งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2975 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
อำพล ธรรมเจริญ., Ampon Dhamacharoen. วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้สมการพีชคณิตเชิงอนุพันธ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วณิชตระกูล. อาทรี, Vanichtrakul. A. วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน: ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และอุดมการณ์. วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)
ณิษา สิรนนท์ธนา., Nisa Siranonthana., จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., จันทร์จรัส วัฒนะโชติ., Janjarus Watanachote. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเล: แหล่งกรดไขมันชนิดจำเป็น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พัฒนา ภูลเปี่ยม., Pattana Poonpium. ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเลในน้ำหมักชีวภาพ สำหรับกิจกรรมที่ใช้น้ำทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., ปรีชา ภูวไพรศิริศาล., Phuwapraisirisan. P. ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สมถวิล จริตควร., Somtawin Jaritkhuan., เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์., Saethawat Chamsart., สุดารัตน์ สวนจิตร., Sudarat Suanjit. ศักยภาพในการผลิตทรอสโทไคตริดส์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์., Kusalawat Kongpradit. สถานภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม DSpace ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยใช้. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
แคล้วคลาด. รุ่งฤดี, Khlaeokhlat. R, นิยมศรีสมศักดิ์. สิทธิพร, Sittiporn Niyomsrisomsak., ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee. สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
จุฑามาศ แหนจอน., Juthamas Haenjohn. อิทธิพลของการเพ่งความสนใจต่อสมรรถนะทางอารมณ์และความผาสุกของนิสิตระดับปริญญาตรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ศิริโฉม ทุ่งเก้า., Sirichom Thungkao. อุบัติการณ์และแนวทางเพื่อนำไปสู่การควบคุมการปนเปื้อน แบคทีเรียกรดแลคติกในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงของประเทศไทย (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ตันศิริคงคล. วิเชียร, Vichien Tansirikongkhon. เครือข่ายและระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองในสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(1)
สุรสิงห์ ไชยคุณ., Surasing Chaiyakun., นิรันดร์ วิทิตอนันต์., Nirun Witit-anun. เครื่องเคลือบฟิล์มบางนาโนด้วยเทคนิคระเหยสารในสุญญากาศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภรดี พันธุภากร., Poradee Panthupakorn. เซรามิคน้ำดอกไม้: การเชื่อมโยงภูมิปัญญาทางด้านเครื่องหอมกับงานศิลปะ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เปี่ยมพงศ์สานต์. ปรีชา, Plamphongsant. P, ชัยณรงค์ เครือนวน., Krunnung. C. เศรษฐกิจสีเขียวในชุมชนท้องถิ่นไทย: ศึกษาชุมชนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(2)
จักรี ไชยพินิจ., Chaipinit C. แนวการวิเคราะห์ทางการเมืองเชิงสถาบันของเบเวอรี่ ครอเฟิร์ด: บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(1)
เชาวน์นิยม. วนัสรา, Chaoniyom. W, ศิริพร จันทร์ฉาย., Chanchai. S, สุนิศา แสงจันทร์., Sunisa Sangjun., ใจดี. พัชนา, Patchana Jaidee., คณะสาธารณสุขศาสตร์., Faculty of Allied Health Sciences. แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ และปัจจัยขับเคลื่อน ชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., เหลือสินทรัพย์. ชิดชนก, Lursinsap. C, ยาใจ. อภิเชษฐ์, Yajai. A. โครงการ การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชรา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., เหลือสินทรัพย์. ชิดชนก, Lursinsap. C, บุญทอง. ปิยตระกูล, Piyatrakol Boontong. โครงการ การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการตรวจหามวลที่มีรูปร่างแบบ Spiculation สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจฉัยในโรงพยาบาล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ปิยะพงษ์. จันทิมา, Piyapong. C. โครงการการประเมินการตอบสนองทางพฤติกรรมในลูกปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)) จากโรงเพาะฟักก่อนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ชูตา บุญภักดี., Chuta Boonphakdee. โครงการการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนอินซูลินไลท์โกรทแฟคเตอร์วันของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., Wichamanee Yuenyongputtakal., อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ., Udomluck Sukuatta., ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล., Itithisoponkul. T. โครงการการพัฒนาผลิตฝรั่งกึ่งแห้งที่เสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยใช้การดึงน้ำออกวิธีออสโมซิสร่วมกับการทำแห้ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., Wichamanee Yuenyongputtakal., วรสิงห์. สุวรรณา, Warasing. S, อาภัสรา แสงนาค., Arpathsra Sangnark., กระแสร์ชล. นิสานารถ, Nisanarth Krasaechol. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่ายผัดกาดทะเลสำหรับเด็กวัยเรียน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ทรรศิน ปณิธานะรักษ์., Thadsin Panithanarak. โครงการผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อชนิดและความหลากหลายของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อน ในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เจริญพันธ์ นรินทร์, Charoenphun. N, วังเตือย สุธี. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พรรัตน์ แสดงหาญ., Pornrat Sadangharn. โครงการพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.

Pages