การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาว.

Titleการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาว.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2560
Authorsมูนละมณี., จินดา, Mounlanany., C, กาญจนสุธรรม., สุพรรณ, Karnchanasutham., S, นวลฉวี., แก้ว, Nualchawee., K, อินทวิเชียร., นฤมล, Narumon Intarawichian.
Corporate Authorsคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์., Faculty of Geoinformatics.
Journalวารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Geoinformation Technology of Burapha University
Volume3
Start Page13-26
Issue2
Type of Articleบทความ
ISSN2465-4469
Keywordsภูมิสารสนเทศ., ยางพารา - - การจำแนก., ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์., แลนแซท.
Alternate JournalApplication of geoinformation technology for classification of para rubber plantation areas the case study of Borikhamxai province, Lao, PDR.