สำนักงานผู้อำนวยการ

การจัดรูปแบบองค์กรและการแบ่งส่วนงาน

หัวหน้างานสำนักงานเลขานุการ/เลขานุการสำนักหอสมุด

งานบริหารทั่วไป

  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยบุคคล
  • หน่วยแผนงาน
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • หน่วยประชาสัมพันธ์
  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

  • หน่วยการเงินและบัญชี
  • หน่วยพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการ เป็นฝ่ายที่สนับสนุนภารกิจหลักของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานได้แก่ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล จัดทำแผนและงบประมาณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชาสัมพันธ์ การเงินบัญชีและพัสดุ โดยอำนวยความสะดวกและประสานงานระหว่างสำนักหอสมุดกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บุคลากร

นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
นักวิชาการเงินและการบัญชีชำนาญการ
นางสาวนงลักษณ์ คุณสนอง

บุคลากรชำนาญการ

นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวรัชนี สิงห์ทอง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอัญชสา ขำอยู่

ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด

นางสมพร พวงย้อย

พนักงานบริการอัดสำเนา

นายวินิจ วงศ์ดี

พนักงานขับรถยนต์

นายนำชัย แสนหาญ

ช่างเทคนิค