งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2041 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
เสาวภา สวัสดิ์พีระ., วรเทพ มุธุวรรณ., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., อมรรัตน์ กนกรุ่ง., ศิริวรรณ ชูศรี., นัณทิญา ยิ้มเจริญ., Saowapa Sawatpeera, Vorathep Muthwan., Wilaiwan Phuangsanthia., Amonrat Kanokrung., Siriwan Choosri., Manuntiya Yimcharoen. ผลของการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนโดยโคพีพอดต่อการพัฒนาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
บุญรัตน์ ประทุมชาติ., กระสินธุ์ หังสพฤกษ์., Boonyarath Pratoomchat., Krasin Hunsapruerke. ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลันต่อการรอดตาย พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสรีระเคมีของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ดวงทรัพย์ วรรณประเวศ., สหัทยา รัตนจรณะ., สุวดี สกุลคู., Sahattaya Rattanagarna., Suwadee Sakulkoo. ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงที่มีต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
สาธร หมื่นสกุล., วัลภา คุณทรงเกียรติ, อาภรณ์ ดีนาน., Sathorn Muensakul., Wanlapa Kunsongkeit., Aporn Deenan. ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ผลของความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการซึมผ่านน้ำและกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้าถ่านหิน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร., จิรายุ สินเจริญทรัพย์., Nongnud Tangkrock-olan., Jirayu Sincharoensup. ผลของความเค็มต่ออัตราการรอดตายและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเพรียงทราย (Perinereis nuntia). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2556;18(2)
จารุนันท์ ประทุมยศ., วรเทพ มุธุวรรณ., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., วิรชา เจริญดี., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., ศิริวรรณ ชูศรี., Jarunan Pratoomyot., Vorathep Muthwan., Nattawut Luang-oon., Wiracha Charoendee., Wilaiwan Phuangsanthia., Siriwan Choosri. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และการเจริญพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สุดสายชล หอมทอง., วชิราภรณ์ ก้องกังวาลย์., Sudsaichon Homthong., Wachiraporn Kongkangwal. ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญของ Chaetoceros calcitrans. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
กันทิมา สุวรรณพงศ์., Guntima Suwannapong. ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญของแมลงวันหัวเขียวที่มีบทบาทสำคัญทางนิติเวชในประเทศไทย. ชลบุรี. (chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา. ผลของเงินส่งกลับของแรงงานต่อรายจ่ายครัวเรือนในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University); 2556.
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์., วารี กังใจ., รวีวรรณ เผ่ากัณหา., Pornpat Hengudomsub., Waree Kangchai., Raweewan Paokunha. ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
เมืองศิริ. ยุพิน, วัลภา คุณทรงเกียรติ, Wanlapa Kunsongkeit., ภาวนา กีรติยุตวงศ์., Pawana Keeratiyutawong. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2556;21(1)
สุภาวดี เงินยิ่ง., พิริยา ศุภศรี., วรรณทนา ศุภสีมานนท์., Piriya Suppasri., Wantana Suppaseemanont. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการจัดการกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(4)
สุกัญญา เจริญวัฒนะ., กนก พานทอง., จันทนา วังคะออม., Sukanya Chardenwattana., Kanok Panthong., Sukanya Charoenwattana. พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบยั่งยืน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค., ปริยา นุพาสันต์., Thanida Trakulsujaridchot., Pariya Nuphasant. พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตลาเทกซ์ : สมบัติต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และสมบัติทางเคมีกายภาพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
วรเทพ มุธุวรรณ., เสาวภา สวัสดิ์พีระ., ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., ปรารถนา ควรดี., ศิริวรรณ ชูศรี., นัญทิญา ยิ้มเจริญ., อธิกพันธ์ ภูธนศิริชนิสรา., Vorathep Muthwan., Saowapa Sawatpeera, Nattawut Luang-oon., Pratthana Khuandee., Siriwan Choosri. พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศิวัช บุญเกิด., ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์., ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์., Chaiyon Praditsil., Pricha Plampongsant., Siwat Bunkerd. พัฒนาการเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556;21(35)
วรรณภา กสิฤกษ์. พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ย่อยปลาสลิดหินบางชนิดในประเทศไทย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., พรนันท์ คุณธร., ประสาร อินทเจริญ., สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ., Anukul Buranapratheprat., Poranan Khunathorn., Prasarn Intacharoen., Suthida Kan-atireklarp. ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., ยชนา เชิดชูจันทร์., นฤมล คงเมือง., ประสาร อินทเจริญ., สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ., วิชญา กันบัว., Anukul Buranapratheprat., Yodchana Choetchoojun., Naruemon Kongmaung., Prasarn Intacharoen., Suthida Kan-atireklarp., Vichaya Kunboa. ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองในฤดูแล้งและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2553. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)
สุเมตต์ ปุจฉาการ., คมสัน หงภัทรคีรี, , Sumatt Putchakarn. ฟองน้ำทะเลและเอคไตโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สกุล อ้นมา., สถาพร ไปเหนือ., Sakun Onma., Sathaporn Painuea. ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในมุมมองของประชาชน :กรณีศึกษา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อาภรณ์ ดีนาน., สงวน ธานี., Aporn Deenan., Sanguan Thanee. ภาวะอ้วนของวัยรุ่น: ประสบการณ์การป้องกันและควบคุมน้ำหนักเกินของวัยรุ่นและผู้ปกครอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21(3)
ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร., อรรัมภา ไวยมุกข์., เอกพล ทรงประโคน., ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, Tanapat Lekkiatkhachorn., Awnrumpa Waiyamuk., Ekapon Songprakhon., Sirisak Jungthawan. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 2556;5(3)
วิเชียร ชาลี., Wichian Chalee. ระดับคลอไรด์วิกฤติในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้ที่แช่ในสภาวะแวดล้อมทะเล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal 2556;18(2)

Pages