การศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior).

Titleการศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior).
Publication TypeResearch
Year of Publication2544
Authorsสุนทร บำเรอราช., Sunthorn Bumrerraj.
Corporate Authorsคณะศึกษาศาสตร์., Faculty of Education.
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา. (Burapha University).
Cityชลบุรี. (Chonburi).
Typeงานวิจัย.
Keywordsมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ - - นักศึกษา - - การฝึกสอน., สาขาการศึกษา.
Abstractงานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาของนิสิตฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2543 ประชากรเป็นนิสิตฝึกสอนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมและมัธยม จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ปรับปรุงมาจากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของแฟลนเดอร์ วิธีการวิจัยผู้วิจัยขอให้ครูพี่เลี้ยงที่ต้องการประเมินนิสิตฝึกสอนจดบันทึกพฤติกรรมการใช้ภาษาของนิสิตฝึกสอนขณะทำการสอนใน 1 คาบ โดยขอให้สังเกต 3 ครั้ง และบอกค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมทั้ง 13 พฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า นิสิตฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ครูเป็นผู้พูดเป็นส่วนมาก และมีสัดส่วนน้อยมาก พฤติกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ การตั้งคำถามของครู ส่วนพฤติกรรมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด คือ การไม่ทำให้เกิดความเงียบ และพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนริเริ่มและพูดเอง

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.lib.buu.ac.th Port 80