ข้อสังเกตว่าด้วยแนวทางการกระจายอำนาจของคณะทำงานการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น และข้อควรพิจารณาในการปฏิรูปการกระจายอำนาจแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น.

ทุนกับการแต่งงาน.

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข., Rungnapa Yanyongkasemsuk. ทุนกับการแต่งงาน. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy. 2558;3(2)

Pages

Subscribe to งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  RSS