งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2956 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., Paiboon Pongsaengpan., ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สงสวัสดิ์. กฤษณี, Songsawat. K, วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., สุนทร บำเรอราช., Sunthorn Bumrerraj. การพัฒนารูปแบบการเรียการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3691/1096
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Charoenwit Sompongtam., จิระโร. พงษ์เทพ, Pongthep Jiraro. การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3696/1101
วิรชา เจริญดี., Wiracha Charoendee., วรเทพ มุธุวรรณ., Vorathep Muthwan., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Saowapa Sawatpeera, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., เทศคง ชนะ, Chana Teskong., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri. การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat., วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Verapong Vuthiphandchai. การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากล (ปีที่2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai., คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanungnit U-Simat. การพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ชลี ไพบูลย์กิจกุล., เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul., Rachanimuk Hiransuchalert. การพัฒนาสารเร่งสีสำหรับสัตว์น้ำจากดอกดาวเรือง Tagetes erecta. จันทบุรี. (Chanthaburi).: มหวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Campus).; 2557.
สมคิด ใจตรง., Somkit Jaitrong., สังข์สุวรรณ. เจิมขวัญ, Sangsuwan. J, คณะเทคโนโลยีการเกษตร., Faculty of Agricultural Technology. การพัฒนาสูตรฟิล์มห่อหุ้มผลิตภัณฑ์อาหารจากพอลิแลคติกแอซิดและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร. สระแก้ว. (Sakaeo). : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. (Burapha University Sakaeo Campus).; 2557.
น้อยถนอม. วันทนี, Noythanorm. W, เชื้อวัชรินทร์. นพมณี, Nopmanee Chauvatcharin., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, C้hade Sirisawat. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี. [Internet]. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;10(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/3693/1098
ก้านมะลิ. เยาวเรศ, Yaowaret Kanmali., ซุยกระเดื่อง. อรัญ, Suikraduang. A, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Toonsiri. C. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลจบใหม่ โดยบูรณาการความฉลาดทางอารมณ์ในการดูแลอย่างเอื้ออาทร. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2557;22(2)
จันทึก. ธีระวัฒน์, เสรี ชัดแช้ม., Thirawat Chantuk., Seree Chadcham., วิทยาลัยการวิจัยและปัญญา., College of Research Methodology and Cognitive Science. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(1)
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Verapong Vuthiphandchai., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat., วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Verapong Vuthiphandchai. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายแบบยั่งยืนเพื่อการค้าและการอนุรักษ์ (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, มยุรี พิทักษ์ศิลป์., Pitulsil. M, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Supkaranon. R, สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai., สุนันทา โอศิริ., Sunantha Osiri., เชาว์นิยม วนัสรา, Wanassara Chaoniyom., ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, Yingrattanasuk. T, ดนัย บวรเกียรติกุล., Danai Bawornkiattikul., กาญจนา พิบูลย์., Piboom. K. การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai., คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanungnit U-Simat., กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 1): การประเมินศักยภาพของแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., Benjamas Paibulkichakul., หิรัญสัจจาเลิศ รชนิมุข, Rachanimuk Hiransuchalert, ชลี ไพบูลย์กิจกุล, Paibulkichakul C, คณะเทคโนโลยีทางทะเล., Faculty of Marine technology. การพัฒนาและออกแบบระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพในโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. จันทบุรี. (Chantaburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Chantaburi Campus.) ; 2557.
ยุวดี ลีลัคนาวีระ., Yawadee Leelukkanaveera., ฉันทนา จันทวงศ์., Chantana Chantawong., นิสากร กรุงไกรเพชร., Nisakorn Krungkraipetch., ฤทธิ์งาม. อริสรา, Ritnggam. A, มีประดิษฐ์. ปวีณา, Meepradit. P, แอนนา สุมะโน., Anna Sumano. การพัฒนาโปรแกรมชุมชนเข้มแข็งและผลการพัฒนาต่อการจัดการสุขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., Paiboon Pongsaengpan., ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกของประเทศไทย. [Internet]. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The public health journal of Burapha University. 2557;9(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/health/article/view/3332/755
กุฎาคาร. ไชยา, Chaiya Kudacal. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสระแก้ว ในการดำเนินงานตามภารกิจของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พุทธศักราช 2551. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(3)
สวามินี ธีระวุฒิ., Teerawut. S, นางแล. อัครพล, Nanglae. A, คำหอม. ราตรี, Khamhom. R. การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) สดแกะเปลือกด้วย การแช่สารละลายผสมร่วมกับการแช่เย็น. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3053/482
พันธุมะโอภาส. อนงค์นิตย์, Phantumaopart. A, วรรณี เดียวอิศเรศ., Wannee Deoisres., สุวรรณเศรษฐ. วทัญญู, Watunyoo Suwannaset. การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. [Internet]. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2557;3(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/business/article/view/3188/614
ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., สุนิสา ริมเจริญ., Sunisa Rimcharoen., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Rodtook A, จรรยา อ้นปันส์., Janya Onpans., บุญทอง. ปิยตระกูล, Piyatrakol Boontong. การรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดที่แสดงความรู้สึกด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มผสม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วชิราภรณ์ สุมนวงศ์., Wachiraporn Sumonwong., อาภรณ์ ดีนาน., Aporn Deenan., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., สงวน ธานี., Sanguan Thanee., วัตนะกุล. ชัชวาล, Wattanakul. C. การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ระยะที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อาภรณ์ ดีนาน., Aporn Deenan., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., สงวน ธานี., Sanguan Thanee., วชิราภรณ์ สุมนวงศ์., Wachiraporn Sumonwong., วัตนะกุล. ชัชวาล, Wattanakul. C. การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ระยะที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อาภรณ์ ดีนาน., Aporn Deenan., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., สงวน ธานี., Sanguan Thanee., วชิราภรณ์ สุมนวงศ์., Wachiraporn Sumonwong., วัตนะกุล. ชัชวาล, Wattanakul. C. การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจวาย (ระยะที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.

Pages