บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี.

Titleบทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี.
Publication TypeResearch
Year of Publication2559
Authorsชิตเทพ., กิตติภัณฑ์, Chittep., K
Corporate Authorsคณะดนตรีและการแสดง, Faculty of Music &Performing arts.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย
Keywordsครูดนตรีไทย., พิธีไหว้ครู., สาขาปรัชญา.
Abstractงานวิจัยเรื่อง บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของคณะปี่พาทย์ การสืบทอดโองการไหว้ครู และ บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏพบคณะปี่พาทย์จานวน ๘ คณะที่จัดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ได้แก่ คณะครูช้วน เรืองเดช คณะสุพัฒนศิลป์ คณะประสิทธิ์สังคีต คณะพ่อขม โพธิ์ทอง คณะนายเสนอ บัวแผน คณะติ๊ด ศรีราชา คณะสารวยศิลป์ และคณะ พ. ปัญจศิลป์ การกาหนดวันในการจัดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย เลือกกาหนดจัดงานพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีหรือวันอาทิตย์ โดยยึดถือเอาผู้จัดงาน ผู้อ่านโองการและนักดนตรีปี่พาทย์พิธีเป็นหลัก การจัดเครื่องสังเวยเป็นไปตามข้อกาหนดทั่วไป นักดนตรีผู้บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายนักดนตรีในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ปรากฏพบการสืบทอดตาราพิธีไหว้ครูโบราณจานวน ๘ ตารา ของผู้อ่านโองการพิธีไหว้ครูจานวน ๔ ท่านในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ท่านแรกครูสงบ ทองเทศ สืบทอดตาราไหว้ครูโบราณจานวน ๓ ตารา มาจากครู ๓ ท่านได้แก่ ครูหย่อน ทองเทศ ครูทองใบ คงสวัสดิ์ และครูสวิต ทับทิมศรี ท่านที่สองครูชัยฤทธิ์ นาคพงศ์ สืบทอดตาราไหว้ครูโบราณจานวน ๓ ตารา มาจากครู ๓ ท่าน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ครูบุญยัง เกตุคง และครูสินพร ผ่องศรี นับเป็นการรับโองการของสายดนตรีไทยและโขน ละคร ท่านที่สามครูไพบูลย์ ธีระสุนทรไท สืบทอดตาราไหว้ครูโบราณจานวน ๑ ตารา มาจากครูสลด ศิริเพชร และท่านที่สี่ครูดิสันต์ คงประเสริฐ สืบทอดตาราไหว้ครูโบราณจานวน ๑ ตารา มาจากครูประสิทธิ์ คงประเสริฐ ทั้งนี้ ยังปรากฎพบว่าครูชัยฤทธิ์ นาคพงศ์และนาวาอากาศตรี ดิสันต์ คงประเสริฐได้ปรับปรุงตาราไหว้ครูโดยยึดถือเอาแนวปฏิบัติจากตาราที่ได้รับถ่ายทอดมาให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ปรากฏพบบทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรีจานวน ๕๙ เพลงที่แตกต่างกันออกไปตามลาดับพิธีกรรมของแต่ละพิธี โดยสามารถจาแนกบทเพลงออกเป็น ๑) เพลงตระ จานวน ๑๘ เพลง เพลงตระที่ถูกใช้ในพิธีมากที่สุดคือ เพลงตระสันนิบาต เพลงตระพระปรคนธรรพ เพลงตระมงคลจักรวาล และเพลงตระเชิญ ๒) เพลงเสมอจานวน ๑๐ เพลง เพลงเสมอที่ถูกใช้มากที่สุดคือ เพลงเสมอเถร เพลงเสมอมารและบาทสกุณี ๓) เพลงพราหมณ์จานวน ๓ เพลง เพลงพราหมณ์ที่ถูกใช้มากที่สุดคือ เพลงพราหมณ์เข้าและเพลงพราหมณ์ออก ๔) เพลงหน้าพาทย์อื่นๆ จานวน ๒๘ เพลง โดยพบว่าทุกพิธีมีการใช้เพลงสาธุการ เพลงนั่งกิน เพลงเซ่นเหล้า เพลงเชิดและเพลงกราวรา โดยเพลงหน้าพาทย์ที่พบแสดงให้เห็นว่าพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรีมีการเรียกใช้เพลงหน้าพาทย์ที่เช่นเดียวกับพิธีไหว้ครูดนตรีไทยทั่วไป The present study is a qualitative research involving the music of Wai Kru ceremony in Chonburi province. The study aims to investigate Thai Classical Music’s Wai Kru ceremony (paying homage and respect to teachers) of Pipat troupes, the transmission of Wai Kru ceremony ritual book and music played in Thai Classical Music’s Wai Kru ceremony in Chonburi province. The study shows that, from the period of June – November 2015, there are eight Pipat troupes’s Wai Kru ceremony. They are Chuan Ruengdech, Supatanasilpa, Prasitsangkiet, Po-khom Pothong, Sa-ner Paenbua, Tid Sriracha, Samruaysilpa, and Pau Punchasilpa. The day of the ceremony is designated on either on Thursday or Sunday which depends on the troupe, the master of ceremony, and the musicians. Setting of Krueng Sangwey (offerings of food, fruit or flowers) is based on the general requirements. Most of the musicians of the ceremonies are in Chonburi local musician network. Furthermore, it is found that eight ritual book of old Wai Kru ceremony have been transmitted to four Thai music masters in Chonburi. The first master is Kru Sa-ngob Thongted. He has been given three books from three Thai music masters, Kru Yon Thongted, Kru Thongbai Kongsawad and Kru Sawit Tubtimsri. The second person is Kru Chairit Nakpong, receiving three books from three masters i.e. M.R. Jaroonsawad Sukasawadi, Kru Boonyang Ketkong and Kru Sinporn Pongsri. This is considered the transmission of Thai music and Khon drama. The third master is Kru Paiboon Teerasuntorntai, inheriting one book from Kru Salod Siripetch. The last master is Squadron Leader Disan Kongprasert. One book has been passed to him by Kru Prasit Kongprasert. However, it is also discovered that Kru Chairit Nakong and Squadron Leader Kongprasert have revised their protocol for Thai classical music’s Wai Kru ceremony by applying those principles prescribed in the books inherited for more completion. Songs played in the ceremonies in Chonburi consist of 59 Na pat songs. These songs differ in terms of their roles in each process of the ceremony. They can be categorized into 1) Tra song - 18 songs are found and the most frequently played are Tra Sannibat, Tra Pra Parakontap, Tra Monkon Jakrawan and Tra Chern; 2) Sa Mer song – 10 songs are played and the most frequently played songs are Sa Mer Tera, Sa Mer Marn and Batskunee; 3) Brahman song – three of which are found and the songs most frequently played are Brahman Kao and Brahman Aok; and 4) Na Pat song – 28 songs are found and songs i.e. Nang Kin, Sen Lao, Cherd, and Grao Ram are played in all of the ceremonies. It can be inferred from these Na Pat songs found that Na Pat songs are chosen in Thai Classical Music’s Wai Kru ceremony as in other Thai Classical Music’s Wai Kru ceremonies.
Research Notesโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2558
Alternate TitleMusic of Wai Kru ceremony in Chonburi province.