งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3011 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
วีระศิริรัตน์. ภูริชญา, Werasirirat. P, หงษ์โต. กฤติกา, Hongto. K, เหมือนใจ พรพิมล, Muanjai. P, นามสว่าง. จันทร์ทิพย์, Namsawang. J. ผลของการจัดการทางกายภาพบำบัดในพระสงฆ์ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อัมระนันท์. ศรัณย์, Ammaranan. S, พันธ์พฤกษา. กิตติมา, Panprueksa. K, ชัยประเสริฐ. ภัทรภร, Chaiprasert. P, ลาตวงษ์. ธนาวุฒิ, Latwong. T. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้คำถามระดับสูง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2558;26(2)
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew., คณะวิศวกรรมศาสตร์. ผลของการเกิดสนิมในเหล็กเสริมต่อพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., ฟ้ากระจ่าง. ศิรประภา, Siraprapa Fakrajang. ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สุวรรณบูรณ์. วลัยพร, Sawannaboon. W, สายใจ พัวพันธ์., Saichai Puapan., สงวน ธานี., Sanguan Thanee., ชัยเสนา. จิณห์จุฑา, chaisena. J. ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3611/1026
จารุนันท์ ประทุมยศ., Jarunan Pratoomyot., สุพรรณี ลีโทชวลิต., Supannee Leethochavalit, ณิษา สิรนนท์ธนา., Nisa Siranonthana., ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri. ผลของขนาดและความหนาแน่นของอาร์ทีเมียต่อผลผลิตไข่ของปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus, Herre, 1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อู่เงิน. ดวงทิพย์, U-ngeon. D, วรเทพ มุธุวรรณ., Vorathep Muthwan., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S, ฟ้ากระจ่าง. ศิรประภา, Siraprapa Fakrajang., ภัทรปราการ. ภาวินี, Pawinee Pattraaprakarn., ปรารถนา ควรดี., Prattana Kondee. ผลของความหนาแน่นของลูกปลา โรติเฟอร์ และระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
โปรยเงิน. จันทนา, Proyngern. C, แสงอินทร์. ศิริวรรณ, Sangin. S, วรรณทนา ศุภสีมานนท์., Wantana Suppaseemanont. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอด และการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3606/1021
จันทคีรี. ชลธิชา, Chantakeeree C. ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(4)
วรรณจักร. คุณาวุฒิ, Vannajak. K, ทวีการ. พิมลพรรณ, Taweekarn P. ผลทันทีและผลระยะสั้นของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอเปรียบเทียบกับการดัดดึงกระดูกลำสันหลังส่วนอกที่ส่งผลต่อการเจ็บปวดและองศาการเคลื่อนไหวของคอในผู้ที่มีอาการปวดคอ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
หนูอุไร. ปริญญาพร, Nuurai. P. ผลทางชีวภาพของสารสังเคราะห์ gonadotropin releasing hormone ต่อกระบวนการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าฮื้อ H. asinnina. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ตาบุตรวงศ์. วัชรา, Tabootwong. W, พรชัย จูลเมตต์., Jullamate. P. ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การดูแลด้านจิตสังคม. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3673/1080
จันทร์เงิน. สมภพ, Channgoen. S, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์., Suwichai Kosaiyawat., ศรีวรรณ ยอดนิล., Sriwan Yodnil. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
น้อยมนตรี. วะนิดา, Noimontree. W, พิพัฒน์วณิชชา. นัยนา, Piphatvanitcha. N. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3672/1079
เอี่ยมฤทธิ์. วรรณประภา, Eiamirt. W. พฤติกรรมและจริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan., นันท์ชญา มหาขันธ์., Nanchaya Mahakhun. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นพนัสนิคม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
อุดมศรี. สันติ, Udomsri. S. พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2538-2558). วารสารดนตรีและการแสดง = Music & Performing Arts Journal. 2558;1(1)
กาญอติเรกลาภ. สุธิดา, Suthida Kan-atireklarp., อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat., ยืนยง. ศุภชัย, Yuenyong. S, คมใส. ธนกร, Komsai. T, ต่ายเนาว์คง. ณัฐนนท์, Tainaokong. N. ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอย และสารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำระยองในช่วงฤดูแล้วและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2556. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2558;20(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3660/1067
แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar., ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapol., สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., สุพัตรา ตะเหลบ., Supattra Taleb., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan. ฟองน้ำทะเล: ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ตรวจติดตามมลพิษจากโลหะหนักบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย (ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์., Chompunuch Punyapiroje. ภาพลักษณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวบางแสนของนักท่องเที่ยวไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ศิริบริรักษ์. จักรพันธุ์, Siriboriruk. J. ภาวะชักจากไข้ในเด็ก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(4)
คงกระพันธ์. ดารณี, Kongrapan. D, ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee., เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Sompongtam C. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
มลฤดี สนธิ., Sonthi M. รูปแบบการจัดการฟาร์มและการควบคุมอินทรีย์สารในบ่อกุ้งของเกษตรกร เพื่อป้องกันโรคตายด่วนในกุ้งทะเล. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
กาญจนา พิบูลย์., Pibbon. K, พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, มยุรี พิทักษ์ศิลป์., Pitulsil. M, พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai. รูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ศีหาราช. พวงมลี, Seeharach. P, ธร สุนทรายุทธ., Dhorn Suntrayuth. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)

Pages

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80