การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนิสิตสตรีระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Titleการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนิสิตสตรีระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Publication TypeResearch
Year of Publication2547
Authorsภารดี อนันต์นาวี., Paradee Anannawee.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์.
Cityชลบุรี.
Typeงานวิจัย.
Keywordsภาวะผู้นำ - - การศึกษาเฉพาะกรณี., ภาวะผู้นำ., ภาวะผู้นำของสตรี., สาขาการศึกษา.
Abstractการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบภาวะผู้นำพิสัยเต็มหาเกณฑ์ปกติของภาวะผู้นำ และเปรียบเทียบภาวะผู้นำของนิสิตสตรีระกับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำแนกตามตำแหน่ง อายุ และ ประสบการณ์ทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2545-2547 จำนวน 144 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .91 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การหาเกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐานที และเปรียบเทียบภาวะผู้นำโดยการใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของนิสิตสตรีด้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก เกณฑ์ปกติภาวะผู้นำเท่ากับ 28.91-78.38 ด้านแลกเปลี่่ยนอยู่ในระดับป่านกลาง เกณฑ์ปกติภาวะผู้นำเท่ากับ 21.35-79.05 และภาวะผู้นำแบบตามสบายอยู่ในระดับน้อย เกณฑ์ปกติภาวะผู้นำเท่ากับ 31.28-86.08 การตรวจสอบองค์ประกอบภาวะผู้นำพิสัยเต็มของนิสิตสตรี ปรากฏว่ามี 5 องค์ประกอบ คือการส่งเสริมกระตุ้นเชาว์ปัญญา ภาวะผู้นำแบบค่อนข้างตามสบาย การบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อมและคำนึงถึงบุคคล การบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรงและให้รางวัลอย่างเหมาะสม และ การส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจ การเปรียบเทียบภาวะผู้นำนิสิตสตรี จำแนกตามตำแหน่งอายุ และประสบการณ์ทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญาและด้านการคำนึงถึงเอกบุคคล จำแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) This research aimed to analysis the full-range leadership and set the standard T-score of leadership and also compare leadership of women student in master program of educational asministration under Faculty of education Burapha University as classified by position, age, and experience. The sample consisted of 144 women students in master program of educational administration between 245-2547 academic year. The instrument was a 5-level rating scale questionnaire with the reliability .91. Means, standard deviation, factor analysis, T-scores, and One-way ANOVA were statistical devices for analyzing the data: The research finding were as follow: Leadership of women students in transformational leadership was at a high level with normalized score 28.91-78.38, transactional leadership was a moderate level with normalized score 31.28-86.08, and Laissez-faire leadership was at a low level with normalized score 21.35-79.05. There were 5 factors of leadership by factor analysis which almost factors agree the full-range model. The comparison of leadership as classified by position, age and experience, the total and each aspects were no significance different except the intellectual stimulation and the individualized consideration were significance different at .05 level.