การศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior).

Titleการศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior).
Publication TypeResearch
Year of Publication2544
Authorsสุนทร บำเรอราช., Sunthorn Bumrerraj.
Corporate Authorsคณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ - - นักศึกษา - - การฝึกสอน., สาขาการศึกษา.
Abstractงานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาของนิสิตฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2543 ประชากรเป็นนิสิตฝึกสอนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมและมัธยม จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ปรับปรุงมาจากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของแฟลนเดอร์ วิธีการวิจัยผู้วิจัยขอให้ครูพี่เลี้ยงที่ต้องการประเมินนิสิตฝึกสอนจดบันทึกพฤติกรรมการใช้ภาษาของนิสิตฝึกสอนขณะทำการสอนใน 1 คาบ โดยขอให้สังเกต 3 ครั้ง และบอกค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมทั้ง 13 พฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า นิสิตฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ครูเป็นผู้พูดเป็นส่วนมาก และมีสัดส่วนน้อยมาก พฤติกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ การตั้งคำถามของครู ส่วนพฤติกรรมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด คือ การไม่ทำให้เกิดความเงียบ และพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนริเริ่มและพูดเอง