งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2331 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
อภิรดี ปิลันธนภาคย์., สุดารัตน์ สวนจิตร., Apiradee Pilantanapak., Sudarat Suanjit. ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากรานาเกลือ ปีที่ 1. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., สุนิสา ริมเจริญ., Sunisa Rimcharoen., ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., วรบุตร. ปิยนุช, Piyanuch Worabud, จรรยา อ้นปันส์., Onpans ๋J. วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ไม่สมดุลสูง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ศิริอรุณรัตน์. สุพิศ, Siriarunrat. S, พิริยา ศุภศรี., Suppasri. P, รัชนีวรรณ รอส., Ross. R. วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2557;22(3)
อภิญญา นวคุณ., Apinya Navakhun., เพ็ชรเปลี่ยน อรอุมา, Petplian. O-u-ma, จันทรแกว. อนุรักษ, Anurak Chankaew. วิธีสกัดดวยอัลตราโซนิคสําหรับการหาปริมาณซัลโฟนาไมดในเนื้อไก. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
กำจัดโศรก. วัชรี, Kamjudsrok. W, ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์., Sarunya Lertputtarak. ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-2/111-126.pdf
รัตนะชิตธวัช. สิริเชษฐ์, Rattanachitthawat. S. ศักยภาพของสารสกัดจากดอกบัวสายที่ผ่านกระบวนการสกัดแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด์ ปริมาณแอนโทไซนานิน ปริมาณโปรแอนดทไซยานิดินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. สระแก้ว. (Sakaeo). : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. (Burapha University Sakaeo Campus).; 2557.
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., ปรีชา ภูวไพรศิริศาล., Phuwapraisirisan P. ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
จิรวัฒนธรรม. ลักษณ์มี, Laksamee Jirawattanatham., ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee., เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Charoenwit Sompongtam. สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;9(2)
จิตตวัฒนะ. ฐิติพร, T้hitiporn Chittawattana., ไชยชมภู. สุรัตน์, Surath Chaihaichompu, ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai. สภาพการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2557;9(2)
พละสุข. มณีนุช, Maneenuch Phalasuk., สุทธิประภา. วรรณรัตน, Suttiprapa. W, อภิญญา นวคุณ., อภิญญา นวคุณ. สภาวะที่เหมาะสมในการหาปริมาณไดเมทธิลอาร์ซีเนตและโมโนเมทธิลอาร์ซีเนต โดยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรเมตร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat., วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Verapong Vuthiphandchai. สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พลวัฒนกุล. เอมอร, Ponwattanakul. A. องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร ในประเทศไทย. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-2/97-110.pdf
กอนทอง. คีตาภัสร, Keetaphat Konthong., เนื่องจํานงค์ วารี, Waree Naengchomnong. องคประกอบทางเคมีจากสวนสกัดหยาบเฮกเซนของลําตน Glochidion daltonii. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
สวางวงษ์. กัณฑิมา, Kantima Sawangwong., เนื่องจํานงค์. วารี, Waree Naengchomnong. องคประกอบทางเคมีจากสวนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนของราก Glochidion daltonii. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค., Trakulsujaritchok. T. อนุภาคพอลิเมอร์ผสมแบบ IPNs ที่เตรียมจากพอลิ (คริลาไมด์) สำหรับควบคุมการปลดปล่อยยาต้านไวรัส. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุปราณี แก้วภิรมย์., Supranee Kaewpirom., ศิริเดช บุญแสง. เครื่องต้นแบบในการผลิตปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
พิชิ มนูญ, Phichi. M, เวชสิทธิ์. สรายุทธ, Sarayut Watchasit., ตันฑุลานิ. ธวัชชัย, Thawatchai Tuntulani., จอมใจ สุกใส., Chomchai Suksai. เคโมโดซิมิเตอรชนิดใหมสำหรับการตรวจวัดไซยาไนดไอออน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง., Kriangsak Khiaomang., Faculty of Fine and Applied Arts. เทคโนโลยีการผลิตถ้าวยเซรามิกส์เผาไฟต่ำสำหรับรองรับน้ำยางพารา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ภูวดล วรรธนะชัยแสง., Bhuwadol Wanthanachaisaeng. เพทายและการปรับปรุงคุณภาพความร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal 2557;19(1)
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค., Trakulsujaritchok. T, ปริยา นุพาสันต์., Pariya Nuphasant. เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์. ชลบุรี (Chon buri).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2557.
เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. แนวคิดสิทธิ์ในทรัพย์สินจากกฎหมายตราสามดวง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เกษมพงษ์ทองดี. เพ็ญพิชชา, Kasemphongthongdee. P, วิรุณราช บรรพต, Banpot Wiroonratch. แนวทางการนำหน่วยธุรกิจวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-2/68-80.pdf
ธีระ กุลสวัสดิ์., Teera Kulsawat., สมคิด เพชรประเสริฐ., Somkid Petchprasert., เอกวิทย์ มณีธร., Ekkawit Maneethorn. แบบจำลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(3)
ยิ่งยง. ธนกฤต, Yingyong T, เลิศพุทธรักษ์ ศรัณยา, Sarunya Lertputtarak. แรงจูงใจ พฤติกรรม และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-2/81-96.pdf
พิมพา. วรภร, Pimpa. V. แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.

Pages