การสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล.

Titleการสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล.
Publication TypeResearch
Year of Publication2554
Authorsเอกรัฐ ศรีสุข., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., Ekaruth Srisook., Uthaiwan Siriou.
Corporate Authorsคณะวิทยาศาสตร์.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi)
Typeงานวิจัย.
Keywordsชื้อเพลิงไบโอดีเซล - - การผลิต., ตัวเร่งปฏิกิริยา., สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช., สารประกอบอินทรีย์ - - การสังเคราะห์., เรซิน., เรซินสังเคราะห์.
Abstractในงานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไม่เป็นสถานะเดียวกับสารตั้งต้น (Heterogeneous catalysts) โดยนำของเหลวไอออนิกซึ่งประกอบด้วย imidazolium ที่มีหมู่แทนที่แตกต่างกันและประจุลบต่าง ๆเช่น HSO4 และ P-TsO ยึดเกะบน Merrifield's resin จากนั้นนำมาวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy และ Energy dispersive spectroscopy (EDX) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันปาล์มกับเมทานอลเพื่อผลิตไบโอดีเซล พบว่า 1-(4-sulfonic acid) butyllimidazolium toluene sulfonic acid ที่ยึดเกาะ Merrifield's resin (E16) มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาดีที่สุด โดยร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ 66 ซึ่งให้ผลดีพอ ๆกับใช้ H2SO4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการแยกไบโอดีเซลออกจากปฏิกิริยาทำได้โดยการกรองอย่างง่าย In this study heterogeneous catalysts were synthesized by Immobilization of ionic liquids with various derivative imidazolium and various anions included HSO4, p-TsO. These were characterized using Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and Energy dispersive spectroscopy (EDX). They were used as catalysts for transesterification of palm oil with methanol to biodiesel. Merrifield's resin supported 1-(4-sulfonic acid) butyllimidazolium toluene sulfonic acid (E16) showed the best of catalytic activity, Biodiesel yield achieved 66% .The catalytic activity of E 16 was nearly the same as the of concentrated sulfuric acid. The separation of the biodiesel can be performed by simple filtration.
Research Notesได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล) ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
Alternate TitleSynthesis of resin as catalyst in biodiesel production.

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80