ปัญหาและความต้องการของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2547.

คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดชลบุรี.

Pages

Subscribe to งานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  RSS