การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินจากข้อมูลจากดาวเทียมจังหวัดระยอง.

Titleการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินจากข้อมูลจากดาวเทียมจังหวัดระยอง.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2560
Authorsเพ่งพิศ., นราธิป, Phengphit., N, กาญจนสุธรรม., สุพรรณ, Karnchanasutham., S, นวลฉวี., แก้ว, Nualchawee., K, ภัทราพร สร้อยทอง., Phattraporn Soytong.
Corporate Authorsคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์., Faculty of Geoinformatics.
Journalวารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of Geoinformation Technology of Burapha University
Volume3
Issue2
Start Page27-40
Type of Articleงานวิจัย
ISSN2465-4469
Keywordsความสัมพันธ์., พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง., อุณหภูมิพื้นผิวดิน.
Alternate JournalEstimation of land surface temperature from satellite data, rayong province, thailand.