งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3446 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2559
แก้วบูชา. มนัส, Kaewbucha M. บ้านเรือน: มรดกทางวัฒนธรรมเมืองชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ปิยะพันธุ์. วชิรา, Piyapan. W, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์., Srisuriyawet R, พรนภา หอมสินธุ์., Pornnapa Homsin. ปัจจัยทำนายความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2559;24(2)
อิศโร. นวลพรรณ, Isaro. N, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Chanandchidadussadee Toonsiri., รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์., Rungrat Srisuriyawet. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2559;24(2)
ภาระญาติ. ฉัตรฤดี, Parayat. C, วารี กังใจ., Waree Kangchai., สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Sirilak Somanusorn. ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(2)
บุญมี. เพิ่มพูล, Bunmee. P, วัลภา คุณทรงเกียรติ., Wanlapa Kunsongkeit., มาสิงบุญ. เขมารดี, Khemaradee Masingboon. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(3)
ไสวดี. เพ็ญประภา, Sawaidee. P, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Chanandchidadussadee Toonsiri., พรนภา หอมสินธุ์., Pornnapa Homsin. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(1)
ปุณโณทก. พิชามญชุ์, Poonnotok. P, ชนัดดา แนบเกษร., Nabkasorn. C. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข = Nursing journal of the Ministry of Public Health 2559;26(3)
แก้วสุก. จุฬาลักษณ์, Kaewsuk. C, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Pongjaturawit Y, นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็กวัยก่อนเรียน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(4)
ลอยศักดิ์. บุษยารัตน์, Loysak. B, วัลภา คุณทรงเกียรติ., Wanlapa Kunsongkeit., ภาวนา กีรติยุตวงศ์., Pawana Keeratiyutawong. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(1)
ลักษณาพร กรุงไกรเพชร., Luksanaporn Krungkraipetch., กรุงไกรเพชร กิตติ, Kitti Krungkraipetch. ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา. บูรพาเวชสาร = Burapha Journal of Medicine 2559;4(1)
ฤทธิ์งาม. อริสรา, Ritnggam. A, เจนจิรา เจริญการไกร., Jareankankai. J, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., Suwanna Junprasert., อินทวงศ์. จันทร์ทิพย์. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง. ารสารพยาบาลสาธารณสุข = Journal of public health nursing 2559;30(3)
ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ภูติวณิชย์. พัชระ, Phutivanish. P, คุณวุฒิ คนฉลาด., Kunawudh Konchalard. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2559;10(1)
โพธิหัง ปาจารา, Photihung. P. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวัยทำงานไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2559;24(4)
อินทะชัย. สุพรรณ, Inthachai. S, ธร สุนทรายุทธ., Dhorn Suntrayuth., ไพรัตน์ วงษ์นาม., Pairat Wongnam. ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพแบบสมดุลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2559;10(1)
สถาพร พฤฑฒิกุล., Sataporn Pruettikul., เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Charoenwit Sompongtam., สมศักดิ์ ลิลา., Somsak LilaI. ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู ด้านการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2559;10(1)
พุทธรักษา. ลัดดาวัลย์, Puttaruksa. L, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Subgranon. R, ประนอม โอทกานนท์., Pranom Othaganont. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(3)
กมลชนก เศรษฐบุตร., Kamolchanok Sreshthaputra. ปัจจัยหลักในการเลือกไวน์สำหรับนำเสนอลูกค้าในร้านอาหารเขตบางแสน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
นิธิพัฒนกาญจน์. สุภัคพร, Nithiphatthanakarn. S, ไชยชมภู. สุรัตน์, Surath Chaihaichompu, สมุทร ชำนาญ., Samoot Chamnan. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2559;10(1)
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. ผลกระทบของความชื้นในการบดอัดต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินใน สภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
รัตนานิคม. วรรณวรางค, Ratanaikom. W. ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตตอการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกดวยซีเมนต เพื่อใชเปนวัสดุทางเลือกใหมในงานทาง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ลิมปธรรม. ศิริเพ็ญ, Limpatham. S, นฤมล ธีระรังสิกุล., Narumon Teerarungsikul., ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Yunee Pongjaturawit. ผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะ ให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(4)
ไข่เจริญ. เสกสรร, Khaicharoen. S, มยุรี พิทักษ์ศิลป์., Mayuri Phithaksilp., ใจดี วัลลภ, Wanlop Jaidee., พฤกษะริตานนท์ สมจิต, Prueksaritanond. S. ผลของการฝึกผ่อนลมหายใจออกช้าโดยการเป่ากังหันลมต่อความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. บูรพาเวชสาร = Burapha Journal of Medicine 2559;4(1)
ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., Wilaiwan Phuangsanthia., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., ฟ้ากระจ่าง. ศิรประภา, Siraprapa Fakrajang., เสถียรวงศ์นุษา. วรกานต์, Sathienvongnusa. W. ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ฉัตรชัยพันธ์. ทัตติกา, Chatchaiphan. T, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., Suwanna Junprasert., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul. ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(3)

Pages