การประเมินกำลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยวิธีเพิ่มหน้าตัดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีเพิ่มหน้าตัดด้วยปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว และวิธีการพันด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้ว.

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกรดไขมันตลอดระยะพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta, Dana 1852) เปรียบเทียบกับไข่กุ้งการ์ตูน ลูกกุ้งการ์ตูนแรกฟักและกุ้งการ์ตูนวัยรุ่นจากธรรมชาติ.

การวิเคราะห์หาตำแหน่งบริเวณจำเพาะของ RTX ที่ใช้จับกับตัวตอบรับบนผิวเซลล์เป้าหมายของโปรตีนพิษ Adenylate cyclase-Hemolysin เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคไอกรนที่เกิดจากเชื้อ Bordetellapertussis.

รูปแบบการจัดการอาชีวอนามัยโดยการสร้างความมีส่วนร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก.

Pages

Subscribe to งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  RSS