การศึกษาอนุกรมวิทยาวิธานของกุ้งทะเลและกั้งตั๊กแตน บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก.

Titleการศึกษาอนุกรมวิทยาวิธานของกุ้งทะเลและกั้งตั๊กแตน บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก.
Publication TypeResearch
Year of Publication2534
Authorsสาธิต โกวิทวที., Satit Kovitvadhi.
Corporate Authorsสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล., Institute of Marine Science.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsกั้งตั๊กแตน - - วิจัย., กั้งตั๊กแตน., กุ้งทะเล - - วิจัย., กุ้งทะเล., สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา.
Alternate TitleToxonomic study on marine shrimp and manis shrimp from the eastern coast of thailand.