การเก็บรวบรวมแพลงก์ตอนพืชทะเลบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น.

Titleการเก็บรวบรวมแพลงก์ตอนพืชทะเลบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น.
Publication TypeResearch
Year of Publication2539
Authorsธิดารัตน์ น้อยรักษา., อมรรัตน์ ชมรุ่ง., Thidarat Noiraksar., Amonrat Chomrung.
Corporate Authorsสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Institute of Marine Science.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา., แพลงค์ตอนพืช., แพลงค์ตอนพืชทะเล - - ไทย - - ชลบุรี., แพลงค์ตอนพืชทะเล.
Abstractการแยกแพลงก์ตอนพืชทะเล 30 ชนิด บริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โยทำให้แพลงก์ตอนพืชบริสุทธิ์ 2 วิธี คือ การใช้สารปฏิชีวนะร่วมกันระหว่าง เพนิซิลลิน จี สเตรปโตมัยซิน ซัลเฟต และคลอแรมฟีนิคัล ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน และการปั่นให้ตกตะกอนร่วมกับสารปฏิชีวนะ พบว่าทั้ง 2 วิธี ไม่มีผลยับยั้งการปนเปื้อนของแบคทีเรียในแพลงก์ตอนดิวิชัน ไซยาโนไฟต้า และยังเป็นอันตรายต่อเซลล์ของแพลงก์ตอนพืช ส่วนดิวิชันคลอโรไฟต้า และบาซิลลาริโอไฟต้า พบว่ามีการปนเปื้อนของแบคมีเรียจากการทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการปั่นตกตะกอนร่วมกับสารปฏิชีวนะ มากกว่าการใช้สารปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว Isolation of thirty species of marine phytoplankton from Bangsaen Beach, Chon Buri Province, were purified by two methods. The first, was using various antibiotic combination (penicillin G, streptomycin sulfate and chloramphenical) at different concentrations. The second was using centrifugation followed by antibiotics treatment. The two methods were not effective in eliminating bacteria of Division Cyanophyta and caused toxic to the cell. Moreover, phytoplankton of Division Chlorophyta and Bacillariophyta were contaminated by bacteria during the purification by using centrifugation with antibiotics more than by using antibiotics only.
Research Notesได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2539.
Alternate TitleThe collection of pure culture of Marine Phytoplankton on solid media.