งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2332 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
อมรรัตนพันธ์. พัชรนันท์, Patcharanan Amornrattanapan. การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education. 2556;24
รื่นรวย. สายชล, Saichon Ruenruay., ศุขปรีดี. ลัดดา, Sookpreedee. L. การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. . วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(1)
พลตรี. ชายชัย, Phontri. C, ฤภูวัลย์ จันทรสา., Ruephuwan Chantrasa. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา การแปรรูปเนื้อทุเรียนแท่งของชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กิตติ กรุงไกรเพชร., Kitti Krungkraipetch. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อโนชา สุขสมบูรณ์., กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์., Anocha Suksomboon., Kullaya Limroongreungrat. การพัฒนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าว. 2556;
กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์., วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., กระแสร์ชล นิสานารถ, อาภัสรา แสงนาค., Kullaya Limroongreungrat., Wichamanee Yuenyongputtakal., Nisanarth Krasaechol., Arpathsra Sangnark. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเพื่อสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งและซุปก้อนปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำจากผักและสมุนไพรไทยเพื่อผู้บริโภควัยสูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศิรินา โพยประโคน., Sirina Poyprakhon., นิยมศรีสมศักดิ์. สิทธิพร, Sittiporn Niyomsrisomsak. การพัฒนาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม: กรณีศึกษาโรงเรียนมารีวิทย์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., เวธกา กลิ่นวิชิต., พวงทอง อินใจ., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., วารี กังใจ., Pisit Piriyapun, Wethaka Klinwichit., Paungtong Inchai., Ratcharneeporn Subgranon., Waree Kangchai. การพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์การให้บริการแบบพักค้าง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พงศ์เทพ จิระโร., มนตรี แย้มกสิกร., ประชา อินัง., บุนขง ทุมวงศ์., Pongthep Jiraro., Montree Yamkasikorn., Pracha Inang., Bunkhong Tumvong. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., เวธกา กลิ่นวิชิต., ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., กาญจนา พิบูลย์., พวงทอง อินใจ., สมชาย ยงศิริ., ยุวดี รอดจากภัย., สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Pisit Piriyapun, Wethaka Klinwichit., Paiboon Pongsaengpan., Kanchana Piboon., Paungtong Inchai., Somchai Yongsiri, Yuwadee Rodjarkpai., Sirilak Somanusorn. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Ratcharneeporn Subgranon., พรชัย จูลเมตต์., Pronchai Jullamate., วารี กังใจ., Waree Kangchai., นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา., Narirat Sungvorawongphana., น้อยมนตรี. วะนิดา, Noimontree. W, กรุณา. ศศิธร, Karunaa. S, ตาบุตรวงษ์. วัชรา, Tabootwong. W, กูลจีรัง. อรวรรณ, Kuljeerang. O, จันทคีรี. ชลธิชา, Chantakeeree C. การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., ยุวดี รอดจากภัย., Paiboon Pongsaengpan., Yuwadee Rodjarkpai. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อ่วมนุช. เบญจา, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Benja Oumnouch., Vichien Suratruangchai., Pairatana Wongnam. การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ และมโนทัศน์การรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education. 2556;24(2)
อุไรวรรณ อินทมาโส., สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด., จันทรัตน์ ภูมิพื้นผล., Uraiwan Intamaso., Sitthisak Ketkhunthod., Jantharat Pumpunphol. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Verapong Vuthiphandchai., Subuntith Nimrat. การพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรักษาน้ำเชื้อปลายี่สกไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัย. (Burapha University).; 2556.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai., คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanungnit U-Simat. การพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ชลี ไพบูลย์กิจกุล., เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul., Rachanimuk Hiransuchalert. การพัฒนาสารเร่งสีสำหรับสัตว์น้ำจากดอกดาวเรือง Tagetes animals. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศรีกระจ่าง. พจนา, Srekrachang. P, ศุขปรีดี. ลัดดา, Sookpreedee. L. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(1)
วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit., มณเทียร ชมดอกไม้., Montien Chomdokmai, เกรียงศักดิ์ บุญญา., Kriengsak Boonya. การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2556.
ประนอม โอทกานนท์., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., วารี กังใจ., สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Pranom Othaganont., Ratcharneeporn Subgranon., Waree Kangchai., Sirilak Somanusorn. การพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการจัดการความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
มนตรี แย้มกสิกร., วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., วิมลรัตน์ จตุรานนท์., จันทร์พร พรหมมาศ., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, พงศ์เทพ จิระโร., Montree Yamkasikorn., Vichien Suratruangchai., Wimonrat Chaturanon., Chanphorn Prommas., Pongthep Jiraro. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat. การพัฒนาอัลกอริธึมโดยใช้คุณสมบัติเชิงแสงของน้ำทะเล เพื่อการประมาณค่าความเค็มบริเวณอ่าวไทยตอนบน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
หรรษาศิริพจน์. บุญสม, Boonsom Hansasiripot., Chakrit Noranitipadungkarn., นรนิติผดุงการ. จักรกฤษณ์, ขัตติยา กรรณสูต. การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต: มิติความสุข. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(1)
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Verapong Vuthiphandchai., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัย. (Burapha University).; 2556.

Pages