งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2956 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
เชาวน์นิยม. วนัสรา, Chaoniyom. W, ศิริพร จันทร์ฉาย., Chanchai. S, สุนิศา แสงจันทร์., Sunisa Sangjun., ใจดี. พัชนา, Patchana Jaidee., คณะสาธารณสุขศาสตร์., Faculty of Allied Health Sciences. แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ และปัจจัยขับเคลื่อน ชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., เหลือสินทรัพย์. ชิดชนก, Lursinsap. C, ยาใจ. อภิเชษฐ์, Yajai. A. โครงการ การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชรา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., เหลือสินทรัพย์. ชิดชนก, Lursinsap. C, บุญทอง. ปิยตระกูล, Piyatrakol Boontong. โครงการ การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการตรวจหามวลที่มีรูปร่างแบบ Spiculation สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจฉัยในโรงพยาบาล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ปิยะพงษ์. จันทิมา, Piyapong. C. โครงการการประเมินการตอบสนองทางพฤติกรรมในลูกปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)) จากโรงเพาะฟักก่อนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ชูตา บุญภักดี., Chuta Boonphakdee. โครงการการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนอินซูลินไลท์โกรทแฟคเตอร์วันของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., Wichamanee Yuenyongputtakal., อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ., Udomluck Sukuatta., ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล., Itithisoponkul. T. โครงการการพัฒนาผลิตฝรั่งกึ่งแห้งที่เสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยใช้การดึงน้ำออกวิธีออสโมซิสร่วมกับการทำแห้ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., Wichamanee Yuenyongputtakal., วรสิงห์. สุวรรณา, Warasing. S, อาภัสรา แสงนาค., Arpathsra Sangnark., กระแสร์ชล. นิสานารถ, Nisanarth Krasaechol. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่ายผัดกาดทะเลสำหรับเด็กวัยเรียน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ทรรศิน ปณิธานะรักษ์., Thadsin Panithanarak. โครงการผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อชนิดและความหลากหลายของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อน ในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เจริญพันธ์ นรินทร์, Charoenphun. N, วังเตือย สุธี. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พรรัตน์ แสดงหาญ., Pornrat Sadangharn. โครงการพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์., Suchada Pongkittiwiboon. โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหัสของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภิบาลชนม์. ศรัณย์, Phibanchan. S. โครงสร้างของโซลิตอนในสมการชเรอดิงเงอร์ไม่เชิงเส้นกำลังเศษสามส่วนสองในสองมิติ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol., ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Yunee Pongjaturawit., ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์., Taweelap Tansavatdi., ขวัญเนตร ชรริน, Kwannate. C. โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศ: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
2557
เพียงพักตร์ สุขรักษ์., Phiangphak Sukkharak., พิเคราะหผล. จารุวรรณ, Pikroapol. J. Bryophytes in Nong Tha Yu Arboretum, Chonburi province. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6.)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3228/653
Voraseyanont. P. Commission-based payments for higher service quality and financial performance in full-services veterinary clinics: The costs and benefit trade-off!. [Internet]. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบุรพา = Burapha journal of business management. 2557;3(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/business/article/view/3190/616
Siam Yimsiri., Ratannaikom. W. Investigation of failure criterion and plastic potenial of Bangkok clay in π-pleane by torsional shear hollow cylinder apparatus. Advances in Geotechnical Infrastructure. 2557;
Kusuma B, Savaminee Teerawut, สวามินี ธีระวุฒิ. Shelf-life extension of pre-cooked shrimp (Litopenaeus vannamei) by oregano essential oil during refrigerated storage. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
สมชาย พัทธเสน., Somchai Phattasen. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
นฤมล ชูชินปราการ., Naruemon Choochinprakarn. กลยุทธ์การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่องเที่ยวของไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olang Phengchinda. กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(3)
สมัญญา. รัตนา, Samanya. R, กิ่งทอง. สุทิน, Sutin Kingtong. กายวิภาคและมิญชวิทยาของเหงือกหอยตะโกรมกรามดํา Crassostrea iredalie. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3261/686
เผชิญโชค จินตเศรณี., Pachoenchoke Jintasaeranee., อ้วนแก้ว. นีรชา, Ounkaew. N, วิชญา กันบัว, Vichaya Gunbua., อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat. การกระจายฟอสเฟตและซิลิเกตละลายน้ำบริเวณบางปะกงเอสทูรีในฤดูน้ำมากและฤดูน้ำน้อย ปี 2555. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3049/478
ฤทธิชัย. อรดี, Ritthichai. A, ศศิธร มั่นเจริญ., Muncharoen S. การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3054/483
วนิชพงษ์. รังสิมา, Wanichpong. R, ักดิ์ชายจันทร์เรือง. ศ, Chanroung. S, โพธิ์ทอง. อรนิชา, Pothong. O. การควบคุมภายในวัตถุดิบคงเหลือ ของ บริษัท XYZ (ประเทศไทย) จำกัด. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(1)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-1/75-87.pdf
เทศศรี. การะเกิด, Karaked Tedsree. การควบคุมโครงสร้างพื้นผิวระดับนาโนของซิงค์ออกไซด์สำหรับเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวโดยแสงของสารอินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.

Pages