สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สัจจารีย์  ศิริชัย ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร และอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 707   สำนักหอสมุดขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ทำให้สำนักหอสมุดเห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาการบริหารจัดการต่อไป

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]