งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2366 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2557
วรรณภา กสิฤกษ์., Wannapa Kasiroek., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., อลงกลด แทนออมทอง., Tanaomtong. A. พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาแมนดาริน (Synchiropus spp.). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุเมตต์ ปุจฉาการ., Sumatt Putchakarn., หงภัทรคีรี. คมสัน, Komson Hongpadtharakiree. ฟองน้ำทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
สุกัญญา เจริญวัฒนะ., Sukanya Charoenwattana. ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานทางไกล. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The public health journal of Burapha University. 2557;9(1)
ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง., Thamnoon Rasmeemasmuang. ระดับคลื่นซัดบนพื้นเอียงแบบขั้นบันได. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
กุลธิดา กล้ารอด., Kultida Klarod. ระดับวิตามินอีและบีตาแคโรทีนที่ตอบสนองต่อผลของการออกกำลังกายแบบฉับพลัน และแบบฝึกในผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
อิทร์พยุง. ณกร, Nakorn Indra-Payoong. ระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ณกร อินทร์พยุง., Nakorn Indra-Payoong. ระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เทพศักดิ์ ทองนพคุณ., Thepsakdi Thongnopkoon. รูปทรงไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wethaka Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, สุริยา โปร่งน้ำใจ., Suriya Prongnamjai., พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai., สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanuengnit Usimat. รูปแบบการจัดการอาชีวอนามัยโดยการสร้างความมีส่วนร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก. บูรพาเวชสาร = Burapha Journal of Medicine 2557;1(1)
กาญจนา พิบูลย์., Kanchana Piboon., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Pisit Piriyapun, มยุรี พิทักษ์ศิลป์., Mayuri Phithaksilp., พวงทอง อินใจ., Paungtong Inchai. รูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ธรรมรักษ์. ธนภณ, Thanapon Thammarak., คุณวุฒิ คนฉลาด., Kunawudh Konchalard., สมศักดิ์ ลิลา., L S. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2557;9(2)
บรรเทาทุกข์. ภาณุพงศ์, Panupong Buntaotook. รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน: กรณีศึกษาตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557;22(40)
บุญลิขิตศิริ. บุญชู, Bunchoo Bunlikhitsiri. รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
วงษศรี. ธันยาภรณ, Tunyaporn Wongsri., รงค์นพรัตน์. พรพิมล, Pornpimol Rongnoparut., ทรงกลด สารภูษิต., Songklod Sarapusit. ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไซโตโครม พี 450 3A4 ของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
ชัชวิน เพชรเลิศ., Chatchawin Petchlert. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำส้มสายชูพันธุ์ต่าง ๆ หลังผ่านกระบวนการย่อยในหลอดทดลอง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ศรีสุข. กลาวขวัญ, Klaokwan Srisook., สีมาขันธ์ เสาวนีย, Seemakhan. S, เกตุกล ปริยาภา, Pariyapha Ketkool., กันแกว. พรสุดา, Pornsuda Kankaew., เอกรัฐ ศรีสุข., Ekaruth Srisook., หริมเพ็ง. กาญจนา, Karnjana Hrimpeng., เบญจวรรณ ชิวปรีชา., Benchawan Chiwapreecha., เลียดประถม. คํารณ. ฤทธิ์ตานการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาปาชุมชนบานอางเอ็ด จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
ชัชวิน เพชรเลิศ., Chatchawin Petchlert., รอมลี. สุพัตรา, Romlee. S, ัตนเกลอนสม. พรรณาร, Pannarat Kleansom. ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของผงเครื่องเทศ (ผงกะหรี่และผงพะโล) บางชนิด จากตลาดทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
อภิรดี ปิลันธนภาคย์., สุดารัตน์ สวนจิตร., Apiradee Pilantanapak., Sudarat Suanjit. ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากรานาเกลือ ปีที่ 1. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., สุนิสา ริมเจริญ., Sunisa Rimcharoen., ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., วรบุตร. ปิยนุช, Piyanuch Worabud, จรรยา อ้นปันส์., Onpans ๋J. วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ไม่สมดุลสูง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
ศิริอรุณรัตน์. สุพิศ, Siriarunrat. S, พิริยา ศุภศรี., Suppasri. P, รัชนีวรรณ รอส., Ross. R. วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2557;22(3)
อภิญญา นวคุณ., Apinya Navakhun., เพ็ชรเปลี่ยน อรอุมา, Petplian. O-u-ma, จันทรแกว. อนุรักษ, Anurak Chankaew. วิธีสกัดดวยอัลตราโซนิคสําหรับการหาปริมาณซัลโฟนาไมดในเนื้อไก. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal. 2557;19(ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย.)
กำจัดโศรก. วัชรี, Kamjudsrok. W, ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์., Sarunya Lertputtarak. ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. [Internet]. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review. 2557;9(2)Available from: http://www.ex-mba.buu.ac.th/web%20JGSC/Journal/Volume_9-2/111-126.pdf
รัตนะชิตธวัช. สิริเชษฐ์, Rattanachitthawat. S. ศักยภาพของสารสกัดจากดอกบัวสายที่ผ่านกระบวนการสกัดแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด์ ปริมาณแอนโทไซนานิน ปริมาณโปรแอนดทไซยานิดินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. สระแก้ว. (Sakaeo). : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. (Burapha University Sakaeo Campus).; 2557.
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., ปรีชา ภูวไพรศิริศาล., Phuwapraisirisan P. ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2557.
จิรวัฒนธรรม. ลักษณ์มี, Laksamee Jirawattanatham., ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee., เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Charoenwit Sompongtam. สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2557;9(2)

Pages