งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2366 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์., Taweesak Theppitak. การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP: กลยุทธ์การสรา้งตลาดภายในประเทศและการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Subuntith Nimrat., Verapong Vuthiphandchai. การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแช่บ๊วย (ปีที่2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การประเมินข้อต่ออาคารคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีการทดสอบและการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองไฟไนอิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กิดาการ สายธนู., จตุภัทร เมฆพายัพ., Kidakan Saithanu., Jatupat Mekparyup. การประเมินค่าและการทำนายความเข้มข้นของโอโซนระดับพื้นดินในภาคตะวันออกของประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ปภาศิริ บาร์เนท., สุวรรณา ภาณุตระกูล., พอจิต นันทนาวัฒน์., นันทพร ภัทรพุทธ., นิภา มหารัชพงศ์., ไพฑูรย์ มกกงไผ่., อาวุธ หมั่นหาผล., นันทิกา คงเจริญพร., Malin Charlotta Celander., Praparsiri Barnette., Suwanna Panutrakul., Phochit Nanthanawat., Nantaporn Pattarabuddha., Nipa Maharachpong., Phaithoon Mokkongpai., Arvut Munhapon. การประเมินผลกระทบของโลหะหนักและสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนต่อสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์., Srirat Lormphongs. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและอาการแสดงจาการสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon ของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตกรุงเทพมหานคร (ศึกษาเปรียบเทียบที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์., อุไรวรรณ อินทมาโส., วนิดา โอฬารกิจอนันต์., Petcharat Trongtorsak., Uraiwan Intamaso., Wanida Olankitanan. การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจหลอดเลือดในการให้ยาต้านโรคซึมเศร้าร่วมกับยาต้านการอักเสบในหนูขาวที่มีภาวะซึมเศร้า. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล., Teevasutornsakul. C. การประเมินระดับและความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุปราณี เสงี่ยมงาม., พงศ์เทพ จิระโร. การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การปรับปรุงความคงทนของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตเก่าเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคลอไรด์ในสิ่งแวดล้อมทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กิตติพงศ์ บุญโล่ง., Kittipong Boonlong. การปรับเพิ่มความยาวโครโมโซมในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมวัตถุประสงค์เดียว. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2556;18(1)
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. การป้องกันการกัดกร่อนของคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเลและในสารละลายซัลเฟตโดยใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
จิตติมา เจริญพานิช., Jittima Charoenpanich. การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะคริลิก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ปริญญา ชินดุษฎีกุล., พิมพ์ทอง ทองนพคุณ., ดาวรรณ หมัดลี, อรุณี เทอดเทพพิทักษ์. การผลิตเครื่องประดับโลหะหลากสีด้วยเทคนิคโมกุเม่กาเน่. จันทบุรี. (Chanthaburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (Burapha University Chanthaburi Campus).; 2556.
จิตติมา เจริญพานิช., Jittima Charoenpanich. การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์., Pornpen Atorngitjawat. การผ่อนคลายทางไดอิเล็กทริกของพอลิเมอร์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
สิริมา ชินสาร., วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., กระแสร์ชล นิสานารถ, Sirima Chinnasarn., Wichamanee Yuenyongputtakal., Nisanarth Krasaechol. การพัฒนากรรมวิธีการผลิตขลู่ผงพร้อมใช้งาน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์., Sarunya Lertputtarak. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2556;8(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_8-2/1-13.pdf
อมรรัตนพันธ์. พัชรนันท์, Patcharanan Amornrattanapan. การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education. 2556;24
รื่นรวย. สายชล, Saichon Ruenruay., ศุขปรีดี. ลัดดา, Sookpreedee. L. การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. . วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(1)
พลตรี. ชายชัย, Phontri. C, ฤภูวัลย์ จันทรสา., Ruephuwan Chantrasa. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา การแปรรูปเนื้อทุเรียนแท่งของชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กิตติ กรุงไกรเพชร., Kitti Krungkraipetch. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อโนชา สุขสมบูรณ์., กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์., Anocha Suksomboon., Kullaya Limroongreungrat. การพัฒนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าว. 2556;
กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์., วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., กระแสร์ชล นิสานารถ, อาภัสรา แสงนาค., Kullaya Limroongreungrat., Wichamanee Yuenyongputtakal., Nisanarth Krasaechol., Arpathsra Sangnark. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเพื่อสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งและซุปก้อนปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำจากผักและสมุนไพรไทยเพื่อผู้บริโภควัยสูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.

Pages