ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการต่าง ๆ มา ใช้ในการดำเนินงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 1. งานตรวจสอบหนังสือกับฐานข้อมูล
  - รับหนังสือจากฝ่ายวางแผนฯ และนำหนังสือมาทำการตรวจสอบรายการในระบบฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด หากรายการใดมีอยู่แล้วดำเนินการเพิ่มข้อมูลรายการ(Item) ในฐานข้อมูล
  - นำหนังสือที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบกับinternet
  - รายการใด ไม่มีในระบบห้องสมุด จะนำส่งให้บรรณารักษ์ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่ต่อไป
 2. งานสร้างและควบคุมฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือและสื่อโสตทัศน์
  - การกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
  - ออกแบบหน้าจอของงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
  - ดูแลระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
 3. งานบันทึกข้อมูล
  - บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ  วิทยานิพนธ์ และสื่อโสตทัศน์ เช่น  ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ  สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์  ปีพิมพ์ หัวเรื่อง และข้อมูลอื่นๆ ตามรูปแบบมาตรฐานการลงรายการ  US MARC ลงในระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือลงระบบ  Magic  Library
 4. งานวิเคราะห์ข้อมูล
  - วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแต่ละรายการ และกำหนดเลขหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมทั้งกำหนด หัวเรื่องโดยใช้คู่มืประกอบ
  - ลงรายการบรรณานุกรม และกำหนดหัวเรื่องสื่อโสตทัศน์
 5. งานเตรียมหนังสือและสื่อโสตทัศน์ก่อนออกบริการ 
  - พิมพ์สัน ติดสัน ตามเลขเรียกหนังสือ
  - ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือกับสันหนังสือ
  - พิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่ตามใบแนะนำสั่งซื้อ ของอาจารย์ที่สั่งซื้อ
  - นำหนังสือส่งฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ และ ฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการ เพื่อออกให้บริการ
  - นำสื่อโสตทัศน์ส่งออกให้บริการ

บริการหนังสือและโสตทัศน์ด่วน

         ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการหนังสือใหม่ และ สื่อโสตทัศน์ใหม่ที่
รอการวิเคราะห์หมวดหมู่ ซึ่งมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสื่อโสตทัศน์ ที่จัดซื้อเข้ามาให้
แต่ละปีงบประมาณ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จาก Web Opac ของสำนักหอสมุด และขอใช้บริการได้โดยกรอก
แบบฟอร์มที่ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ ตรงบริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น2 โดยมีขั้นตอนดังนี้ :-

 • สืบค้นข้อมูลจาก Web Opac ตามชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หรือหัวเรื่องที่เราต้องการ
 • จดหมายเลขของหนังสือ จาก หมายเหตุ เช่น
     - BTO 802, ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, ปีพ.ศ. ที่ต้องการลงใน
 • ยื่นแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่ให้บริการยืม - คืน ชั้น 2
 • ระยะเวลา รอรับบริการภายใน 1 วัน หรือภายใน 3 ชั่วโมง ในกรณียืมตัวเล่ม
 • เมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนที่งานบริการยืม - คืนตามปกติ

  หมายเหตุ  ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ :-
                          - ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ เบอร์โทร 2476
                          - ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร เบอร์โทร 2463, 2481, 2478
 1. งานสร้างและควบคุมฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือและสื่อโสตทัศน์
  - การกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
  - ออกแบบหน้าจอของงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
  - ดูแลระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
 2. งานวิเคราะห์ข้อมูล
  - วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแต่ละรายการ แล้วกำหนดเลขหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมทั้งกำหนด หัวเรื่องโดยใช้คู่มืประกอบ
  - ลงรายการบรรณานุกรมและกำหนดหัวเรื่องสื่อโสตทัศน์
 3. งานเตรียมหนังสือและสื่อโสตทัศน์ก่อนออกบริการ 
  - พิมพ์สัน ติดสัน ตามเลขเรียกหนังสือ
  - ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือกับสันหนังสือ
  - พิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่ตามใบแนะนำสั่งซื้อ ของอาจารย์ที่สั่งซื้อ เพื่อมารับหนังสือ
  - นำหนังสือส่งฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ และ ฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการ เพื่อออกให้บริการ
  - นำสื่อโสตทัศน์ส่งออกให้บริการ
 4. งานบันทึกข้อมูล 
  -  บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ  เช่น  ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ  สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์  ปีพิมพ์ หัวเรื่อง และอื่นๆ
  -  ตามรูปแบบมาตรฐานการลงรายการ  US MARC ลงในระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ
  -  สำนักหอสมุดใช้ระบบ  Magic  Library
 5. งานตรวจสอบหนังสือกับฐานข้อมูล
  - รับหนังสือจากฝ่ายวางแผนฯ และนำหนังสือมาทำการตรวจสอบรายการในระบบฐานข้อมูล ของ  
     สำนักหอสมุด หากมีรายการใดแล้วก็จะเพิ่มรายการ(Item) ในฐานข้อมูล และถ้ารายการใดไม่พบให้เพิ่ม Tag 500
  - นำหนังสือที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบกับInternet
  - รายการใด ไม่มีในระบบฯ จะนำส่งให้บรรณารักษ์ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่ต่อไป

บุคลากร


 
 
 
หัวหน้าฝ่ายวเคราะห์ทรัพยากร
นางรัศมี ปานดิษฐ์
บรรณารักษ์
E-mail : russamee@buu.ac.th
 
นางธิดาพร สายทะโชติ
บรรณารักษชำนาญการ
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
บรรณารักษชำนาญการ
นายชัยยศ ปานเพชร
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสิริกร งามสำเร็จ
บรรณารักษ์
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก
บรรณารักษ์
นางสาวเพชรมณี เจริญขวัญ
บรรณารักษ์
นางสมหญิง  เจียสารัมย์
บรรณารักษ์
นางสาวอรทัย นาสวน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวประภาศรี เสือหลง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 
 
 
นายภาคภูมิ มาตรทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด