สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2019 ครั้งที่ 9

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2019 ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ Together We Share โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรจำนวน 15 คน รับมอบธงสัญลักษณ์ PULINET เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม