ฝ่ายบริการสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริการสารสนเทศ ทำหน้าที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือ/วิทยานิพนธ์ แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ ดังนี้
งานยืม-คืน

 • บริการยืม-คืนหนังสือ/วิทยานิพนธ์
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • รับสมัครสมาชิกห้องสมุด
 • ตรวจสอบหนี้สินของสมาชิกห้องสมุด
 • แจ้งสื่อเกินกำหนดส่งและแจ้งวันกำหนดส่งสื่อล่วงหน้าแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

งานส่งเสริมการใช้บริการ

 • ฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

งานบริการผู้อ่าน

 • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ
 • ตรวจสอบหนังสือที่มีสภาพชำรุดและจัดส่งไปบำรุงรักษา

พื้นที่บริการ

ชั้น 2

 1. สมัครสมาชิกห้องสมุด
 2. ยืม-คืนหนังสือ/ วิทยานิพนธ์, ยืมระหว่างห้องสมุด
 3. สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 4. หนังสือภาษาต่างประเทศ
 5. มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner), มุมต่อต้านการค้ามนุษย์, มุมคุณธรรม

ชั้น 3

 1. ยืม-คืนหนังสือ/ วิทยานิพนธ์
 2. หนังสือภาษาไทย, นวนิยาย, เรื่องสั้น, หนังสือเด็ก

ชั้น 5

 1. ยืมหนังสือ/ วิทยานิพนธ์
 2. ฝึกอบรม/ แนะนำการใช้ห้องสมุด
 3. สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 4. วิทยานิพนธ์, หนังสืออ้างอิง, หนังสือหายาก, ราชกิจจานุเบกษา, สารสนเทศภาคตะวันออก, จุลสาร, กฤตภาค

ชั้น 7

 1. หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. หนังสือภาษาไทย พิมพ์ก่อน พ.ศ. 2526
 3. หนังสือภาษาต่างประเทศ พิมพ์ก่อน ค.ศ. 1970

บุคลากร

นางวงเดือน เจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต

บรรณารักษ์

นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล

บรรณารักษ์

นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก

บรรณารักษ์

นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา

บรรณารักษ์

นางอัจฉรา บริบูรณ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

นายไสว ไชยศรี

ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด

นางวิจิตรา วิไลเลิศ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสายพิณ ธนกุลชน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายศักดิ์สิงห์ งามสง่า

ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด

นางวีรญาดา รวิชญานนท์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายสมบูรณ์ ศรีพรหม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวขวัญตา สันติกุล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวรัตยา จรสมาน

ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด

นางสาวนภัสนันท์ เปลี่ยนขำ

ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด