การสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล.

Titleการสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล.
Publication TypeResearch
Year of Publication2554
Authorsเอกรัฐ ศรีสุข., อุทัยวรรณ ศิริอ่อน., Ekaruth Srisook., Uthaiwan Siriou.
Corporate Authorsคณะวิทยาศาสตร์.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi)
Typeงานวิจัย.
Keywordsชื้อเพลิงไบโอดีเซล - - การผลิต., ตัวเร่งปฏิกิริยา., สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช., สารประกอบอินทรีย์ - - การสังเคราะห์., เรซิน., เรซินสังเคราะห์.
Abstractในงานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไม่เป็นสถานะเดียวกับสารตั้งต้น (Heterogeneous catalysts) โดยนำของเหลวไอออนิกซึ่งประกอบด้วย imidazolium ที่มีหมู่แทนที่แตกต่างกันและประจุลบต่าง ๆเช่น HSO4 และ P-TsO ยึดเกะบน Merrifield's resin จากนั้นนำมาวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy และ Energy dispersive spectroscopy (EDX) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันปาล์มกับเมทานอลเพื่อผลิตไบโอดีเซล พบว่า 1-(4-sulfonic acid) butyllimidazolium toluene sulfonic acid ที่ยึดเกาะ Merrifield's resin (E16) มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาดีที่สุด โดยร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ 66 ซึ่งให้ผลดีพอ ๆกับใช้ H2SO4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการแยกไบโอดีเซลออกจากปฏิกิริยาทำได้โดยการกรองอย่างง่าย In this study heterogeneous catalysts were synthesized by Immobilization of ionic liquids with various derivative imidazolium and various anions included HSO4, p-TsO. These were characterized using Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and Energy dispersive spectroscopy (EDX). They were used as catalysts for transesterification of palm oil with methanol to biodiesel. Merrifield's resin supported 1-(4-sulfonic acid) butyllimidazolium toluene sulfonic acid (E16) showed the best of catalytic activity, Biodiesel yield achieved 66% .The catalytic activity of E 16 was nearly the same as the of concentrated sulfuric acid. The separation of the biodiesel can be performed by simple filtration.
Research Notesได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล) ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
Alternate TitleSynthesis of resin as catalyst in biodiesel production.