งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3132 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. ผลกระทบของความชื้นในการบดอัดต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินในสภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ควัฒน์กุล. อารยา, Boonchoo. K, จันทร์พร พรหมมาศ., Chanphorn Prommas., ชัยประเสริฐ. ภัทรภร, Chaiprasert. P. ผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
ภักดีวงษ์. เบญจวรรณ, Pakdeepong. B, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn., เจนจิต. อาพันธ์ชนิต, Apunchanit Jenjit. ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
ศักดิ์แสนศิลป์. ดารณี, Saksaensilp. D, นวลแปรง. คงรัฐ, Nualpang. K. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
แมลงทับทอง. ไพศาล, Malangtupthong. P, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn., นวลแปรง. คงรัฐ, Nualpang. K. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
รุ่งสว่าง ชมพูนุท, Rungsawang C, พรหมรักษ์ พรรณทิพา, Promarak P, อังกนะภัทรขจร เวชฤทธิ์, Angganapattarakajorn V. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(3)
แท่นศิลา สิณาภรณ์, Thansila S, สุวรรณโพธิ์ ผลาดร, Suwannapho P, นวลแปง คงรัฐ, Nualpang K. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(3)
มั่นปาน. กันดิส, Manpan. G, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์., Warakorn Supwirapakorn., ประชา อินัง., Pracha Inang. ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
สุวรรณ. จิดาภา, Suwan. J, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์., Warakorn Supwirapakorn. ผลการปรึกษากลุ่มโดยการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจำเป็นของนิสิตปริญญาตรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(2)
เสถียรเขต. ศศิวิมล, Sathiankhet. S, ศรีแสนยงค์. สพณภัทร์, Srisanyong. S, ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, Chade Sirisawat. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรง และการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
เนตรนิมิตร ดิษพล, Natenimit D, อังกนะภัทรขจร เวชฤทธิ์, Angganapattarakajorn V, พรหมรักษ์ พรรณทิพา, Promarak P. ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(3)
นิรันดร์ วิทิตอนันต์., Nirun Witit-anun., สุรสิงห์ ไชยคุณ., Surasing Chaiyakun., อดิศร บูรณวงศ์., Adisorn Buranawong. ผลของกระแสโคเมียมคาโทดที่มีต่อสมบัติของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิคครีแอกทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จงเจริญ. อังคนา, Chongjarearn. A, เทียนหล่อ. สิริกร, Teanlow. S. ผลของการจัดการกับความปวดอย่างมีแบบแผนต่อความปวด และความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลชลบุรี. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(8)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3676/1083
วีระศิริรัตน์. ภูริชญา, Werasirirat. P, หงษ์โต. กฤติกา, Hongto. K, เหมือนใจ พรพิมล, Muanjai. P, นามสว่าง. จันทร์ทิพย์, Namsawang. J. ผลของการจัดการทางกายภาพบำบัดในพระสงฆ์ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อัมระนันท์. ศรัณย์, Ammaranan. S, พันธ์พฤกษา. กิตติมา, Panprueksa. K, ชัยประเสริฐ. ภัทรภร, Chaiprasert. P, ลาตวงษ์. ธนาวุฒิ, Latwong. T. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้คำถามระดับสูง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew., คณะวิศวกรรมศาสตร์. ผลของการเกิดสนิมในเหล็กเสริมต่อพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., ฟ้ากระจ่าง. ศิรประภา, Siraprapa Fakrajang. ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สุวรรณบูรณ์. วลัยพร, Sawannaboon. W, สายใจ พัวพันธ์., Saichai Puapan., สงวน ธานี., Sanguan Thanee., ชัยเสนา. จิณห์จุฑา, chaisena. J. ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3611/1026
จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., สุพรรณี ลีโทชวลิต., Supannee Leethochavalit, ณิษา สิรนนท์ธนา., Nisa Siranonthana., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri. ผลของขนาดและความหนาแน่นของอาร์ทีเมียต่อผลผลิตไข่ของปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus, Herre, 1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อู่เงิน. ดวงทิพย์, U-ngeon. D, วรเทพ มุธุวรรณ., Vorathep Muthwan., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S, ฟ้ากระจ่าง. ศิรประภา, Siraprapa Fakrajang., ภัทรปราการ. ภาวินี, Pawinee Pattraaprakarn., ปรารถนา ควรดี., Prattana Kondee. ผลของความหนาแน่นของลูกปลา โรติเฟอร์ และระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
โปรยเงิน. จันทนา, Proyngern. C, แสงอินทร์. ศิริวรรณ, Sangin. S, วรรณทนา ศุภสีมานนท์., Wantana Suppaseemanont. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอด และการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3606/1021
จันทคีรี. ชลธิชา, Chantakeeree C. ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(4)
วรรณจักร. คุณาวุฒิ, Vannajak. K, ทวีการ. พิมลพรรณ, Taweekarn P. ผลทันทีและผลระยะสั้นของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอเปรียบเทียบกับการดัดดึงกระดูกลำสันหลังส่วนอกที่ส่งผลต่อการเจ็บปวดและองศาการเคลื่อนไหวของคอในผู้ที่มีอาการปวดคอ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
หนูอุไร. ปริญญาพร, Nuurai. P. ผลทางชีวภาพของสารสังเคราะห์ gonadotropin releasing hormone ต่อกระบวนการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าฮื้อ H. asinnina. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จำเนียรสวัสดิ์ ศิริพร, Siriporn Chamniansawat. ผลและกลไกการทำงานของกรดโอคาดาอิกต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริเวณไซแนปส์ของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัส. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.

Pages