คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

bo23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
ประธานกรรมการ
wantana
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
รองประธานกรรมการ
apranee
รศ. ปราณี เชียงทอง
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
chaleaw3
รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
aboonlert
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
p_meaw
นางรัศมี ปานดิษฐ์
กรรมการ
p_nong1
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
กรรมการ
p_nit
นางนิตยา ปานเพชร
กรรมการ
dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
กรรมการ
chain
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
กรรมการ
p_nung2
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
p_watchareepoorn
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
ผู้ช่วยเลขานุการ