งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2418 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค., Trakulsujaritchok. T. อนุภาคพอลิเมอร์ผสมแบบ IPNs ที่เตรียมจากพอลิ (คริลาไมด์) สำหรับควบคุมการปลดปล่อยยาต้านไวรัส. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุปราณี แก้วภิรมย์., Supranee Kaewpirom., ศิริเดช บุญแสง. เครื่องต้นแบบในการผลิตปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พิชิ มนูญ, Phichi. M, เวชสิทธิ์. สรายุทธ, Sarayut Watchasit., ตันฑุลานิ. ธวัชชัย, Thawatchai Tuntulani., จอมใจ สุกใส., Chomchai Suksai. เคโมโดซิมิเตอรชนิดใหมสำหรับการตรวจวัดไซยาไนดไอออน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง., Kriangsak Khiaomang., Faculty of Fine and Applied Arts. เทคโนโลยีการผลิตถ้าวยเซรามิกส์เผาไฟต่ำสำหรับรองรับน้ำยางพารา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
น้อยจ่ายสิน. ลิขิต, Noichaisin. L. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3318/742
ภูวดล วรรธนะชัยแสง., Bhuwadol Wanthanachaisaeng. เพทายและการปรับปรุงคุณภาพความร้อน. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal 2557;19(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3057/486
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค., Trakulsujaritchok. T, ปริยา นุพาสันต์., Pariya Nuphasant. เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์. ชลบุรี (Chon buri).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2557.
เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. แนวคิดสิทธิ์ในทรัพย์สินจากกฎหมายตราสามดวง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เกษมพงษ์ทองดี. เพ็ญพิชชา, Kasemphongthongdee. P, วิรุณราช บรรพต, Banpot Wiroonratch. แนวทางการนำหน่วยธุรกิจวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-2/68-80.pdf
ธีระ กุลสวัสดิ์., Teera Kulsawat., สมคิด เพชรประเสริฐ., Somkid Petchprasert., เอกวิทย์ มณีธร., Ekkawit Maneethorn. แบบจำลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(3)
ยิ่งยง. ธนกฤต, Yingyong T, เลิศพุทธรักษ์ ศรัณยา, Sarunya Lertputtarak. แรงจูงใจ พฤติกรรม และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-2/81-96.pdf
พิมพา. วรภร, Pimpa. V. แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุปราณี แก้วภิรมย์., Supranee Kaewpirom., ศิริเดช บุญแสง., Siridech Boonsean. โครงการ คอมโพสิตรักษ์สิ่งแวดล้อมจากพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยสับปะรด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พลีรักษ์. ณรงค์, Pleerux. N. โครงการการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso. โครงการการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสหลายชนิดพร้อมกันในหอยนางรมด้วยวิธี RT-PCR และ Nested-PCR. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
หรูพิทักษ์ ขวัญใจ, Rupitak QI. โครงการการปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด. สระแก้ว. (Sakaeo).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสรแก้ว. (Burapha University Sakaeo Campus).; 2557.
ประทีป อูปแก้ว., Oupkaew. P, อ่อนเอื้อน. กิตติศักดิ์, Kittisak Onuean., ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ., Wongwattana. Y. โครงการความหลากหลายทางพันธุกรรมและระดับการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังในภาคตะวันออกโดยแสดงผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์กูเกิล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
นภาพร เลียดประถม., Napaporn Leadprathom., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., Rachanimuk Hiransuchalert. โครงการผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชต่อโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออสโมเรกูเลชั่่นในปลากะพงขาววัยอ่อน (Lates calcarifer). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เบญจวรรณ ชิวปรีชา., Benchawan Chiwapreecha., คงภักดี. ชัยมงคล, จันทร์ประเสริฐ. เกศราภรณ์, Keasaraporn Juanpasert. โครงการวิจัยความหลากหลายชนิดพรรณพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เถกิงเกียรติ. โสพิชา, Thakerngkiat. S, เสรี ชัดแช้ม., Seree Chadcham., มากมี ภัทราวดี, Pattrawadee Makmee. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. [Internet]. ววารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(1)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-1/19-32.pdf
เพียงพักตร์ สุขรักษ์., Phiangphak Sukkharak., พิเคราะหผล. จารุวรรณ, Pikroapol. J. ไบรโอไฟตในสวนรุกชาติหนองตาอยู่จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
2556
สิทธิราช. รภัสศา, Sitthirach. R, เมธิโยธิน. สุชนนี, Suchonee Methiyothin., วัลยะเสวี. สมโภชน์, Valyasevi. S, สหายา นนท์, Sahaya. N. กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์). [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2556;8(1)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_8-1/93-104.pdf
สัมพันธ์พร. ฐิติภา, Thitipa Samphanphorn., ธาดาอำนวยชัย. มนฤดี, ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์., Chompunuch Punyapiroje. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (จีทีเอช) : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก.เออเร่อ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
ปานเสก อาทรธุระสุข., Pansek Arthornturasook. กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัย. (Burapha University).; 2556.
ณัฐิตา กัลศรี., สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์., Natthita Kunlasri., Suchada Pongkittiwiboon. กลยุทธ์และประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จ.ชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(35)

Pages