ปฏิทินการฝึกอบรมและนำชมสำนักหอสมุด

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 9:00 am
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
Jan 12 @ 9:00 am – 4:00 pm
Cyber Zone I อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว นิสาชล กาญจนพิชิต 6 ชั่วโมง  62 ที่นั่ง ลงทะเบียน
13
14
15
16
17
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ (นิสิตป.ตรี) 8:30 am
อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ (นิสิตป.ตรี)
Jan 17 @ 8:30 am – 10:00 am
นิสิตวิศวกรรมโยธา และสาธารณสุข จำนวน 46 คน (วงเดือน, อุฬาริน)
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ (ป.ตรี) 10:00 am
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ (ป.ตรี)
Jan 17 @ 10:00 am – 12:00 pm
นิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 48 คน (สุภาวดี, ธัญลักษณ์)
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ (ป.ตรี) 3:00 pm
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ (ป.ตรี)
Jan 17 @ 3:00 pm – 4:30 pm
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี จำนวน 45 คน (นิสาชล, อังศุรัตน์)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ (ป.ตรี) 1:00 pm
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ (ป.ตรี)
Jan 30 @ 1:00 pm – 3:00 pm
นิสิตเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 31 คน (ฐิติชญาน์, อังศุรัตน์)
31