ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส.

Titleผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2559
Authorsหะยีเซะ., วนิสา, Hayeese., W, ทรัพย์อินทร์., นุชสรา, Sap-In., N, พิชัยสงคราม., ศิราคริน, Pichaisongkram., S, นุจรี ไชยมงคล., Nujjaree Chaimongkol.
Corporate Authorsคณะพยาบาลศาสตร์., Faculty of Nursing.
Journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
Volume24
Start Page51-60.
Issue2
Type of Articleบทความ.
ISSN0858-4338
Keywordsการรับรู้., ความสามารถในตนเอง., คุณภาพชีวิต., ทารกคลอดก่อนกำหนด - - การดูแล.., ผู้ดูแล., สาขาวิทยาศาตร์การแพทย์.
Abstractการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลและทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมอายุ 1-12 เดือน ที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 32 คู่ สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 16 คู่ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติของหน่วยงานที่ติดตามมารดาและทารกหลังคลอด กลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับให้โปรแกรมการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมโดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง ทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ ชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 26.468, p < .001) และคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตภายในกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 23.973, p < .001) ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพ มารดาและทารกสามารถนำโปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองของผู้ดูแลนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทารกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น This quasi-experimental two-group pretest-posttest research aimed to examine effects of the perceived self-efficacy promotion program of caregivers on quality of life of Muslim preterm infants in Naradhiwas province. Sample included 32 dyads of Muslim caregivers and their 1-12 month preterm infants, who were discharged from the Naradthiwas hospital, was recruited and later randomly assigned to the control and the intervention for 16 dyads of each group. The control group received usual care as schedule of maternal and child postpartum follow-up unit. The intervention group received the usual care plus the intervention program. Research instruments consisted of a demographic questionnaire, and the Quality of Life (QoL) of preterm infant questionnaire. Cronbach’s alpha reliability was .88. Data were analyzed by using frequency, percent, mean, standard deviation and t-test. Results revealed that after the intervention, Muslim preterm infants in the experimental group had their QoL better than those in the control group (t = 26.468, p < .001). Mean score of QoL within the experimental group, after receiving the intervention, was significantly higher than before the intervention (t = 23.973, p < .001). These findings suggest that nurses who responsible for the care of mothers’ and infants’ health could obtain this perceived self-efficacy promotion program of caregivers to effectively administration resulting in better infant’s QoL
Alternate JournalEffects of the perceived self-efficacy promotion program of caregivers on quality of life of muslim preterm infants in Naradhiwas province.