การสังเคราะห์องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจ.

Titleการสังเคราะห์องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจ.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2560
Authorsธนาวุฒิ., สุชีรา, Tanavut., S, บรรพต วิรุณราช., Banpot Wiroonratch., ถนอมสิงห์, ลลิต, Thanomsing., L
Corporate Authorsวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์., Graduate School of Commerce.
Journalวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
Volume12
Start Page45-60
Issue1
Type of Articleบทความ
Keywords3 ห่วง 2 เงื่อนไข., ตัวแปร., ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง., สาขาเศรษฐศาสตร์., องค์ประกอบ.
Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่เหมาะสมในการกำหนดเป็นรูปแบบ และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับพิสูจน์ทฤษฎีกับกลุ่มตัวอย่างอื่นต่อไป การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้รูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ดำเนินการวิจัยโดยการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง นำองค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกนำมาใช้กับมาสังเคราะห์เป็นตัวแปร เพื่อนำไป ใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จำนวน 14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า การสังเคราะห์ตัวแปรย่อยจากองค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งสิ้น 35 ตัวแปร และตัวแปรย่อยจากการศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น 26 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 61 ตัวแปร นำมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลดังนี้ ด้านความรู้ พบว่า การเน้นความเป็นจริง ในอาชีพ มีองค์ความรู้หลากหลายมากกว่าอาชีพที่ทำและมีความรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าและบริการอะไร ด้านคุณธรรม รู้ รัก สามัคคี และซื่อตรง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน ด้านการมีเหตุผล มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ และมีการพัฒนาความ คิด จิตใจในการดำรงชีพตลอดเวลา ด้านการมีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ร่วมกันประกอบอาชีพ มีการพัฒนา อาชีพอย่างยั่งยืน และมีการวางแผนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน ด้านความพอประมาณ มีความยินดีในสิ่งที่ทำ สามารถ นำหลักการวางแผน และการบริหารจัดการมาใช้ในการประกอบอาชีพ และมีการแสวงหาวิธีการลดรายจ่ายและไม่ฟุ่มเฟือย ในการดำเนินชีวิต โดยตัวแปรย่อยแต่ละตัวมีค่าคะแนนสูงที่สุดเรียงตามลำดับ The objective of this study was to explore factors suitable for determining a model to be used with the samples, as well as to develop into the tool for testing the theory with other sample groups. This qualitative study employed the Participatory Action Research method. The researcher reviewed related literature, visited sufficiency economy model villages, synthesized the three components and the two conditions into variables for experimenting with two groups of 14 samples, selected by purposively sampling method. The research tools included the questionnaire, observation forms, interviews, and small-group meeting records. The results showed that the synthetic variables of the three components and the two conditions in the Sufficiency Economy of Philosophy. The variables from a literature review 35 variables and from the villages of sufficiency economy 26 variables total 51 variables. The variables were experimenting with the samples ,the results as : Knowledge: The reality in the career, having a wide range of professional and non-professional knowledge, and knowing the customers’ needs for products and services. Ethics: The samples paid attention to knowledge, love, unity, honesty, and being greedless and non-oppression. Reasonableness: The samples were more decisive and had improvement in thoughts and mind in living at all time. Self-Immunity: The sample groups gave values to the participation of people in the community in doing their work, developing career sustainability, and planning their production systematically. Moderation: The samples appreciated what they were doing, were able to use planning and managing concepts in their occupation, searched for methods of reducing expenses, and lived their non-superfluous lives. For the dimensions of sufficiency economy philosophy, business operating behaviors of the samples were found to cover the dimensions of economy, society, psychology, culture, and an additional obvious dimension of learning.
Alternate JournalThe synthesis of implementing element sufficiency economy philosophy in actual business development.