งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3291 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
ชัยประเสริฐ. ภัทรภร, Chaiprasert. P, คงศักดิ์ วัฒนโชติ., Wattanachod. K, สั่งการ พรจันทร์, Sangkarn. P, เดชศรี ฉัตรสุดา, Detsri. C, ฉายแสง. ณิชนันทน์, Chaisang. N, วรญาโรปกรณ์ ปิยะธิดา, Worrayanopakorn. P. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(3)
ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee., เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Sompongtam C. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn. การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อนันต์นาวี ภารดี, Paradee Anannawee. การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญอำไพ. ทิพย์เกสร, Boonumpai. T, พีระพัฒนพงศ์. นุสรา, Pheeraphatanaphong. N. การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พิณพาทย์. ชูชาติ, Chuchart Pinpart. การประเมินหลักสูตรสาขาการสอนนาฏยสังคีต ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ., Pongprasert Hoksuwan., พีระพัฒนพงศ์. นุสรา, Pheeraphatanaphong. N. การประเมินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต: กรณีศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วิสูตรเรืองเดช. วิทยา, Wisutruangdat. W, แจ่งกระจ่าง. มานพ, Manop Jamkrajang., ดุสิต ขาวเหลือง., Dusit Khawloueng. การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
เหมชะญาติ. อัญชลี, Hemchayat. U, สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang., ศรีวรรณ ยอดนิล., Sriwan Yodnil. การปรับตัวของแม่วัยรุ่น. ารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์., Krongchan Ratanaphadit., สมจิตต์ ปาละกาศ., Somjit Palakas. การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จิตติมา เจริญพานิช., Jittima Charoenpanich. การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อน กลุ่มเอไมด์และไนไตรล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จิตติมา เจริญพานิช., Jittima Charoenpanich. การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จงเจริญ. อังคนา, Chongjarearn. A. การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(3)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3744/1146
คุณสวัสดิ์. ชัยสิทธิ์, Khunsawat. C, ศรีวรรณ ยอดนิล., Sriwan Yodnil., สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang. การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การพัฒนากระบอกเก็บตัวอย่างดินที่เหมาะสมสำหรับการเก็บตัวอย่างดินของดินเหนียวกรุงเทพฯ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พิพัฒน์เสถียรกุล. ศิริโชค, Phiphatsathiankun. S, สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan., สมโภชน์ อเนกสุข., Sompoch Anegasukha. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
สุพรรณี ลีโทชวลิต., Supannee Leethochavalit, จันทร์จรัส วัฒนะโชติ., Janjarus Watanachote., จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์., Nareerat Rittirut. การพัฒนาการผลิตวัคซีนและสารเสริมอาหารโดยเทคนิคการตรึงเพื่อกระตุ้น ภูมิคุ้มกันของปลาทะเลต่อปรสิตสัตว์น้ำหรือแบคทีเรีย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์., Ratanaporn Sriwiboon., จันทร์จรัส วัฒนโชติ., Janjarus Watanachote. การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากแอคติโนมัยซีทและการผลิตเซลล์ปริมาณมาก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อมรรัตนพันธ์. พัชรนันท์, Patcharanan Amornrattanapan. การพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เกวะระ. พรรณวลัย, Kewara P. การพัฒนาคู่มือการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเรื่อง เวลาสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กิติญาณุสันต์ รุ่งฟ้า, Roongfa Kitiyanusan., สุกัญญา เจริญวัฒนะ., Sukanya Charoenwattana., กนก พานทอง., Kanok Panthong. การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
ละลอกน้ำ. นคร, Lalognum N, พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ., Pongprasert Hoksuwan., บุญอำไพ. ทิพย์เกสร, Boonumpai. T. การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงสำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(2)
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Ratcharneeporn Subgranon., พรชัย จูลเมตต์., Jullamate. P, วารี กังใจ., Waree Kangchai., นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา., Narirat Sungvorawongphana., รวีวรรณ เผ่ากัณหา., Raweewan Paokunha., ด่านกลาง. ภานุวัฒน์, Danklang P, กรุณา. ศศิธร, Karunaa. S, ตาบุตรวงษ์. วัชรา, Tabootwong. W, จันทคีรี. ชลธิชา, Chantakeeree C, น้อยมนตรี. วะนิดา, Noimontree. W, กูลจีรัง. อรวรรณ, Kuljeerang. O. การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., เทพมังกร. สิรินทร, Thepmongkorn. S, ปุจฉาการ. เศรษฐพงษ์, Putchakarn. S. การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.

Pages