การประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุม 201 โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้จากการอบรมสัมมนาจากสถาบันอื่น เพื่อนำมาพัฒนาการบริการของสำนักหอสมุด พร้อมด้วยการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด