ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา.

Titleปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา.
Publication TypeResearch
Year of Publication2545
Authorsจันทร์ชลี มาพุทธ.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์.
Cityชลบุรี.
Typeงานวิจัย.
Keywordsกิจกรรมการเรียนการสอน., คณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน., สาขาการศึกษา., โรงเรียนสาธิต
AbstractAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านความสามารถทางวิชาการของครู และด้านการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2.เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 283 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.94 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่าย และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้านตัวนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสามารถทางวิชาการของครู และด้านส่งเสริมการเรียนการสอนจากผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก2. ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 5.79 ได้แก่ ความคาดหวัง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับเจตคติต่อตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ Y=1.1948-.1725x1+.2493x2
Alternate TitleFactors affecting mathematics achievement of primary students "Piboonbupen" demonstration school Burapha university.

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80