แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรี.

Titleแพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรี.
Publication TypeResearch
Year of Publication2552
Authorsสมสุข มัจฉาชีพ., สุนันทา โอศิริ., Somsook Matchacheep., Sunantha Osiri.
Corporate Authorsคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsการรักษาด้วยสมุนไพร - - วิจัย., การแพทย์แผนโบราณ - - ไทย - - จันทบุรี - - วิจัย., พืชสมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย., พืชสมุนไพร - - ไทย - - จันทบุรี., สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์.
Abstractการวิจัยเรื่อง แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลแพทย์พื้นบ้าน และเครือข่ายแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาและรวบรวมการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคของแพทย์พื้นบ้าน และเพื่อศึกษาตรวจสอบชนิดพืชสมุนไพรและลักษณะทางพฤกศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยการเก็บข้อมูลสัมภาาณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แพทย์พื้นบ้านในการใช้พืชสมุนไพรและการบันทึกชนิดลักษณะสมุนไพรที่ใช้ แผล่งของสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2551 การศึกษาการใช้สมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านใน 3 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอของจังหวัดจันทบุรี โดยการสัมภาษณ์แพทย์พื้นบ้าน จำนวน 10 คน เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคได้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อท้องถิ่น ส่วนที่ใช้ สรรพคุณและวิธีการใช้ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรมาจัดทำพรรณไม้แห้งเพื่อตรวจระบุชนิดพืชด้วยรูปวิธาน และเปรียบเทียบตัวอย่างพืชที่หอพรรณไม้กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ทั้งหมด 219 ชนิด จาก 83 วงศ์ แล้วจัดทำตารางเปรียบเทียบระหว่างชื่อทั่วไปและชื่อวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพรจากคำบอกเล่าของหมอพื้นบ้านกับเอกสารอ้างอิง พบว่ามีสมุนไพรจำนวนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้
Notesผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมสุข มัจฉาชีพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา โอศิริ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
Research Notesงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณเงินแผ่นดินภายใต้แผนงานวิจัย สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออก พ.ศ. 2552
Alternate TitleFolk medicine and herbal used in Chantaburi province.