แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรี.

Titleแพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรี.
Publication TypeResearch
Year of Publication2552
Authorsสมสุข มัจฉาชีพ., สุนันทา โอศิริ., Somsook Matchacheep., Sunantha Osiri.
Corporate Authorsคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsการรักษาด้วยสมุนไพร - - วิจัย., การแพทย์แผนโบราณ - - ไทย - - จันทบุรี - - วิจัย., พืชสมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย., พืชสมุนไพร - - ไทย - - จันทบุรี., สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์.
Abstractการวิจัยเรื่อง แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลแพทย์พื้นบ้าน และเครือข่ายแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาและรวบรวมการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคของแพทย์พื้นบ้าน และเพื่อศึกษาตรวจสอบชนิดพืชสมุนไพรและลักษณะทางพฤกศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยการเก็บข้อมูลสัมภาาณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แพทย์พื้นบ้านในการใช้พืชสมุนไพรและการบันทึกชนิดลักษณะสมุนไพรที่ใช้ แผล่งของสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2551 การศึกษาการใช้สมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านใน 3 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอของจังหวัดจันทบุรี โดยการสัมภาษณ์แพทย์พื้นบ้าน จำนวน 10 คน เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคได้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อท้องถิ่น ส่วนที่ใช้ สรรพคุณและวิธีการใช้ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรมาจัดทำพรรณไม้แห้งเพื่อตรวจระบุชนิดพืชด้วยรูปวิธาน และเปรียบเทียบตัวอย่างพืชที่หอพรรณไม้กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ทั้งหมด 219 ชนิด จาก 83 วงศ์ แล้วจัดทำตารางเปรียบเทียบระหว่างชื่อทั่วไปและชื่อวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพรจากคำบอกเล่าของหมอพื้นบ้านกับเอกสารอ้างอิง พบว่ามีสมุนไพรจำนวนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้
Notesผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมสุข มัจฉาชีพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา โอศิริ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
Research Notesงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณเงินแผ่นดินภายใต้แผนงานวิจัย สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออก พ.ศ. 2552
Alternate TitleFolk medicine and herbal used in Chantaburi province.

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80