam., จิระโร. พงษ์เทพ, Pongthep Jiraro. การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3696/1101
วิรชา เจริญดี., Wiracha Charoendee., วรเทพ มุธุวรรณ., Vorathep Muthwan., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Saowapa Sawatpeera, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., เทศคง ชนะ, Chana Teskong., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri. การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat., วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Verapong Vuthiphandchai. การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากล (ปีที่2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai., คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanungnit U-Simat. การพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ชลี ไพบูลย์กิจกุล., เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul., Rachanimuk Hiransuchalert. การพัฒนาสารเร่งสีสำหรับสัตว์น้ำจากดอกดาวเรือง Tagetes erecta. จันทบุรี. (Chanthaburi).: มหวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Campus).; 2557.
สมคิด ใจตรง., Somkit Jaitrong., สังข์สุวรรณ. เจิมขวัญ, Sangsuwan. J, คณะเทคโนโลยีการเกษตร., Faculty of Agricultural Technology. การพัฒนาสูตรฟิล์มห่อหุ้มผลิตภัณฑ์อาหารจากพอลิแลคติกแอซิดและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร. สระแก้ว. (Sakaeo). : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. (Burapha University Sakaeo Campus).; 2557.
น้อยถนอม. วันทนี, Noythanorm. W, เชื้อวัชรินทร์. นพมณี, Nopmanee Chauvatcharin., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, C้hade Sirisawat. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3693/1098
ก้านมะลิ. เยาวเรศ, Yaowaret Kanmali., ซุยกระเดื่อง. อรัญ, Suikraduang. A, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Toonsiri. C. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลจบใหม่ โดยบูรณาการความฉลาดทางอารมณ์ในการดูแลอย่างเอื้ออาทร. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2557;22(2)

Pages