สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุม มาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี.

สมบัติทางเคมี-กายภาพ และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้้ามัน รวมทั้งสมบัติ ของแป้งหลังการสกัดน้้ามันจากเมล็ดเงาะที่เป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม.

Pages

Subscribe to งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  RSS