งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2063 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
วุฒิกร เที่ยงธรรม., กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่., พรรัตน์ แสดงหาญ., Wuttikon Theingtham., Kanvalai Nontakaew Ferry., Pornrat Sadangharn. บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา = Burapha Journal of Business Management 2556;2(2)
จันทร์เรือง. ฐานชน, Tanachon Chandruang., ภารดี มหาขันธ์., Paradee Mahakhan., เทพจำนงค์. ยิ่งยศ, Yingyos Thepjumnong. บ้านเรียนมรดกใหม่: การให้การศึกษาแบบองค์รวมผ่านละคร. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(37)
ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์., สุวดี สกุลคู., จุฬาลักษณ์ บารมี., Suwadee Sakulkoo., Chutarat Chunsiripong. ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์ที่ผิวหน้าและการแทรกซึมคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตที่ตั้งอยู่สิ่งแวดล้อมทะเลของไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีตสำหรับการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีชัย สำราญวานิช., Taweechai Sumranwanich. ปริมาณคลอไรด์วิกฤตในคอนกรีตสำหรับการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริม(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อมรรัตน์ ชมรุ่ง., Amonrat Chomrung., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon. ปริมาณไขมัน รงควัตถุแคโรทีนนอยด์ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มความเข้มสีของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช., นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol. ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2556;21(1)
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล., Wichamanee Yuenyongputtakal. ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสของผักและผลไม้. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2556;18(226-233.)
เจนจิรา เจริญการไกร., สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., Suwanna Junprasert., วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม., Wannipa Asawachaisuwikrom. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมของพยาบาลวิชาชีพจังหวัดระยอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2556;21(1)
อรุณฉลาด. เอกชัย, Aekachai Arunchalard., ชิงชัย เมธพัฒน์., Chingchai Methaphat., กุหลาบ รัตนสัจธรรม., Koolarb Rudtanasudjatum. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการจัดการสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบลให้บรรลุเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The Public Health Journal of Burapha University 2556;8(1)
สิรภัทร เรืองคง., Sirapat Rueangkhong. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับคดียาบ้าของผู้ต้องขัง: กรณีศึกษา เรือนจำพิเศษพัทยา. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law 2556;5(3)
สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ., กรวิภา เทียนภาสกร., Somsak Pratomsrimek., Kornwipa Tienpaskorn. ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง กรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สถาพร พฤฑฒิกุล., Sataporn Pruettikul. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ปฏิญญา เอี่ยมสำอางค์., รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์., พรนภา หอมสินธุ์., Patinya Aeamsamarng., Rungrat Srisuriyawet., Pornnapa Homsin. ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา = The Public Health Journal of Burapha University. 2556;8(1)
ทรรศิน ปณิธานะรักษ์. ผลกระทบของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว 2553 ต่อชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อนสกุล Sinularia. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สมควร เฟ้นดี้., สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., ยุวดี ลีลัคนาวีระ., Suwanna Junprasert., Yuwadee Leelukkanaveera. ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์., Pattavee Sattayavongtip. ผลการใช้กิจกรรม "จริยธรรมต่อสังคม" ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิต รายวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University); 2556.
ทิพย์สุดา โกยวาณิชย์., Tipsuda Koyvanich., ประชา อินัง., ดลดาว ปูรณานนท์., Pracha Inang., Doldao Purannon. ผลของการปรึกษากลุ่มตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของวัยรุ่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of education. 2556;24(2)
สนธิ์จันทร์. วิรัตน์, Wirat Sonchan., ประทุม ม่วงมี., Pratoom Muongmee. ผลของการฝึกแบบอินเทอร์วาลในระดับความหนักและระยะเวลาต่างกันที่มีต่อความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ ปริมาณฮีโมโกลบิน สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก และแอนแอโรบิกเทรชโฮล. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ = Journal of public health. 2556;8(1)
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., ธีรนุช ชละเอม., นลินรัตน์ ชูจันทร์., พรรณิภา เกิดน้อย., อรุณี ส่องประเสริฐ., วันวิสาข์ สนใจ., ศิวพร กรมขันธ์., ฉวีวรรณ ชื่นชอบ., ไพูรย์ สุขีชล., Suwanna Junprasert., Chanandchidadussadee Toonsiri., Teeranuch Chala-em., Nalinrat Choojun., Pannipa Kirdnoi., Arunee Songprasert., Wanwisa Sonjai. ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ., วรเทพ มุธุวรรณ., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., อมรรัตน์ กนกรุ่ง., ศิริวรรณ ชูศรี., นัณทิญา ยิ้มเจริญ., Saowapa Sawatpeera, Vorathep Muthwan., Wilaiwan Phuangsanthia., Amonrat Kanokrung., Siriwan Choosri., Manuntiya Yimcharoen. ผลของการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนโดยโคพีพอดต่อการพัฒนาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
บุญรัตน์ ประทุมชาติ., กระสินธุ์ หังสพฤกษ์., Boonyarath Pratoomchat., Krasin Hunsapruerke. ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลันต่อการรอดตาย พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสรีระเคมีของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ดวงทรัพย์ วรรณประเวศ., สหัทยา รัตนจรณะ., สุวดี สกุลคู., Sahattaya Rattanagarna., Suwadee Sakulkoo. ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงที่มีต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
สาธร หมื่นสกุล., วัลภา คุณทรงเกียรติ, อาภรณ์ ดีนาน., Sathorn Muensakul., Wanlapa Kunsongkeit., Aporn Deenan. ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)

Pages