ผลของโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ.

Titleผลของโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2559
Authorsเกษรบัว., พัชมณฑ์, Kasonbua., P, แนบเกษร, ชนัดดา, Nabkasorn., C, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์., Pornpat Hengudomsub.
Corporate Authorsคณะพยาบาลศาสตร์., Faculty of Nursing.
Journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University.
Volume24
Start Page61-71.
Issue2
Type of Articleบทความ.
ISSN0858-4338
Keywordsการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ., การ์ตูน., ความกลัวในเด็ก., สาขาวิทยาศาตร์การแพทย์., อารมณ์ขัน.
Abstractการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารนน้ำทางหลอดเลือดดำ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 24 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขัน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติของหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบประเมินระดับความกลัวโดยภาพการแสดงออกทางใบหน้าและแบบสังเกตพฤติกรรมความกลัว ซึ่งมีค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้ .77 และ .81 ตามลำดับ และวัดอัตราการเต้นของชีพจรด้วยเครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนความกลัว โดยภาพการแสดงออกทางใบหน้า พฤติกรรมความกลัว และอัตราการเต้นของชีพจร ในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) ผลการวิจัย ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพยาบาลที่ดูแล ผู้ป่วยเด็ก วัยเรียนควรนำโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันนี้ไปใช้เพื่อลดความกลัวให้กับผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ This two-group pretest-posttest quasiexperimental research aimed to determine effect of humor media program on fear of school-age children receiving intravenous infusion. Sample included 24 school-age children who received intravenous infusion at pediatric ward, Buddhasothorn hospital, Chachoengsao province. They were divided into control or experimental groups by the use of simple random assignment. Each group consisted of 12 school-age children. The experimental group received humor media program while the control group received a routine nursing care. Research instruments consisted of the demographic questionnaire, figures of facial expression of fear, fear behavior observation and pulse oximeter for pulse rate measure. The figures of facial expression of fear and fear behavior observation questionnaires had reliability of .77 frequency, percentage, standard deviation and t-test. Results revealed that after receiving the intervention program, there were statistically significant mean differences of fear rating, fear behavior and pulse rate between experimental and control groups (p < . 01 ). The study suggested that nurses who take care school-age children should apply this humor media program for reducing fear among school-age children who receive intravenous infusion.
Alternate JournalEffect of humor media program on fear of school-age children receiving intravenous infusion.