ความหลากชนิดเฟินในโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) และพื้นที่ใกล้เคียง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.

Titleความหลากชนิดเฟินในโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) และพื้นที่ใกล้เคียง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.
Publication TypeResearch
Year of Publication2560
Authorsเบญจวรรณ ชิวปรีชา., Benchawan Chiwapreecha., คงภักดี., ชัยมงคล, Chaimongkol Kongpakdee., จันทร์ประเสริฐ., เกศราภรณ์, Kedsaraporn Janprasert.
Corporate Authorsคณะวิทยาศาสตร์., Faculty of Science.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย
Keywordsการพัฒนาป่าชุมชน., สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา., เฟิน.
Abstractการศึกษาความหลากหลายของเฟินในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) และพื้นที่ใกล้เคียง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 27-146 เมตร เก็บตัวอยำงระหวำงเดือนพฤศจิกายน 2558-เดือนตุลาคม 2559 จำแนกเฟินได้ 38 ชนิด 28 สกุล 19 วงศ์ ทั้งนี้เฟิน 2 ชนิดในสกุล Davallia และ Vittaria ไม่สามารถระบุชนิดได้ วงศ์ที่พบมากที่สุดคือ Polypodiaceae จำนวน 7 ชนิด แยกเป็นเฟินที่เจริญบนดิน 24 ชนิด เฟินอิงอาศัย 10 ชนิด เฟินน้ำ 1 ชนิด และมีลักษณะถิ่นอาศัยมากกวำ 1 แบบ จำนวน 5 ชนิด พบเฟินหายาก 3 ชนิด คือ Angiopteris evecta (Forst) Hoffm., Cibotium barometz J. Sm. และ Platycerium coronarium (J.G. Koen. ex C. Muell) Desv. เฟินหลายชนิดมีศักยภาพเป็นไม้ประดับ Diversity of ferns in Ban Ang-Ed official community forest (Chaipattana foundation) and adjacent area, Khlung district, Chantaburi province at elevations ranging from 27 to 146 m above mean sea level. The specimens were collected during November, 2015 to October, 2016 and were determined into 38 species, 28 genera and 19 families. However , 2 genera such as Davallia and Vittaria were not identified into species. Most of the plant family was Polypodiaceae which include 7 species. As regard to habitat, there were 24 species of terrestrials, 10 species of epiphytes, 1 species of aquatic and 5 species found more than one habitat. Rare species including Angiopteris evecta (Forst) Hoffm., Cibotium barometz J. Sm. and Platycerium coronarium (J.G. Koen. ex C. Muell) Desv. were found. Many species have economic value as ornamental plants.
Research Notesโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผํนดิน) ประจาปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา
Alternate TitleSpecies diversity of Fern from Ban Ang-Ed official community forest (Chaipattana foundation) and adjacent area, Khlung district, Chantaburi province.