ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา.

Titleปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา.
Publication TypeResearch
Year of Publication2545
Authorsจันทร์ชลี มาพุทธ.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์.
Cityชลบุรี.
Typeงานวิจัย.
Keywordsกิจกรรมการเรียนการสอน., คณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน., สาขาการศึกษา., โรงเรียนสาธิต
AbstractAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านความสามารถทางวิชาการของครู และด้านการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2.เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 283 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.94 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่าย และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้านตัวนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสามารถทางวิชาการของครู และด้านส่งเสริมการเรียนการสอนจากผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก2. ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 5.79 ได้แก่ ความคาดหวัง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับเจตคติต่อตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ Y=1.1948-.1725x1+.2493x2
Alternate TitleFactors affecting mathematics achievement of primary students "Piboonbupen" demonstration school Burapha university.