งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2289 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
พิชิ มนูญ, Phichi. M, เวชสิทธิ์. สรายุทธ, Sarayut Watchasit., ตันฑุลานิ. ธวัชชัย, Thawatchai Tuntulani., จอมใจ สุกใส., Chomchai Suksai. เคโมโดซิมิเตอรชนิดใหมสำหรับการตรวจวัดไซยาไนดไอออน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง., Kriangsak Khiaomang., Faculty of Fine and Applied Arts. เทคโนโลยีการผลิตถ้าวยเซรามิกส์เผาไฟต่ำสำหรับรองรับน้ำยางพารา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ภูวดล วรรธนะชัยแสง., Bhuwadol Wanthanachaisaeng. เพทายและการปรับปรุงคุณภาพความร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal 2557;19(1)
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค., Trakulsujaritchok. T, ปริยา นุพาสันต์., Pariya Nuphasant. เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์. ชลบุรี (Chon buri).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2557.
เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. แนวคิดสิทธิ์ในทรัพย์สินจากกฎหมายตราสามดวง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ธีระ กุลสวัสดิ์., Teera Kulsawat., สมคิด เพชรประเสริฐ., Somkid Petchprasert., เอกวิทย์ มณีธร., Ekkawit Maneethorn. แบบจำลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(3)
พิมพา. วรภร, Pimpa. V. แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุปราณี แก้วภิรมย์., Supranee Kaewpirom., ศิริเดช บุญแสง., Siridech Boonsean. โครงการ คอมโพสิตรักษ์สิ่งแวดล้อมจากพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยสับปะรด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พลีรักษ์. ณรงค์, Pleerux. N. โครงการการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso. โครงการการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสหลายชนิดพร้อมกันในหอยนางรมด้วยวิธี RT-PCR และ Nested-PCR. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
หรูพิทักษ์ ขวัญใจ, Rupitak QI. โครงการการปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด. สระแก้ว. (Sakaeo).: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสรแก้ว. (Burapha University Sakaeo Campus).; 2557.
ประทีป อูปแก้ว., Oupkaew. P, อ่อนเอื้อน. กิตติศักดิ์, Kittisak Onuean., ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ., Wongwattana. Y. โครงการความหลากหลายทางพันธุกรรมและระดับการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังในภาคตะวันออกโดยแสดงผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์กูเกิล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
นภาพร เลียดประถม., Napaporn Leadprathom., รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ., Rachanimuk Hiransuchalert. โครงการผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชต่อโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออสโมเรกูเลชั่่นในปลากะพงขาววัยอ่อน (Lates calcarifer). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เบญจวรรณ ชิวปรีชา., Benchawan Chiwapreecha., คงภักดี. ชัยมงคล, จันทร์ประเสริฐ. เกศราภรณ์, Keasaraporn Juanpasert. โครงการวิจัยความหลากหลายชนิดพรรณพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เพียงพักตร์ สุขรักษ์., Phiangphak Sukkharak., พิเคราะหผล. จารุวรรณ, Pikroapol. J. ไบรโอไฟตในสวนรุกชาติหนองตาอยู่จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
2556
สิทธิราช. รภัสศา, Sitthirach. R, เมธิโยธิน. สุชนนี, Suchonee Methiyothin., วัลยะเสวี. สมโภชน์, Valyasevi. S, สหายา นนท์, Sahaya. N. กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์). วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2556;8(1)
สัมพันธ์พร. ฐิติภา, Thitipa Samphanphorn., ธาดาอำนวยชัย. มนฤดี, ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์., Chompunuch Punyapiroje. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (จีทีเอช) : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก.เออเร่อ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
ปานเสก อาทรธุระสุข., Pansek Arthornturasook. กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัย. (Burapha University).; 2556.
ณัฐิตา กัลศรี., สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์., Natthita Kunlasri., Suchada Pongkittiwiboon. กลยุทธ์และประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จ.ชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(35)
ปัดเกษม. ณัฐกานต์, Padkasem. N, นิยมศรีสมศักดิ์. สิทธิพร, Sittiporn Niyomsrisomsak., ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai. กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2556;9(1 )
เอกรัตน์ วงษ์แก้ว., Akkarat Wongkaew. การกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรีฟอร์มก๊าซเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อใช้กับเซลเชื้อเพลิงแบบเมเบรน ปีที่ 2. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olarn Thinbangtieo. การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(1)
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olarn Thinbangtieo. การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: กรณีศึกษาตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กฤษณะ ชินสาร., สุวรรณา รัศมีขวัญ., สุนิสา ริมเจริญ., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., ภูสิต กุลเกษม., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., จรรยา อ้นปันส์., วุฒิชัย เหลืองเรืองรอง., Krisana Chinnasarn., Suwanna Rasmequan., Sunisa Rimcharoen., Annupan Rodtook., Pusit Kulkasem., Benchaporn Jantarakongkul., Janya Onpans., Wuttichai Luangruangrong. การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทรงกลด สารภูษิต., พรพิมล รงค์นพรัตน์, Songklod Sarapusit., Pornpimol Rongnoparut. การค้นหาชาสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ในคนที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) ในบุหรี่. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.

Pages