ปัจจัยทำนายความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท.

Titleปัจจัยทำนายความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2559
Authorsปิยะพันธุ์., วชิรา, Piyapan., W, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์., Srisuriyawet, R, พรนภา หอมสินธุ์., Pornnapa Homsin.
Corporate Authorsคณะพยาบาลศาสตร์., Faculty of Nursing.
Journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University.
Volume24
Start Page85-96.
Issue2
Type of Articleบทความ.
ISSN0858-4338
Keywordsการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์., ความตั้งใจ., นักเรียนอาชีวศึกษา., สาขาการสังคมวิทยา.
Abstractการศึกษานี้เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยทำนายความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียน อาชีวศึกษาชาย โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 240 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในระดับต่ำ เจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง (β = .294) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง (β = .259) ความมั่นใจในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง (β = - .226) และเกรดเฉลี่ยการเรียน (β = - .161) สามารถร่วมกันทำนายความแปรปรวนของความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงได้ร้อยละ 39.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R2 adj = .396, F(4, 235) = 40.108, p < .001) ดังนั้น ในการลดความตั้งใจของวัยรุ่นชายในการ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงควรเน้นกลวิธีในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความเชื่อที่ผิดๆ ต่อการดื่มแบบมีความเสี่ยง รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการตัดสินใจท่ามกลางแรงกดดันจากเพื่อนและสังคมรอบด้าน The purpose of this predictive correlational study was to explore level of intention to engage in risky drinking and examine predicting factors of intention to engage in risky drinking among male vocational students. The Theory of Planed Behavior [TPB] (Ajzen, 1991) was used as a conceptual framework in this study. Participants were 240 male diploma 1-3 vocational students in Chai Nat Province. They were selected by multi-stage random sampling. Data were collected with self-administered questionnaires. Statistics including descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis were used for data analysis. Results revealed that the sample reported low level of intention to risky drinking. Regression analysis demonstrated the TPB explained 39.6% of the variance in risky drinking intentions of students, with attitude (β = .294); subjective norms (β = .259); alcohol drinking refusal self-efficacy (β= - .226) and grade point average (β = - .161) making a significant contribution (R2 adj = .396, p < .001). The results suggest that to reduce intention to risky drinking among male vocational students should address supporting values and beliefs against risky drinking and developing skills in assertiveness, communication, problem solving, and decision making that were resistant to peer, social, and cultural pressure.
Alternate JournalPredictive factors of intention to engage in risky drinking among male vocational students in Chai Nat province.