การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ข้อสังเกตว่าด้วยแนวทางการกระจายอำนาจของคณะทำงานการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น และข้อควรพิจารณาในการปฏิรูปการกระจายอำนาจแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น.

ทุนกับการแต่งงาน.

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข., Rungnapa Yanyongkasemsuk. ทุนกับการแต่งงาน. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(2)

Pages

Subscribe to งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  RSS

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80