การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแกนนำครอบครัว และชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม.

Titleการพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแกนนำครอบครัว และชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม.
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsเวธกา กลิ่นวิชิต., Wetha Klinwichit., พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ., Piriyapun., P, สรร กลิ่นวิชิต., San Klinwichit., พวงทอง อินใจ., Inchai., P, คนึงนิจ อุสิมาศ., Kanuengnit Usimat., กลิ่นวิชิต., พลอยพันธุ์, Ploypun Klinwichit.
Corporate Authorsคณะแพทยศาสตร์., Faculty of Medicine.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย
Keywordsผู้สูงอายุ., สาขาวิทยาศาตร์การแพทย์.
Research Notesโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557