อนุกรมวิธานของหอยทะเลฝาคู่ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดชลบุรีและระยอง).

Titleอนุกรมวิธานของหอยทะเลฝาคู่ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดชลบุรีและระยอง).
Publication TypeResearch
Year of Publication2534
Authorsกิติธร สรรพานิช.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล.
Cityชลบุรี.
Typeงานวิจัย.
Keywordsสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา., หอยทะเลฝาคู่ - - ชายฝั่งทะเล - - ชลบุรี - - วิจัย., หอยทะเลฝาคู่ - - ชายฝั่งทะเล - - ระยอง - - วิจัย.
Abstractจากการเก็บรวบรวมตัวอย่างหอยทะเลฝาคู่จากท่าเทียบเรือประมงอวนลาก ตลอดจนเกาะต่างๆ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยทำการรวมตัวอย่างบางส่วนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 – พฤษภาคม 2537 พบตัวอย่างหอยทะเลฝาคู่ทั้งหมด 22 ครอบครัว 51 สกุล 70 ชนิด โดยพบในจังหวัดชลบุรี 43 ชนิด จังหวัดระยอง 44 ชนิด และพบทั้งสองจังหวัด 17 ชนิด The taxonomic study on marine bivalves in two provinces was carried out on the East Coast of Thailand in Chonburi and and Rayong. Some sampling collections were taking in may 1986 and some were taking in may 1933 – May 1994.42 22 family, 51 genera and 70 species were found. In Chonburi found 43 species Rayong found 44 species and 17 species were found on both provinces.
Research Notesได้รับทุนอุดหนุนจากกาวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2534
Alternate TitleTaxonomic study on marine bivalues form the Eastern coast of Thailand. (Chonburi and Rayoung provinces.