งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2042 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2555
อิสราภรณ์ พลนารักษ์., กมลวรรณ รอดหริ่ง., ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์., Issaraporn Pholnaruk., Kamolwan Rod-hring., Siriwan Pinyosiripan. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan. การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลาย. วารสารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 2555;6(1)
สุนันทา โอศิริ., จงจิตร เถลิงพงษ์., วรรณะ มงคลวิวัฒน์., พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ., ณัฐดนัย มุสิกวงศ์., มณี ธาดาบดินทร์., ธนวรรณ พานิชวัฒนา, Sunantha Osiri., Chongchit Taloengpong., Patchaphoi Sriprasert. การบูรณาการเลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพร ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Subuntith Nimrat., Verapong Vuthiphandchai. การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแช่บ๊วย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(1)
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การประเมินข้อต่ออาคารคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีการทดสอบและการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองไฟไนอิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. การประเมินคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกเสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้วลามิเนตด้วยแบบจำลองไฟไนอิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์., Srirat Lormphongs. การประเมินคุณภาพชีวิตและการประเมินการรับสัมผัสสาร Organic Solvents ของพนักงานขับรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศึกษาเปรียบเทียบที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
ปภาศิริ บาร์เนท., สุวรรณา ภาณุตระกูล., พอจิต นันทนาวัฒน์., นันทพร ภัทรพุทธ., นิภา มหารัชพงศ์., ไพฑูรย์ มกกงไผ่., ณิษา สิรนนท์ธนา., นันทิกา คงเจริญพร., Malin Charlotta Celander., Praparsiri Barnette., Suwanna Panutrakul., Nantaporn Pattarabuddha., Nipa Maharachpong., Phaithoon Mokkongpai. การประเมินผลกระทบของโลหะหนักและสารอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนต่อสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
ชลี ไพบูลย์กิจกุล., เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul. การประเมินศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชายเลนสนามไชย จังหวัดจันทบุรี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน. จันทบุรี. (Chanthaburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Chanthaburi Campus).; 2555.
พัทรพงษ์ อาสนจินดา., Pattarapong Asnachinda. การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการทดสอบภาคสนาม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
พัทรพงษ์ อาสนจินดา., Pattarapong Asnachinda. การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการทดสอบภาคสนาม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
พงศ์เทพ จิระโร., Pongthep Jiraro. การประเมินโครงการ: สิ่งจำเป็นในการทำงานยุคใหม่. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(3)
บุญเปี่ยม ศักดินา, Sakdina Bunpiem., ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan., Ren Zhiyuan. การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555;20(34)
วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์., Watcharapong Changprachak. การปรับบทแปลระดับคำจากการแปลเรื่อง รอยพระยุคลบาท จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง In His Majesty's Footsteps. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., สมจิตต์ ปาละกาศ., Krongchan Ratanaphadit., Somjit Palakas. การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
กรกมล ไพสิฐธนากร., Kornkramon Paisittanakorn. การปรับปรุงและพัฒนางานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
เพ็ญนภา กุลนภาดล., Pennapha Koolnaphadol. การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(3)
เพ็ญนภา กุลนภาดล., Pennapha Noolnaphadol. การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโครงสร้าง : กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัวอย่างยั่งยืน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education 2555;23(2)
ประทีป อูปแก้ว., Oupkaew. P, ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ., บุญชู มั่งคั่ง. การปลูกมันสำปะหลังแบบสลับระหว่างพันธุ์ต้านทาน 2 พันธุ์ เพื่อความคุมการเข้าทำลายของโรคและแมลง. สระแก้ว. (Sakaeo). : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. (Burapha University Sakaeo Campus).; 2555.
ประทีป อูปแก้ว., ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ., บุญชู มั่งคั่ง., Prateep Oupkaew. การปลูกมันสำปะหลังแบบสลับระหว่างพันธุ์ต้านทาน 2 พันธุ์เพื่อ ควบคุมการเข้าทำลายของโรคและแมลง. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2555.
จิตติมา เจริญพานิช., Jittima Charoenpanich. การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดส สำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะคริลิก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2555.
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์., Warakorn Supwirapakorn. การพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจำ จังหวัดชลบุรี. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(2)
ศรีสุวรรณ แสงจันทวง., เกรียงศักดิ์ บุญญา., มนตรี แย้มกสิกร., Srisuwan Sangjuntuan., Kriengsak Boonya., Montree Yamkasikorn. การพัฒนาชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(1)
ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat. การพัฒนาชุดสื่อสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา. วารสารศึกษาศาสาตร์ = Journal of education. 2555;23(1)

Pages