การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Titleการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsพานิชเจริญ., เกษมสันต์, Panicharoen., K, เชิดชัย ชาญสมุทร., Cherdchai Chansamut., มานะสม., เอกยศ, Manasom., E, จูเภาส์., ปนัดดา, Jupao., P, เดือนเพ็ญศรี., ระพีพัฒน์, Daunphensri., R, อาภรณ์ศิริโรจน์., โสภณ, Apornsirilert., S
Corporate Authorsคณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย
Keywordsการประเมินหลักสูตร., มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ - - หลักสูตร., สาชาการศึกษา., สุขศึกษา - - การศึกษาและการสอน., หลักสูตร.
Abstractงานวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในะดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (Internal Quality Assurance: IQA) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework: TQF) และประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 167 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา นิสิตรหัส 54 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้เเก่ แบบสอบถามจำนวน และเเบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการดำเนินการเเละผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และจากการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป์ พบว่า หลักสูตรมีความเหมะสมในระดับมาก (M=4.28, S.D. =0.40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.21, S.D.=0.49) ด้านปัจจัยนำเข้า มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.47, S.D.=0.32) ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.05, S.D.=0.33) และด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก (M=4.40, S.D.=0.44) The purpose of this research was to evaluate the Bacherlor of Education Program (5 Years Curriclum) in Health Education and Physical Education Teaching (Revised A.D. 2011), Faculty of Education, Burapha University according to Thai Qualification Framework (TQF), Internal Quality Assurance (IQA) and CIPP model (Context, Input, Process, and Product). The sample of this research were curriculum experts, committee members of the program, instructors, undergraduate students, mentors and school administrators and there are 167 of them in total. The result showed that the curriculum met all indicators indicated in Thai Qualification Framework and Internal Quality Assurance. Moreover, the overall program was at hing level of suitability (M=4.28, S.D.=0.40). In terms of the context, it was at high level of suitability (M=4.21, S.D.=0.49). The input was at high level of suitability (M=4.47, S.D.=0.32). The process was at high level of suitability (M=4.05, S.D. =0.33) and the product was at high level of suitabilty (M=4.40, S.D.=0.44).
Research Notesได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Alternate TitleAn evaluation of the bachelor of education program (5 years) in health education and physical education teaching (revised A.D.2011), Faculty of Education, Burapha University.