การพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นโดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ.

Titleการพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นโดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ.
Publication TypeResearch
Year of Publication2559
Authorsจุฑามาศ แหนจอน., Juthamas Haenjohn.
Corporate Authorsคณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย
Keywordsการเรียนรู้แบบบูรณาการ., สาขาการศึกษา., หน้าที่บริหารจัดการของสมอง.
Abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการพัฒนาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาวิธีการประเมินหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่น ศึกษาระดับและวิเคราะห์องค์ประกอบของหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยรุ่น รวมทั้งพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่น (EEFs-Ado) กรวิจัยแบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอนการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ การประเมินและการพพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่น ระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนการพัฒนามาตรวัดหน้าที่บริหารจัดการของสมองด้วยการสำรวจพฤติกรรม-แบบรายงานตนเอง (BRIEF-SR) ฉบับภาษาไทย และหลักสูตร EEFs-Ado ระยะที่ 3 เป็นขั้นตอนการศึกษาระดับและองค์ประกอบหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี อายุระหว่าง 11-14 ปี จำนวน 381 คน (ชาย 188 คน และหญิง 193) ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างสมัครใจและยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เครื่องมือการวิจัย คือ มาตรวัด BRIEF-SR ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น ผลการวิจัย พบว่า 1. วัยรุ่นชายมีคะแนนเฉลี่ยความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมอง 136.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.33 และวัยรุ่นหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมอง 128.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.28 2. วัยรุ่นหญิงมีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองน้อยกว่าวัยรุ่นชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 3. วัยรุ่นที่มีผลการเรียน >2.75 มีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองน้อยกว่าวัยรุ่นที่มีผลการเรียน≤2.75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหน้าที่บริหารจัดการของสมอง พบว่าโมเดลการวัดสอดคล้องกับข้ออมูลเชิงประจักษ์ เป็นปามทฤษฎี มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ดัชนีการกำกับพฤติกรรมและดัชนีเมต้าคอกนิชั่น ระยะที่ 4 เป็นขั้นตอนทดสอบประสิทธิผลของหลักสูตร EEFs-Ado กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนต้น จำนวน 58 คน ที่สมัครใจและยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 29 คน กลุ่มทดลองได้รับการอบรมหลักสูตร EEFs-Ado สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ 50 นาที รวม 9 ครั้ง และประเมินความพึงพอใจ สวนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนปกติจากโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้รับการประเมินหน้าที่บริหารจัดการของสมองด้วย BRIEF-SR ฉบับภาษาไทย ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล 4 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม ทดสอบความแตกต่างรายคู่แบบนิวแมน-คูลส์ ผลการวิจัยพบว่า 1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองและระยะเวลาการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 2. วัยรุ่นที่ได้รับหลักสูตร EEFs-Ado มีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองน้อยกว่ากว่ากลุ่มควบคุมทั้งในระยะหลังและระยะติดตามผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) 3. วัยรุ่นที่ได้รับหลักสูตร EEFs-Ado มีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมมองในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลน้อยกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) สรุปได้ว่า หลักสูตร EEFs-Ado มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองของวัยรุ่น ระยะที่ 5 การประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร EEFs-Ado ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x ̅=4.52,SD=.74) และวัยรุ่นสะท้อนความคิดว่ามีความสุข สนุกสนาน ได้ฝึกทักษะสำคัญของ EFs ที่สามารถนำไปใช้เสริมสร้าง EFs ในชีวิตประจำได้อยางยั่งยืน นอกจากนี้วัยรุ่นต้องการให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้าง EFs อย่างต่อเนื่อง และควรขยายผลไปยังนักเรียนชั้นอื่น ๆ ต่อไป This research was a developmental research. The purposes of this study were to study and develop the measurement of the executive functions of the brain (EFs) in adolescent, study a level and confirm factor analysis of the executive functions of the brain. Including developing and studying the effect of the integrative learning modules to enhance of the executive functions of the brain in adolescent (EEFs-Ado). The study was divided into five phases. The first phase was to establish the conceptual framework that included identifying the support theories, factor, measurement and the methods of enhancing EFs in adolescent. The second phase was to develop the research instruments: the Behavior Rating Inventory of Executive Function-Self Report (BRIEF-SR) – Thai vison, and the EEFs-Ado modules. The third phase was to study a level and confirm factor analysis of EFs in adolescent. The sample consisted of 381 junior high school grade 7 students (188 boys & 193 girls), who studied in the first semester of academic year 2016, at Bansuan (Chan Anusorn) School, Chonburi province. The sample was selected by employed a multi-stage random sampling procedure, who volunteer and willing to participate in the research project. The research instrument was the BRIEF-SR: Thai version. The data collections were done by the research during 3-17 June 2016. The data was statistically analyzed by utilizing the Linear Structural Equation Modeling (SEM). The results revealed that the male had mean score of executive dysfunction 136.60 and standard deviation 16.28 The female adolescents had significantly lower executive dysfunction score than the male adolescents (p<.05). The adolescents who had GPA > 2.75 had significantly lower executive dysfunction than those who had GPA ≤ 2.75 (p<.05). The confirmatory factor analysis of the measure model of executive functions of the brain fitted with the empirical data, and confirms the validity of the originai two factors executive functions of brain theory: Behavioral regulation index and metacognition index. The fourth phase was to study the effect of EEFs-Ado modules on the executive function of the drain in adolescents. The sample consisted of 58 junior high school grade 7th students who studied in the first semester of the 2016 academic year at Bansuan (Chan Anusorn) School, Chonburi province. The sample was voluntary and willing to participate in the research project. The sample was randomly aassigned into two groups: experimental and controi group, each group consisted of 29 students. They were administered the BRIEF-SR Thai version. The experimental group received the EEFs-Ado modules which were designed by the researcher. The experiment lasted for 9 sessions in each week. Each session lasted for 50 minutes. The control group did not get any training. The research design was a pretest-posttest desingn with the follow-up testing after 4 weeks. The data were analyzed with a repeated measures analysis of covariance and paired-different test by Newman-Kleus method. The results revealed that there was the interaction between the experimental method and the duration of the experimental (p< .05). The adolescent who received the EEFs-Ado modules demonstrated significantly lower executive dysfunction score than those who received no training program in the control group in both the posttest and follow-up phases (p< .05). The adolescent in the posttest and follow- up phases than the pretest phase (p< .05). It was concluded that the EEFs-Ado modules was effective in enhancing the EFs of adolescent. The fifth phase was to evaluate the satisfaction of participating in the EEFs-Ado modules of adolescent had highest satisfactory towards the EEFs-Ado modules (x ̅ =4.52, SD= .74). The content analysis shown that the adolescent were happy, joy, enthusiastic, relaxes and having opportunities to practice EFs skill. Moreover, the adolescent need to participate continuously in the EEFs-Ado modules and there should be the expanding of the EEFs-Ado modules to other students.
Research Notesได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยมีประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2559
Alternate TitleA development of executive functions of the brain of adolescent by integrative learning modules.