งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 1301 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2554
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์. การศึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์.; 2554.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์., อภิรดี ปิลันธนภาคย์. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสร้างสารแอนติไบโอติกจากราที่เป็นเอ็นโดไฟท์และแอคติโนมัยซีทบริเวณรากพืชป่าชายเลน. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล.; 2554.
เอกรัฐ ศรีสุข., กล่าวขวัญ ศรีสุข. การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นเร่วหอมและว่านสาวหลง. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา.; 2554.
ฉวีกาญจน์ สันทัสนะโชค. การศึกษาแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของการดูดซับอาร์เซนิคบนดินแดง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
สุพรรณี ลีโทชวลิต., จันทร์จรัส วัฒนะโชติ., นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์., วีลยา แก่นจันทร์, นันทิกา คงเจริญพร., Supannee Leethochavalit, Janjarus Watanachote, Nareerat Rittirut., Wethaka Klinwichit., Nanthika Khongchareonporn. การศึกษาโรคจุดขาวน้ำเค็มที่เกิดจากโปรโตซัว Cryptocaryon sp. ในปลาทะเลในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช., โชคนิติ แสงลออ. การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า: การตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักแรมในภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
เอกรัฐ ศรีสุข., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน. การสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi): มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
จเร จรัสจรูญพงษ์, ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์., กล่าวขวัญ ศรีสุข. การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ไดเอริลเมธิลเอมีนที่ไม่เป็นกลุ่มสเตียรอยด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
กัญลิน จิรัฐชยุต., นภาพร เลียดประถม. การสำรวจการใช้ยาปราบศัตรูพืชในลุ่มแม่น้ำจันทบุรีในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน (แผนงานย่อยที่ 2). จันทบุรี. (Chanthaburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (Burapha University Chanthaburi Campus).; 2554.
ปานเสก อาทรธุระสุข., กนกพร ศรีญาณลักษณ์., กนกวรรณ สาโรจน์., ดารณี มณีลาภ., ธัญญารัตน์ สงวนศรี., นันท์ชญา มหาขันธ์., นฤมล ธีระรังสิกุล, วิไล ลิ่มถาวรานันต์., สุนทรี ลาภรุ่งเรือง., อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม. การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.; 2554.
กฤษณะ ชินสาร, สุวรรณา รัศมีขวัญ., จักริน สุขสวัสดิ์ชน., อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. การหาเส้นทางที่เหมาะสมจากภาพภูมิประเทศที่มีเส้นชั้นความสูงด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการจัดกลุ่มข้อมูล. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ.; 2554.
เพชรยศ. ธนาวดี. การออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง., Kriangsak Khiaomang. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อการส่งออกตลาดเอเชีย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค., นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น. การเตรียมวัสดุดูดซับจากพอลิเมอร์เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาเคมี.; 2554.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., ชลี ไพบูลย์กิจกุล. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของประชาคมสัตว์หน้าดินและแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล.; 2554.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., จเร จรัสจรูญพงษ์. การเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์.; 2554.
จิตสวาท ปาละสิงห์. การเปิดรับสื่อและภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในทัศนะของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.; 2554.
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., สมจิตต์ ปาละกาศ. การเพิ่มมูลค่าของกากมันสำปะหลัง: การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการหมักที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลกติกจากการมันสำปะหลัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
สุวรรณา รัศมีขวัญ., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., ภูสิต กุลเกษม., สุนิสา ริมเจริญ. การเรียนรู้รวมแบบลูกผสมสำหรับการประมาณมูลค่าซอฟต์แวร์. 2554.
บุญรัตน์ ประทุมชาติ., กระสินธุ์ หังสพฤกษ์., ณัฐพล แก้วละเอียด. การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2554.
กฤษณะ ชินสาร, สุวรรณา รัศมีขวัญ., สุนิสา ริมเจริญ. การแก้ปัญหาการวางแผนย้ายแหล่งทำงานของโมบายล์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิงพลวัติ. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ.; 2554.
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์. การโฆษณาแฝงในสื่อสิ่งพิมพ์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.; 2554.
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว. การใช้ก๊าซออกซิเจนในการทำรีฟอร์มก๊าซให้บริสุทธิ์เพื่อใช้กับเซลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี.; 2554.
วนิดา สกุลรัตน์. การใช้ดัชนีวัดระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์.; 2554.

Pages