ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง.

Titleปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2559
Authorsฤทธิ์งาม., อริสรา, Ritnggam., A, เจนจิรา เจริญการไกร., Jareankankai., J, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ., Suwanna Junprasert., อินทวงศ์., จันทร์ทิพย์
Corporate Authorsคณะพยาบาลศาสตร์., Faculty of Nursing.
Journalารสารพยาบาลสาธารณสุข = Journal of public health nursing
Volume30
Issue3
Start Page118-131.
Type of Articleบทความ.
ISSN0857-5371
Keywordsการได้ยิน., ความบกพร่องทางการได้ยิน., สาขาวิทยาศาตร์การแพทย์., อุตสาหกรรมยางพารา - - ลูกจ้าง.
Alternate JournalRelated factors of hearing loss among natural rubber processing industry worker in rayong.