งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2999 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
จันทร์เงิน. สมภพ, Channgoen. S, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์., Suwichai Kosaiyawat., ศรีวรรณ ยอดนิล., Sriwan Yodnil. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
น้อยมนตรี. วะนิดา, Noimontree. W, พิพัฒน์วณิชชา. นัยนา, Piphatvanitcha. N. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3672/1079
เอี่ยมฤทธิ์. วรรณประภา, Eiamirt. W. พฤติกรรมและจริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan., นันท์ชญา มหาขันธ์., Nanchaya Mahakhun. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นพนัสนิคม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อุดมศรี. สันติ, Udomsri. S. พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2538-2558). วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)
กาญอติเรกลาภ. สุธิดา, Suthida Kan-atireklarp., อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat., ยืนยง. ศุภชัย, Yuenyong. S, คมใส. ธนกร, Komsai. T, ต่ายเนาว์คง. ณัฐนนท์, Tainaokong. N. ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอย และสารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำระยองในช่วงฤดูแล้วและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2556. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2558;20(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3660/1067
แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar., ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapol., สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., สุพัตรา ตะเหลบ., Supattra Taleb., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan. ฟองน้ำทะเล: ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ตรวจติดตามมลพิษจากโลหะหนักบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์., Chompunuch Punyapiroje. ภาพลักษณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวบางแสนของนักท่องเที่ยวไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ศิริบริรักษ์. จักรพันธุ์, Siriboriruk. J. ภาวะชักจากไข้ในเด็ก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(4)
คงกระพันธ์. ดารณี, Kongrapan. D, ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee., เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Sompongtam C. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
มลฤดี สนธิ., Sonthi M. รูปแบบการจัดการฟาร์มและการควบคุมอินทรีย์สารในบ่อกุ้งของเกษตรกร เพื่อป้องกันโรคตายด่วนในกุ้งทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กาญจนา พิบูลย์., Pibbon. K, พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, มยุรี พิทักษ์ศิลป์., Pitulsil. M, พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai. รูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ศีหาราช. พวงมลี, Seeharach. P, ธร สุนทรายุทธ., Dhorn Suntrayuth. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
ยุวดี รอดจากภัย., Yuwadee Rodjarkpai., กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ., Kunwadee Rojpaisarnkit., พงษ์แสงพันธ์ ไพบูลย์, Paiboon Pongsaengpan. รูปแบบการพัฒนาชุมชนและครอบครัวต้นแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Somamanusorn. S, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Ratcharneeporn Subgranon., การะเกด กิ่งดาว, Karaket. K, ศรีโสภา. พรพรรณ, Srisopa. P, พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai. รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่บ้าน (ระยะที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Sirilak Somanusorn., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Ratcharneeporn Subgranon., การะเกด กิ่งดาว, Karaket. K, ศรีโสภา. พรพรรณ, Srisopa. P, พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai. รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่บ้าน (โครงการต่อเนื่องปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญลิขิตศิริ. บุญชู, Bunchoo Bunlikhitsiri., สุนทรนนท์. ฉลอง, Soonthornnon. C, ลัญฉวรรธนะกร. ฉัตรวรรณ์, Lanchwathanakorn. C. รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
มิดำ. คอลิด, Midam. K. ละครกับพื้นที่ในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านม้า. วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)
โสภณสุวภาพ. ไพบูลย์, Sophonsuwaparb. P. ละครเพื่อการเรียนรู้: การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านละคร สำหรับพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21. วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Institute of Marine Science. ลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแบคทีเรียและการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อำพล ธรรมเจริญ., Ampon Dhamacharoen. ลำดับของสตริงที่มีความยาวแปรเปลี่ยน และการประยุกต์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อุไรวรรณ อินทมาโส., Uraiwan Intamaso., สุขคำ. วรวัฒน์, sunkkham. W, ภูมิศักดิ์. วิทยา, Poomsak W. วิธี duplex RT-PCR-Enzyme-Linked Immunoassay เพื่อตรวจสอบ การปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอและโรตาไวรัสพร้อมกันในหอยนางรมสด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อภิญญา นวคุณ., Apinya Navakhun. วิธีการเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสกัดระดับจุลภาค. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2558;20(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3667/1074
อำพล ธรรมเจริญ., Ampon Dhamacharoen. วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้สมการพีชคณิตเชิงอนุพันธ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วณิชตระกูล. อาทรี, Vanichtrakul. A. วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน: ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และอุดมการณ์. วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)

Pages