งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2097 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
ปิยฉัตร วัฒนชัย., Piyachat Wattanachai., สุนันทา วงศ์เพียร., ขนิษฐา ผาเจริญ., Sunanta Wongphain., Khanittha Phacharoen. การไพโรไลซิสร่วมระหว่างชีวมวลและขยะพลาสติก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การไหลซึมของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าซโซฮอลผ่านชั้นใต้ดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olarn Thinbangtieo. กำนันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 2556;5(3)
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. กำลังและความเหนียวของข้อต่อโครงสร้างเหล็ก ที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหว (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นิสากร กรุงไกรเพชร., Nisakorn Krungkraipetch. กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร., Nongnud Tangkrock-olan. กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ความคงทนของคอนกรีตเสริมเหล็กภายหลังซ่อมแซมและเผชิญกับการทำลายของเกลือคลอไรด์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์., ชัยณรงค์ ศรีมันตะ., Pattavee Sattayavongtip., Chainarong Srimanta. ความคาดหวังของนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ระวิวรรณ สัมฤทธิ์., Raviwon Sumrit., ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์., Kwanchadil Pisalphong. ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งบรรณารักษ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
วรรณวิชนี ถนอมชาติ., วิจิตรจรรยา. วรรณภา, Wanvicechanee Tanoamchard., Wannapa Wichitchanya. ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรมสัมพันธ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กิตติวราวุฒิ. จารุวรรณ, Kittiwarawut. J, อำนวยพรสถิตย์. สุพรรณี, Supannee Amnuaypornsathit. ความน่าเชื่อถือของ "ดัชนีวัดความบกพร่องความสามารถของคอ" ในการประเมินความบกพร่องความสามารถของผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม จังหวัดตราด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม., Charoenwit Sompongtam. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด จังหวัดตราด. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล., ศิรดา จารุตกานนท์., Sirada Jarutakanont., Suchada Wuttipanyarattanakul. ความมีประโยชน์ของข้อมูลในงบการเงินจากการเลือกวิธีการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ด้วยวิธีตีราคาใหม่. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา = Burapha Journal of Business Management 2556;2(2)
ลักษณาพร กรุงไกรเพชร., Luksanaporn Krungkraipetch., วงศ์สุวรรณ. กนกวรรณ, Wongsuwan. K, คณะแพทยศาสตร์., Faculty of Medicine. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ตีระเมธี. จิตรา, ภูคํา. ณัฏฐวดี, ภัทรจินดา. สุนันท, Jittra Teeramaethee., Natthawadee Phukham., Sunan Patarajinda. ความหลากชนิดของคาลานอยดโคพีพอดทะเล บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร: การรายงานโคพีพอดที่พบเป นครั้งแรกในประเทศไทย. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง = Journal of Fisheries Technology Research. 2556;7(S1)
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร., สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Nongnud Tangkrock-olan. ความหลากชนิดของปูน้ำเค็มบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
รุจิรา จำปาปน., ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์, พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา., Ruchira Chompapon., Chanawat Tuntiwaranuruk., Pongrat Dumrangrojwattana. ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย. ความหลากชนิดของโคพีพอดและไมซิด ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแรด จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
จิรภัทร ขาวทุ่ง., เบญจวรรณ ชิวปรีชา., พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา., Chiraphat Khaothung., Benchawan Chiwapreecha., Pongrat Dumrangrojwattana. ความหลากหลายของหอยทะเลจิ๋ว (Gastropoda: caenogastropoda ตามแนวชายฝั่งบริเวณ เกาะแรด จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เบญจวรรณ ชิวปรีชา., Benchawan Chiwapreecha. ความหลากหลายชนิดพรรณไม้น้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์และลำน้ำสาขา. ชลบุรี (Chon buri).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2556.
สุเมตต์ ปุจฉาการ. ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2555. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย., Khwanruan Srinui. ความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กมลชนก เศรษฐบุตร., Kamolchanok Sreshthaputra. ความเป็นชุมชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน ที่มีต่อความภักดีในตราสินค้า. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อิงคเตชะ. อรวรีย์, Ingkatecha. O, พละศูนย์. รณรงค์, Palasoon. R, Faculty of sport science. ความแตกต่างของรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของรยางค์ขาในการวิ่งเท้าเปล่าและการสวมรองเท้าวิ่งในเพศชายและเพศหญิง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University).; 2556.

Pages