งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3218 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2558
สุจริต. ศักดา, Sujarit. S, ธรรมะ. ดวงพร, Thamma. D, ละลอกน้ำ. นคร, Nakhon Lalognum. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจำ รายวิชาการออกแบบสารสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
ศุภ์ธนัชภัคชนา. สิริยุพิน, Suthanatphakchansa. S, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., Vichit Suratruangchai., ฉลอง ทับศรี., Chalong Tubsree. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(2)
พิณพาทย์. ชูชาติ, Chuchart Pinpart., วิชิต สุรัตน์เรืองชัย., Suratruangchai V. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;10(2)
ศรีวรรณ ยอดนิล., Sriwan Yodnil., มานพ แจ่มกระจ่าง., Manop Jamkrajang., สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang., ดุสิต ขาวเหลือง., Dusit Khawloueng., ทองอินทร์. แดน, Tong-in. D, เกรียงศักดิ์ บุญญา., Kriengsak Boonya., เมธี ธรรมวัฒนา., Maytee Thamwattana. การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
ศรีวรรณ ยอดนิล., Yodnil S, มานพ แจ่มกระจ่าง., Manop Jamkrajang., สมหมาย แจ่มกระจ่าง., Sommai Jamkrajang., ดุสิต ขาวเหลือง., Dusit Khawloueng., ทองอินทร์. แดน, Tong-in. D, เกรียงศักดิ์ บุญญา., Kriengsak Boonya., เมธี ธรรมวัฒนา., Maytee Thamwattana., ศรีสวัสดิ์. สมาน, Srisawat. S, พีระพงษ์ สุดประเสริฐ., Perapong Sudprasert., พลอินทร์. พันธ์ศักดิ์, Polin P. การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
บุญรัตน์ ประทุมชาติ., Boonyarath Pratoomchat., แสงประดับ. สกนธ์. การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณาจากขนาดและระดับโปรตีน. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สมีน้อย. ยุภาพร, Sameenoi. Y. การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเพื่อวิเคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงในตัวอย่างอาหารทะเลแห้งโดยใช้อนุภาคนาโนซีเรียเป็นโพรบวัดสี. 2558.
นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี., Narinratana Kongjandtre., อัญชลี จันทร์คง., Anchalee Chankong. การพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ของปะการังแข็งในจังหวัดระยองหลังเหตุการณ์ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. 2553 และน้ำท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554. [Internet]. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2558;20(1)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3656/1063
วุฒิพันธุ์ชัย. วีระพงศ์, Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วุฒิพันธุ์ชัย. วีรพงษ์, Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย., Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุลาดำที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
วุฒิพันธุ์ชัย. วีระพงศ์, Verapong Vuthiphandchai., สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์., Subuntith Nimrat., วุฒิพันธุ์ชัย. วีระพงศ์, Verapong Vuthiphandchai. การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายแบบยั่งยืนเพื่อการค้าและการอนุรักษ์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ., Sawatpeera. S. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
เวธกา กลิ่นวิชิต., Wetha Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, มยุรี พิทักษ์ศิลป์., Mayuri Phithaksilp., รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์., Rachaneeporn Chueasuwan., สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Inchai. P, สุนันทา โอศิริ., Sunantha Osiri., เชาวน์นิยม. วนัสรา, Chaoniyom. W, ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, Tanongsak Yingratanasuk., ดนัย บวรเกียรติกุล., Danai Bawornkiattikul., กาญจนา พิบูลย์., Kanchana Piboon. การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่2). ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun. P, สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Inchai. P, คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanungnit U-Simat., กลิ่นวิชิต. พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit. การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2): รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแกนนำครอบครัว และชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สลิล ชั้นโรจน์., Salil Chanroj. การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
จันทร์ชลี มาพุทธ., Chanchalee Mapudh. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development. 2558;11(1)
วณิตา ขวัญสำราญ., Kwansumran. W, งามทิพยพันธุ์ อารีรัตน์, Ngamtippayapan. A, นุจรี ไชยมงคล, Nujjaree Chaimongkol., คณะพยาบาลศาสตร์., Faculty of Nursing. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. [Internet]. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2558;23(2)Available from: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/nursing/article/view/3671/1078
ชัชวิน เพชรเลิศ., Chatchawin Petchlert. การยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและฤทธิ์ยับยั้งการก่อกลายพันธุ์ของน้ำชาขลู่. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สวามินี ธีระวุฒิ., Theerawuth. S, ขวัญอ่อน. ปฏิยุทธ์, Kwunon. P. การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้มโดยการเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของการเคลือบน้ำมันหอมระเหย. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
สวามินี ธีระวุฒิ., Theerawuth. S, ขวัญอ่อน. ปฏิยุทธ์, Kwunon. P. การยืดอายุการเก็บรักษาหอยแมลงภู่สุกด้วยการเคลือบอัลจิเนตผสมสารกันหืนร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของสารละลายอัลจิเนตผสมสารกันหืน (ปีที่ 1). ชลบุรี. (ฺChonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (ฺBurapha University).; 2558.
สถาพร พฤฑฒิกุล., Sataporn Pruettikul. การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.
ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., สุนิสา ริมเจริญ., Sunisa Rimcharoen., กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., บุญทอง. ปิยตระกูล, Piyatrakol Boontong., ชาญสุภาพ. มานิต, Chansuparp. M. การรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดที่แสดงความรู้สึกด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มผสม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2558.

Pages