ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ.

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2559
Authorsลอยศักดิ์., บุษยารัตน์, Loysak., B, วัลภา คุณทรงเกียรติ., Wanlapa Kunsongkeit., ภาวนา กีรติยุตวงศ์., Pawana Keeratiyutawong.
Corporate Authorsคณะพยาบาลศาสตร์., Faculty of Nursing.
Journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
Volume24
Issue1
Start Page51-64.
Type of Articleบทความ.
ISSN0858-4338
Keywordsพฤติกรรมสุขภาพ., ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้., ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้., สาขาวิทยาศาตร์การแพทย์.
Abstractการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ ที่มารับการตรวจรักษา ณ หอผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรม และอายุรกรรม ในเขตภาคตะวันออก 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลตราด และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จานวน 100 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ และแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับค่อนไปทางสูง (M = 46.11, SD = 3.61) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคซ้ำ (r = -.40, p < .01) แต่ปัจจัยด้าน การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคซ้ำการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคซ้า การรับรู้ประโยชน์ ของการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคซ้ำ และสิ่งชักนำให้เกิดการปฏิบัติ ไม่มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ (p > .05) จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรสุขภาพอื่นควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยเพิ่มการรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคซ้ำให้กับผู้ป่วย เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น This correlation descriptive research study aimed to identify the factors related to health behaviors among upper gastrointestinal rebleeding patients in eastern region. One hundred upper gastrointestinal rebleeding patients who met inclusion criteria and admitted inpatient surgical and medical department in 3 hospitals of eastern region, Prapokklao hospital Chanthaburi, Trat hospital and Somdet Phrayuppharat Sa Kaeo hospital. Data were collected with self-administered questionnaires developed by the researcher. The instruments consisted of a personal information questionnaire, health behavior questionnaire and perception of health belief model questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation coefficient. The findings showed that overall health behaviors score was higher levels (M = 46.11, SD = 3.61). Factors related to health behaviors among upper gastrointestinal rebleeding patients were perceived barriers (r = -.40, p < .01). However, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits and cues to action were not related to health behaviors among upper gastrointestinal rebleeding patients (p > .05). The findings suggest that nurses and other health professional should promote health behavior by increase of perception of barriers for the prevention of recurrent disease for better health behavior.
Alternate JournalFactors related to health behaviors among upper gastrointestinal rebleeding patients.