พิธีเปิด “ มุมเกาหลีศึกษา : Korean Studies Corner”

พิธีเปิด “ มุมเกาหลีศึกษา : Korean Studies Corner” โดยสำนักหอสมุด ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยแห่งชาติพูซาน จากการประสานงานของ ผศ.ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง หัวหน้าศูนย์เกาหลีศึกษา และอาจารย์ Kitae Kim คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติพูซาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตสาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มุมเกาหลีศึกษา ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา