งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2418 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., หงภัทรคีรี. คมสัน, Komson Hongpattarakiri. ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ประจำปี 2556. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., หงภัทรคีรี. คมสัน, Komson Hongpattarakiri. ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
กล่าวขวัญ ศรีสุข., Klaokwan Srisook., คณะวิทยาศาสตร์., Faculty of Science. ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ฉลวย มุสิกะ., Chaluay Musika., วันชัย วงสุดาวรรณ., Wanchai Wongsudawan., อาวุธ หมั่นหาผล., Arvut Munhapon., พัฒนา ภูลเปี่ยม., Pattana Poonpium., แววตา ทองระอา., Waewtaa Thongra-ar. คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรี. 2557;
สุกัญญา บูรณเดชาชัย., Sukanya Bunranadechachai. คุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เทพปัน. อนุเทพ, Tepphun. A, พลับเที่ยง. สมยศ, plubtieng. S, อินเทพ. สมคิด, Somkid Intep. จุดตรึงสําหรับการส่งหลายคาแบบวนบนรูปทั่วไปของฟงกชันอิงระยะทาง ภายใตปรภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
รวิวรรณ วัฒนดิลก., Rawiwan Watanadilok., ณิษา สิรนนท์ธนา., Nisa Siranonthana. จุลินทรีย์ทะเล: แหล่งใหม่ของสารตัวยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., ขวัญเรือน ศรีนุ้ย., Srinui. kwanruen. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี: องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุพจน์ บุญวิเศษ., Supot Boonwises., เคนพรม. ไพรวัลย์, Priwan Khenprom. ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยในบริบทของการเมืองไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law. 2557;6(3)
สุริยพันธุ์. จริยาวดี, Suriyaphan. J. บทบาทของธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2557;19(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3325/749
ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan., นันท์ชญา มหาขันธ์., Nanchaya Mahakhun. ประวัติศาสตร์สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่างศิลา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ดีนวนพะเนา. สมฤดี, Somruedee Deenuanpanao., วัลภา คุณทรงเกียรติ., Wanlapa Kunsongkeit., สุภาภรณ์ ด้วงแพง., Supaporn Duongpaeng. ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2557;22(2)
สายใจ พัวพันธ์., Saichai Puapan., หลักทอง. สาวิตรี, Lakthong. S, ศรีโสภา พรพรรณ, Srisopa. P, รักษนาเวศ. ลาวัลย์, Raksanaves. L, พิชะยะ. พิชญาภา, Pichaya. P. ประสิทธิผลของการใช้ศิลปกรรมในโปรแกรม "กล้าอยู่อย่างเบิกบาน" ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาตัวด้วยเคมีบำบัดและครอบครัวของผู้ป่วย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เอี่ยมแพร. เอื้อมพร, Uamporn Iamprae., พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์., Pornpen Atorngitjawat., คงเจริญสุนทรี. วิสาตรี, Wisatre Kongcharoensuntorn. ประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
ลิ้มเจริญ. ศรสุภา, Sornupha Limcharoen., บุญญฤทธิ์. อดิสรณ์, Adisorn Boonyaret., วงศ์สุทธิเลิศ. อลิสรา, Wongsutilert. A. ประสิทธิภาพในการประเมินภาวะไส้ติ่งอักเสบด้วยอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วิภูษิต มัณฑะจิตร., สุชา มั่นคงสมบูรณ์., สืบสิน สนธิรัตน์., Vipoosit Manthachitra., Sucha Munkongsomboon., Suebsin Sontirat. ปลาในแนวปะการังในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สำเภาเงิน อมรกานต์, Mornkarn Sumpao-Ngern., สุนทรสมัย วุฒิชาติ, Soonthonsamai V. ปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบการสนามกอล์ฟในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2557;3(1)
กลิ่นกุหลาบ. ชฎาภรณ์, Chadaporn Klinkulab., รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์., Rungrat Srisuriyawet., พรนภา หอมสินธุ์., Pornnapa Homsin. ปัจจัยทำนายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The public health journal of Burapha University. 2557;9(2)
แสงหล้า. สุภาพร, Saenglah. S, นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol., ยุนี พงศ์จตุรวิทย์., Yunee Pongjaturawit. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี. . วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2557;22(2)
ปทุมานนท์. พลอยชนก, Ploychanok Pathumanont., สนิท. ไชยา, Chaiya Sanit., หวานเสร็จ ไสว, Sawai Wanset., ศาสตรี เสาวคนธ์., Saowakontha. S. ปัจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันศึกษาของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ในสถาบันระดับอุดมศึกษา. บูรพาเวชสร = Burapha Journal of Medicine 2557;1(1)
วชิระสิริกุล. สิทธนะ, Wachirasirikhun. S, วสุธร ตันวัฒนกุล., Vasuton Tanvatanakul., นิภา มหารัชพงศ์., Nipa Maharachpong. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรี. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The public health journal of Burapha University. 2557;9(2)
สถาพร พฤฑฒิกุล., Sataporn Pruettikul. ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ศรีขันชะมา. อัจฉรา, Srikanchama. A, ฉัตราภรณ์. พงศ์พรต, Chatraphorn. P, จันทร์เรือง. ศักดิ์ชาย, Chanrueng. S, โพธิ์ทอง. อรนิชา, Pothong. O. ปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(1)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-1/121-133.pdf
บ่อพลอย. นิภารัตน์, Bo-Ploy. N, จันทร์เรือง. ศักดิ์ชาย, Chanroung. S, โพธิ์ทอง. อรนิชา, Pothong. O. ปัญหาในการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในเขตสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี). [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(1)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-1/109-120.pdf
สุขสองห้อง. การุณ, Suksonghong. K, จัญจลา ศิวะมาศ., Sivamard. C, ชัยเขต เนตรดาว, Netdao Chaiyakhet., ถนอมชาติ วิชญาดา, Wichyada Tanomchat. ปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาการเงินธุรกิจ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.

Pages