งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 2127 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2556
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, Chade Sirisawat. การสอนให้คิดและสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา. วารสารศึกษาศาสตร์ 2556;24(1)
สุวรรณา ภาณุตระกูล., กาญจนา อดุลยานุโกศล., ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์, Suwanna Panutrakul. การสะสมตัวของโลหะหนักในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในทะเลในประเทศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
จเร จรัสจรูญพงษ์., ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์., กล่าวขวัญ ศรีสุข., Jaray Jaratjaroonphong., Prapapan Techasauvapak., Klaokwan Srisook. การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร 1, 1-บิส-(เฮทเทอโรเอริล) อัลเคนและอนุพันธ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
จรัสจรูญพงศ์. จเร, Jaray Jaratjaroonphong., ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์., Prapapan Techasauvapak., กล่าวขวัญ ศรีสุข., Klaokwan Srisook. การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตร. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ทวีเดช. สมรัฐ, Taweedet. S, วิรชา เจริญดี., Wiracha Charoendee., เทศคง ชนะ, Teskong. C, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Luangoon. N. การสำรวจความชุกและโอกาสเกิดโรคในปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus (Herre, 1972). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ประเทิน มหาขันธ์., Pratern Mahakan. การอนุรักษ์เพลงละครร้อง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กนกวรรณ สาโรจน์., Kanokwan Sagojna. การออกเสียงสระภาษาเกาหลีของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน., Nattawut Luang-oon., เจริญดี วิรชา, Wiracha Charoendee., วิไลวรรณ พวงสันเทียะ., Wilaiwan Phuangsanthia. การออกแบบและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., สุรสิงห์ ไชยคุณ., Nirun Witit-anun., Surasing Chaiyakun. การเตรียมฟิล์มบางนาโนของ TiOxNx สำหรับประยุกต์ในกระจกทำความสะอาดตัวเอง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล., นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., อรรถพล เชยศุภเกตุ., Kanchaya Honglertkongsakul., Nirun Witit-anun., Attapol Choeysuppaket. การเตรียมฟิล์มบางใสนำไฟฟ้าด้วยเทคนิค รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., ศักดิ์เกษม เกษมสุข., Rungnapha Saeeng., Uthaiwan Siriou., Sakkasem Kasemsuk. การเตรียมสารอนุพันธ์ใหม่ของ andrographolide เพื่อใช้ศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อรรถพล เชยศุภเกตุ., นิรันดร์ วิฑิตอนันต์., กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล., Attapol Choeysuppaket., Nirun Witit-anun., Kanchana Piboon. การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะฟิล์มบางนาโนของอลูมิเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอคตีฟสปัตเตอริง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อำนวยพรสถิตย์. สุพรรณี, Supannee Amnuaypornsathit., กิตติวราวุฒิ. จารุวรรณ, Kittiwarawut. J, ปทุมานนท์. พลอยชนก, Ploychanok Pathumanont. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาระหว่างการทำกายภาพบำบัดและการนวดแผนไทยในผู้ป่วยปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., Anukul Buranapratheprat., อัญญดา มีสุข., Aunyada Meesook. การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอบริเวณพื้นผิวทะเลอันดามัน จากการประมวลผลภาพดาวเทียมอะควา โมดิส (Aqua MODIS). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2556;18(1)
ธวัชชัย นาอุดม., อนุกูล บูรณประทีปรัตน์., กิตติยา หอมหวน., ประสาร อินทเจริญ., Tawatchai Na-u-dom., Anukul Buranapratheprat., Kittiya Homhual., Prasarn Intacharoen. การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2556;18(2)
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., จเร จรัสจรูญพงษ์., Rungnapha Saeeng., Uthaiwan Siriou., Jaray Jaratjaroonphong. การเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กิตติกรชัยชาญ. กฤติน, Kittikornchaichan. K. การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการระงับความรู้สึก (วางยาสลบ) โดยให้ข้อมูลก่อนการระงับความรู้สึก (วางยาสลบ) ในรูปแบบวิดีทัศน์ในผู้ป่วยหูหนวกเป็นใบ้. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
กฤษณะ ชินสาร., สุวรรณา รัศมีขวัญ., สุนิสา ริมเจริญ., ภูสิต กุลเกษม., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., สุภาวดี ศรีคำดี., Krisana Chinnasarn., Suwanna Rasmequan., Sunisa Rimcharoen., Pusit Kulkasem., Benchaporn Jantarakongkul., Supawadee Srikamdee. การเรียนรู้รวมแบบลูกผสมสำหรับการประมาณมูลค่าซอฟต์แวร์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ศิริอ่อน อุทัยวรรณ, Uthaiwan Siriou., พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์., เสนาภักดิ์ วราพงษ์. การใช้ ionic liquid เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ C-glycosyl heteroaromatic derivatives. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
ปิยฉัตร วัฒนชัย., Piyachat Wattanachai., สุนันทา วงศ์เพียร., ขนิษฐา ผาเจริญ., Sunanta Wongphain., Khanittha Phacharoen. การไพโรไลซิสร่วมระหว่างชีวมวลและขยะพลาสติก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. การไหลซึมของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าซโซฮอลผ่านชั้นใต้ดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
โอฬาร ถิ่นบางเตียว., Olarn Thinbangtieo. กำนันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 2556;5(3)
อานนท์ วงษ์แก้ว., Arnon Wongkaew. กำลังและความเหนียวของข้อต่อโครงสร้างเหล็ก ที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหว (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.
นิสากร กรุงไกรเพชร., Nisakorn Krungkraipetch. กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2556;21
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร., Nongnud Tangkrock-olan. กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2556.

Pages