งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3418 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2559
ไข่เจริญ. เสกสรร, Khaicharoen. S, มยุรี พิทักษ์ศิลป์., Mayuri Phithaksilp., ใจดี วัลลภ, Wanlop Jaidee., พฤกษะริตานนท์ สมจิต, Prueksaritanond. S. ผลของการฝึกผ่อนลมหายใจออกช้าโดยการเป่ากังหันลมต่อความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. บูรพาเวชสาร = Burapha Journal of Medicine 2559;4(1)
ศิริวรรณ ชูศรี., Siriwan Choosri., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., Wilaiwan Phuangsanthia., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., ฟ้ากระจ่าง. ศิรประภา, Siraprapa Fakrajang., เสถียรวงศ์นุษา. วรกานต์, Sathienvongnusa. W. ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ฉัตรชัยพันธ์. ทัตติกา, Chatchaiphan. T, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., Suwanna Junprasert., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul. ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(3)
วริยา วชิราวัธน์., Wariya Wachirawat., วัฒนสินธุ์. ศิริวัลห์, Vatanasin. S, ทัศนีย์ วรภัทรากุล., Worapattrakul. T, ศิลปรัตนาภรณ์ อังคนา, Sinraparattanaporn A. ผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองที่เน้นการสร้างสุขในผู้เป็นความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ผลของด่างเร่งปฏิกิริยาต่อสมบัติของมอร์ต้าร์จากเถ้าถ่านหิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ผลของอุณหภูมิบ่มต่อกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าถ่านหิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
โคตรสังข์. กนกวรรณ, Khotsang. K, แสงอินทร์. ศิริวรรณ, Sangin. S, อุษา เชื้อหอม., Usa Chuahorm. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนม ระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้า และการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(1)
คงเพียรธรรม. อรวรรณ, Khongphianthum. O, สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Chanandchidadussadee Toonsiri. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูป การควบคุมอาหาร และเส้นรอบเอวของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะอ้วนลงพุง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(4)
จันทวาส. คณิตา, Chantawat. K, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Chanandchidadussadee Toonsiri., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Rattanagreethakul S. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(3)
เทียบคุณ. เพ็ญประภา, Thiebkhun. P, วารี กังใจ., Waree Kangchai., สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์., Sirilak Somanusorn. ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(1)
น้ำดอกไม้. สมบัติ, Numdokmai. S, จินตนา วัชรสินธุ์., Wacharasin. C, วรรณี เดียวอิศเรศ., Wannee Deoisres. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(1)
เกษรบัว. พัชมณฑ์, Kasonbua. P, แนบเกษร ชนัดดา, Nabkasorn. C, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์., Pornpat Hengudomsub. ผลของโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2559;24(2)
หะยีเซะ. วนิสา, Hayeese. W, ทรัพย์อินทร์. นุชสรา, Sap-In. N, พิชัยสงคราม. ศิราคริน, Pichaisongkram. S, นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(2)
phone. TKhantha, วิมลรัตน์ จตุรานนท์., Wimonrat Chaturanon., นลินี บำเรอราช., Nalinee Bumrerraj. ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education, Burapha University. 2559;27(1)
วุฒิชาติ สุนทรสมัย., Vuttichat Soonthonsmai. พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดข้าวหลาม จากตลาดหนองมน บางแสน จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
โยธะพันธ์. อิทธิพัทธ์, Yotapan. I. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
อินใจ พวงทอง, Inchai. P, สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang., ศรีวรรณ ยอดนิล., Sriwan Yodnil., คำแร่. น้ำทิพย์, Cumrae. namtip. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแสนสุขและจิตอาสาผู้สุงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สุภาทิตย์. นภัสวรรณ, Supatit. N, บุญรอด บุญเกิด., Boonrod Boongird., ยองเพ็ชร. บุญเลิศ, Yongphet. B. พิธีกรรมศพของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
ยุพาพินท์ สุกัญญา, Yupapin. S, อาทิเวช. อุทัย, Arthiwej. U. มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์สื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(2)
นาคสุขไพบูลย์. เกียรติ์ชาย, Naksukpaiboon. K, สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang., ศรีวรรณ ยอดนิล., Yodnik. S. ยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินของรัฐ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development 2559;11(2)
นิสากร กรุงไกรเพชร., Nisakorn Krungkraipetch., ฤทธิ์งาม. อริสรา, Ritngam. A, วิริยะ. ชรัญญากร, Viriya. C. รูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาว. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(3)
เพ็ญนภา กุลนภาดล., kulnapadol. P, สุวรรณโพธิ์. ผลาดร, Paladorn Suwannapho., ประชา อินัง., Pracha Inang. รูปแบบการคิดสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ม่วงคุ้ม. สายฝน, Moungkum. S. รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เขตภาคตะวันออก ของประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ฉันทนา จันทวงศ์., Chantana Chantawong., นันทพร ภัทรพุทธ., Nantaporn Pattarabuddha., ลือกิตินันท์. วรรณภา, Luekitinan. W, กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่., Kanvalai Nontakaew Ferry. รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของแรงงานสูงอายุนอกระบบในชุมชนชายทะเลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ชาวระนอง. วิเศษ, Chaoranong. W, คุณวุฒิ คนฉลาด., Kunawudh Konchalard., นิยมศรีสมศักดิ์. สิทธิพร, Sittiporn Niyomsrisomsak. รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 . วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of educational administration Burapha University. 2559;10(1)

Pages