งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3218 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
สุรสิงห์ ไชยคุณ., Surasing Chaiyakun., นิรันดร์ วิทิตอนันต์., Nirun Witit-anun., อดิศร บูรณวงศ์., Adisorn Buranawong. การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวานาเดียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ชวนฤทัย. จักรกฤษณ์, Chuanruthai. J, มณเทียร ชมดอกไม้., Montien Chomdokmai, เชื้อวัชรินทร์. นพมณี, Nopmanee Chauvatcharin. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
เหมือนใจ. พรพิมล, Muanjai. P, นามสว่าง. จัทร์ทิพย์, Namsawang. J. การเปรียบเทียบผลของการศึกษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อและการแช่น้ำเย็นต่อการแสดงของการปวดกล้ามเนื้อเยียดเข่าหลังการฝึกการออกกำลังกายแบบพลัยโอเมตริกในชายไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญรัตน์ ประทุมชาติ., Boonyarath Pratoomchat. การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ขนาดต่าง ๆ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญรัตน์ ประทุมชาติ., Boonyarath Pratoomchat. การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีและกิจกรรมเอนไซม์ย่อยอาหารในรอบวงจรลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญรัตน์ ประทุมชาติ., Boonyarath Pratoomchat. การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีในรอบวงจรลอกคราบของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญดิเรก. อังคณา, Boondirek. A. การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตรของก้อนเนื้องอกกับการแข่งขันด้วยระบบภูมิคุ้มกันและแบบจำลองเซลลูลาร์ออโตเมตอนที่แสดงการเจริญของเนื้องอก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ธิดารัตน์ น้อยรักษา., Thidarat Noiraksar., Hisao Ogawa., วิภูษิต มัณฑะจิตร., Vipoosit Manthachitra. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำตาล สกุล Sargassum C. Agardh (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ทัพทวี. โชคชัย, Thaptawee. C, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์., Warakorn Supwirapakorn., อนงค์ วิเศษสุวรรณ์., Anong Wisessuwan. การเสริมสร้างการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นด้วยการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
จริยา หาญวจนวงศ์., นิษณา นามวาท., ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., วิจิตรา ทัศนียกุล., บรรจบ ศรีภา. การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., Benjamas Paibulkichakul., ชลี ไพบูลย์กิจกุล., Chalee Paibulkichakul. การแพร่กระจายของหญ้าทะเล และความสัมพันธ์ระหว่างหญ้าทะเลกับสารอินทรีย์บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน. การใช้ ionic polymer เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับการสังเคราะห์ 2 -deoxy-2-iodoglycosides. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อนุเทพ ภาสุระ., Anuthep Pasura. การใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ Bacillus subtilis ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต ของต้นกล้าข้าวที่ปลูกในสภาวะดินเค็มจากนํ้าทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กนกพร ศรีญาณลักษณ์., Kanokporn Sriyanlug. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญภักดี ถนอมศักดิ์, Thanomsak Boonphakdee., สมถวิล จริตควร., Somtawin Jaritkhuan. การใช้ไอโซโทปเสถียรในการตรวจสอบการแพร่กระจายและแหล่งที่มาของมลสารในอ่าวไทยตอนใน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. กำลังรับแรงอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olarn Thinbangtieo. ข้อสังเกตว่าด้วยแนวทางการกระจายอำนาจของคณะทำงานการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น และข้อควรพิจารณาในการปฏิรูปการกระจายอำนาจแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(2)
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ความคงทนและโครงสร้างทางจุลภาคของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเล เป็นเวลา 15 ปี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วรยศ. ภัทรกานต์, Vorayos. P, วัลลภ ศัพท์พันธุ์., Supthpun. V. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลีเทศบาลเมืองชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2558;7(2)
ปรีดี พิศภูมิวิถี., Predee Phisphumvidhi. ความต้องการการใช้ภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการโรงแรม: กรณีศึกษากลุ่มโรงแรมในเขตเมืองพัทยา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เกรียงศักดิ์ บุญญา., Kriengsak Boonya. ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
ปรีดาธรรม. กิตติภัทท์, Prewedatham. K. ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ตาบุตรวงศ์. วัชรา, Tabootwong. W, พรชัย จูลเมตต์., Jullamate. P. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3674/1081
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร., Nongnud Tangkrock-olan. ความผันแปรตามฤดูกาลของประชาคมปูน้ำเค็ม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย., Srinui. kwanruen, วันศุกร์ เสนานาญ., Wansuk Senanan. ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.

Pages