การแสดงดนตรีไทย

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 53

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]