งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2162 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ., สุนิมิต กันทาผาน., Pawinee Suksuntornsiri. การศึกษาผลของการปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่มีผลต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาพฤติกรรมด้านกำลังของดินภายใต้สภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ. ชลบุรี (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การศึกษาพลังงานประสิทธิผลในการทดสอบ Standard Penetration Test ตามแนวทางการทดสอบที่ดำเนินการในประเทศไทย (ปีที่ 1 ของโครงการ 2 ปี). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
พัชริน แน่นหนา., Patcharin Nanna., สมชาย ยงศิริ., Yongsiri S, คำฟูบุตร. ปาริดา, Parida Kumphubud. การศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กล่าวขวัญ ศรีสุข., เอกรัฐ ศรีสุข., Klaokwan Srisook., Ekaruth Srisook. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กล่าวขวัญ ศรีสุข., เอกรัฐ ศรีสุข., Klaokwan Srisook., Ekaruth Srisook. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของใบเร่วหอม: มูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เผชิญโชค จินตเศรณี., Pachoenchoke Jintasaeranee. การศึกษาเบื้องต้นของความคลาดเคลื่อนของข้อมูลความลึกในอ่าวไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
ณัฎฐา มูลปา., เบญจวรรณ ชิวปรีชา., รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์., พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา., Nattha Mulpa., Benchawan Chiwapreecha., Rungwit Chaijirawong., Pongrat Dumrangrojwattana. การศึกษาเบื้องต้นถึงความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋วบริเวณเกาะขาม จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, Chade Sirisawat. การสอนให้คิดและสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา. วารสารศึกษาศาสตร์ 2556;24(1)
สุวรรณา ภาณุตระกูล., กาญจนา อดุลยานุโกศล., ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์, Suwanna Panutrakul. การสะสมตัวของโลหะหนักในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในทะเลในประเทศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
จเร จรัสจรูญพงษ์., ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์., กล่าวขวัญ ศรีสุข., Jaray Jaratjaroonphong., Prapapan Techasauvapak., Klaokwan Srisook. การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร 1, 1-บิส-(เฮทเทอโรเอริล) อัลเคนและอนุพันธ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
จรัสจรูญพงศ์. จเร, Jaray Jaratjaroonphong., ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์., Prapapan Techasauvapak., กล่าวขวัญ ศรีสุข., Klaokwan Srisook. การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีเดช. สมรัฐ, Taweedet. S, วิรชา เจริญดี., Wiracha Charoendee., เทศคง ชนะ, Teskong. C, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Luangoon. N. การสำรวจความชุกและโอกาสเกิดโรคในปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus (Herre, 1972). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ประเทิน มหาขันธ์., Pratern Mahakan. การอนุรักษ์เพลงละครร้อง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กนกวรรณ สาโรจน์., Kanokwan Sagojna. การออกเสียงสระภาษาเกาหลีของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., เจริญดี วิรชา, Wiracha Charoendee., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., Wilaiwan Phuangsanthia. การออกแบบและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., สุรสิงห์ ไชยคุณ., Nirun Witit-anun., Surasing Chaiyakun. การเตรียมฟิล์มบางนาโนของ TiOxNx สำหรับประยุกต์ในกระจกทำความสะอาดตัวเอง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล., นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., อรรถพล เชยศุภเกตุ., Kanchaya Honglertkongsakul., Nirun Witit-anun., Attapol Choeysuppaket. การเตรียมฟิล์มบางใสนำไฟฟ้าด้วยเทคนิค รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., ศักดิ์เกษม เกษมสุข., Rungnapha Saeeng., Uthaiwan Siriou., Sakkasem Kasemsuk. การเตรียมสารอนุพันธ์ใหม่ของ andrographolide เพื่อใช้ศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อรรถพล เชยศุภเกตุ., นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล., Attapol Choeysuppaket., Nirun Witit-anun., Kanchana Piboon. การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะฟิล์มบางนาโนของอลูมิเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอคตีฟสปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อำนวยพรสถิตย์. สุพรรณี, Supannee Amnuaypornsathit., กิตติวราวุฒิ. จารุวรรณ, Jaruwan Kittiwarawut., ปทุมานนท์. พลอยชนก, Ploychanok Pathumanont. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาระหว่างการทำกายภาพบำบัดและการนวดแผนไทยในผู้ป่วยปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat., อัญญดา มีสุข., Aunyada Meesook. การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอบริเวณพื้นผิวทะเลอันดามัน จากการประมวลผลภาพดาวเทียมอะควา โมดิส (Aqua MODIS). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2556;18(1)
ธวัชชัย นาอุดม., อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., กิตติยา หอมหวน., ประสาร อินทเจริญ., Tawatchai Na-u-dom., Anukul Buranapratheprat., Kittiya Homhual., Prasarn Intacharoen. การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2556;18(2)

Pages