การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ ความหนาแน่นของบ้านเรือนและอัตราการระบาด เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี.

Title การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ ความหนาแน่นของบ้านเรือนและอัตราการระบาด เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2560
Authorsบุญมามีพูล., จันทนีย์, Boonmameepool., J, กาญจนสุธรรม., สุพรรณ, Karnchanasutham., S, นวลฉวี., แก้ว, Nualchawee., K, พลีรักษ์., ณรงค์, Pleerux., N
Corporate Authorsคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์., Faculty of Geoinformatics.
Journalวารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Geoinformation Technology of Burapha University
Volume3
Start Page1-12
Issue2
Type of Articleบทความ
ISSN2465-4469
Keywordsชลบุรี - - ภูมิอากาศ., ภูมิสารสนเทศ., ไข้เลือดออก--การแพร่ระบาด.
Alternate JournalA correlation study between weather, density of houses and the outbreak for determination the risk area of the dengue hemorrhagic fever of the Banglamung district, Chon Buri province.