ติดต่อเรา

นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : urarin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482