การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก.

การกระจุกตัวและการรวมศูนย์ทางอำนาจว่าด้วยเรื่อง "ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ" : กรณีศึกษาว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศในกรณีระบบเกษตรกรรมทางอาหาร.

วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของชนชั้นนำไทยและพันธมิตร: ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุด.

สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี.

Pages

Subscribe to งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  RSS