งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

Found 3383 results
Author Keyword Title [ Year(Asc)]
2560
ธีระวุฒิ สวามินี, Theerawuth. S, ขวัญอ่อน. ปฏิยุทธ์, Kwunon. P. การประยุกต์ใช้สารเคลือบกันหืนจากอัลจิเนตเพื่อ ยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้ม: ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
แสงอินทร์. ศิริวรรณ, Sangin. S. การพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง. 2560;25(1)
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., Suwanna Junprasert., สมสมัย รัตนกรีฑากุล., Somsamai Rattanagreethakul., เจนจิรา เจริญการไกร., Jareankankai. J, นิสากร กรุงไกรเพชร., Nisakorn Krungkraipetch., สนั่นเรืองศักดิ์. ศิริยุพา, Sananreungsak. S, เตชะศักดิ์ศรี. ตติรัตน์, Tachasaksri. T, วิริยะ. ชรัญญากร, Viriya. C, ฤทธิ์งาม. อริสรา, Ritngam. A, ชำนาญช่าง. สุธารัตน์, Chamnanchang S, ยุวดี ลีลัคนาวีระ., Leelukkanaveera Y, จงเจริญ. อังคนา, ChongChareun. A, อังคประสาทชัย. วชรีกร, Aungkaprasatchai. W. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)
ศรีมงคล. สินีนาฏ, Srimongkol. S. การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ทรงยศ บัวเผื่อน., Songyot Buaphuen. บทบาทสื่อมวลชนในยุค คสช. กับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนในภาคตะวันออก. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
ตามเที่ยงตรง. รัตนาภรณ์, Tamteangtrong. R, แสงอินทร์. ศิริวรรณ, Sangin. S, วรรณี เดียวอิศเรศ., Wannee Deoisres. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. ารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)
ดารัสนี โพธารส., Darussanee Potaros. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)
พุทธรักษา. ณภาภัช, Puttharaksa. N, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Chanandchidadussadee Toonsiri., พรนภา หอมสินธุ์., Pornnapa Homsin. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University. 2560;25(1)
จุลวนิชย์พงษ์. ธนิดา, Julvanichpong. T. ผลการใช้เทคนิค classical relaxation ต่อระดับความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2560.
สุขสวัสดิ์. บุศรา, Suksawat. B, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์., Pornpat Hengudomsub., ชนัดดา แนบเกษร., Nabkasorn. C. ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความหวัง และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)
บุญงาม. ลลิตา, Boonngam. L, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ., Chanandchidadussadee Toonsiri., สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., Suwanna Junprasert. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2560;25(1)
2559
Kaweepol Sawangpaew., Jai-ue S. Anti the piracy on the international law of the sea. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
Sekarsari RWulan, Samrit Yossomsakdi., FeftaWijaya A, Chakkri Chaipinit. Good governance perspective on spatial planning in Batu City as a tourism city. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
Ribka A, Yossomasakdi. S, FeftaWijaya A, Chakkri Chaipinit. Policy formulation process in development plan for land transport in Tuban regency. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
สิรนนท์ธนา ณิษา, Siranonthana N, ประทุมยศ จารุนันท์, Pratoomyot J, วัฒนะโชติ จันทร์จรัส, Watanachote J. กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. 2559;21(2)
วงศ์สุทธิธรรม. โสรัตน์, Wongsuttitham. S, สุภาภรณ์ ด้วงแพง., Dungpaeng. S, วัลภา คุณทรงเกียรติ., Wanlapa Kunsongkeit. กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University 2559;24(2)
สุธิดา แจ้งประจักษ์., Suthida Changprachak. กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
แตงอ่อน. รัชนี, Tangon. R, นวลแสง. เจนวิทย์, Nuansang. J. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติ: ประสบการณ์ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law 2559;8(1)
กุลดิลก. พรรณพิลาศ, Kuldilok. P. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
สยาม ยิ้มศิริ., Siam Yimsiri. กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายเหนือ. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น., Narongrit Thongon. กลไกระดับเซลล์ของสภาวะกรดด้านโพรงลำไส้ลดการออกฤทธิ์ของโอมิพราโซลในการยับยั้งการดูดซึมแมกนีเซียมผ่านแผ่นเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยงคาโค-2. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
Wongsatjachock. W, หวังสัจจะโชค. วีระ. การกระจุกตัวและการรวมศูนย์ทางอำนาจว่าด้วยเรื่อง "ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ" : กรณีศึกษาว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศในกรณีระบบเกษตรกรรมทางอาหาร. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา = Burapha Journal of Political Economy 2559;4(1)
กฤษณะ ชินสาร., Krisana Chinnasarn., สุวรรณา รัศมีขวัญ., Suwanna Rasmequan., เบญจภรณ์ จันทรกองกุล., Benchaporn Jantarakongkul., ภูสิต กุลเกษม., Pusit Kulkasem., อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์., Annupan Rodtook., Khoeun. R, อินทรมณี. ธนินท์, Intaramanee. T. การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้น. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา., Chutiwan Dechsakulwatana., ภิญญาคง. อรฤทัย, Pinyakong. onruthai. การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อม. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.
รุ่งนภา แซ่เอ็ง., Rungnapha Saeeng., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., Uthaiwan Siriou., อธิพรชัย. อนันต์, Athipornchai A. การค้นคว้าและพัฒนาสาร propargyl glycosides ให้เป็นสารกลุ่มใหม่สำหรับเครื่องสำอางค์ผิวขาว. ชลบุรี. (Chonburi).: มหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).; 2559.

Pages